HIGHLIGHT CONTENT

สำนักพระราชวัง ประกาศให้เรียกพระนามใหม่ 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ' 2 ธ.ค.เป็นต้นไป

  • 100,481
  • 01 ธ.ค. 2016

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ สำนักพระราชวัง ออกหมายกำหนดการพระราชพิธีปัญญาสมวาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันที่ 2 ธ.ค. 59 มีประกาศให้เรียกพระนามใหม่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"

 

 

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ หมายกําหนดการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชบัณฑูรในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบ ๕๐ วัน ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดการทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

– วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงวางพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหาร กองเกียรติยศพระบรมศพ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่ง ยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา เสด็จพระราชดําเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระสวด พระอภิธรรม เสด็จพระราชดําเนินกลับ

 การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายมงกุฎไทย

 

 เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตจะบรรจบครบ ๕๐ วัน ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดการทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ดังนี้

– วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เสด็จพระราชดําเนินเข้าพระที่นั่งดุสิต มหาปราสาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธรูปประจําพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูปที่สวดพระพุทธมนต์ แต่วันก่อน ถวายพรพระ จบ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงาน นิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสนะ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม หน้า ๓ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๐ ข ราชกิจจานุเบกษา ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ พระ ๔ รูปสวดธรรมคาถา แล้วทรงประเคน จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์อีก ๘๙ รูปเท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย

 

แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง