HIGHLIGHT CONTENT

หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 | วันที่ 4 พฤษภาคม

  • 6,344
  • 02 พฤษภาคม 2019

 

เวลา 10.09 - 12.00 น. 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ
เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย


เวลา 14.00 น. 
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เวลา 16.00 น. 
เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่ไปทรงนัมสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก พระสงฆ์ 80 รูป ถวายพระพร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร
ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

เวลา 18.00 น.
เจ้าพนักงานเวียนเทียนสมโภช ณ หมู่พระมหามณเฑียร

เวลา 13.19 - 20.30 น. 
เฉลิมพระราชมณเฑียรเถลิงพระแท่นราชบรรจถรณ์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง