HIGHLIGHT CONTENT

เรื่องที่เราอาจไม่รู้ เกี่ยวกับความหมายของ เพลงสรรเสริญพระบารมี

  • 74,409
  • 02 ต.ค. 2017

ความหมายจากการถอดความ เพลงสรรเสริญพระบารมี จากในหนังสือ คุณานุคุณไตรภาค ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเคยถอดความแปลเพลงสรรเสริญพระบารมีมาเรียงร้อยในรูปแบบร้อยแก้ว โดยเผยความหมายของเพลงสรรเสริญพระบารมี ใจความดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอกราบถวายบังคมด้วยหัวใจและด้วยเศียรเกล้า
 [ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน]

แด่พระผู้อภิบาลรักษาแผ่นดิน ผู้เพียบพร้อมด้วยบุญคือคุณความดีอันรุ่งเรือง
 [นบพระภูมิบาล บุญดิเรก]

ทรงเป็นที่หนึ่ง และทรงเป็นที่สุดในบรรดาผู้มีจักรคือพระราชาทั้งปวง
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ในสยาม
มีพระเกียรติยศอย่างยอดยิ่งและยั่งยืน
[เอกบรมจักริน พระสยามินทร์ พระยศยิ่งยง]

ความร่มเย็นที่อยู่เหนือหัว (ราษฏร) ก็เพราะพระองค์ทรงดูแลรักษา
[เย็นศิระเพราะพระบริบาล]

ผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้รักษาป้องกัน
[ผลพระคุณ ธ รักษา ]

ประชาราษฎร์ทั้งปวงให้เป็นสุขและศันติ
[ปวงประชาเป็นสุขศานต์]

ขอจงดลบันดาลให้สิ่งที่พระองค์ต้องพระราชประสงค์ สำเร็จผลสมดังที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย
 [ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด จงสฤษดิ์ดังหวังวรหฤทัย]

เหมือนชัยมงคลที่ถวายมานี้เทอญ
[ดุจจะถวายชัย  ชโย.]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง