HIGHLIGHT CONTENT

รู้จัก 'นพปฎลมหาเศวตฉัตร' และ พระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

  • 7,342
  • 19 ต.ค. 2017

รู้จัก 'นพปฎลมหาเศวตฉัตร' และ พระเมรุมาศ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

 

 

สำหรับนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ มีขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความสูง ๕.๑๐ เมตร ลักษณะเป็นฉัตรขาว ๙ ชั้น
แต่ละชั้นของฉัตรมีระบายขลิบทองแผ่ลวด ๓ ชั้น ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง ๑๔ ช่อ ปลียอดฉัตรเป็นทรงองค์ระฆังต่อด้วยบัวกลุ่มปลียอดฉัตรทำด้วยทองเหลืองกลึงปิดทอง นพปฎลมหาเศวตฉัตรนี้ เป็นฉัตรสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณีแล้ว

ทั้งนี้ ฉัตร เป็นเครื่องสูง มีรูปร่างคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่าง เป็นเครื่องสูงที่ใช้ทั้งสำหรับแขวน ปัก ตั้ง หรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศ มีหลักฐานว่าไทยเราใช้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้าอู่ทอง

 

 

พระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีขนาดความกว้าง ๖๐ เมตรยาว ๖๐ เมตร สูง ๕๐.๔๙ เมตร ประกอบด้วย อาคารทรงบุษบก จำนวน ๙ องค์ ตั้งอยู่บนฐานชาลารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๓ ชั้น มีบันไดทางขึ้นทั้ง ๔ ทิศ บุษบกประธานมีชั้นเชิงกลอน ๗ ชั้น ยอดบนสุดประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร ภายในมีพระจิตกาธานเป็นที่ประดิษฐานพระบรมโกศ ทั้งสี่ด้านติดตั้งฉากบังเพลิง เขียนรูปนารายณ์อวตารและภาพโครงการพระราชดำริ มุมทั้งสี่ของฐานชั้นที่ ๓ เป็นที่ตั้งของบุษบกซ่าง ชั้นเชิงกลอน ๕ ชั้น

ถัดลงมาบนฐานชาลาชั้นที่ ๒ มีบุษบก หอเปลื้อง รูปแบบเดียวกันแต่ขนาดย่อมลงมา ตั้งอยู่ที่มุมทั้งสี่ บริเวณฐานชาลาทั้งสามชั้นประดับด้วยประติมากรรม ท้าวจตุโลกบาล เทวดา ครุฑ ราชสีห์ คชสีห์ นาคราวบันได และสัตว์ประจำทิศรอบฐานพระเมรุมาศมีสระน้ำ และเขามอจำลองประดับรูปสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ

ที่มา http://kingrama9.net

ข่าวที่เกี่ยวข้อง