HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากภาพยนตร์ “The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อ”

  • 11,851
  • 06 ก.พ. 2015

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากภาพยนตร์  “The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อ”

 

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด 5 วัน3 คืน โดยสายการบิน การบินไทย จาก Hi - Japan จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1) คุณ ศรารัตน์  ซื่อสัตย์เบอร์โทร 088-650-10XX  สาขา โลตัส บางใหญ่

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่พัก  2 วัน 1 คืน จาก Aiyapura Resort & Spa Koh Chang จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ  2 ห้องพัก มูลค่า 8,430 บาทต่อรางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 1) คุณ ณฤพล  โพธิ๋อยู่เบอร์โทร 08560356XX  สาขา สำโรง
2) คุณ เสกสิทธิ์  เบอร์โทร 098941-30XX สาขา โรบินสัน สมุทรปราการ
3) คุณ ชัยพร  อินทะรงณ์เบอร์โทร 08599385XX สาขา อีจีวี ซีคอน ศรีนครินทร์

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่พัก กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด 5 วัน3 คืน โดยสายการบิน การบินไทย จาก Hi - Japan จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

• เดินทางระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น
• ปริมาณน้ำหนักกระเป๋าเดินทางต้องไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม ทั้งขาไป/ขากลับ
• ผู้โชคดีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสายการบิน ผู้ให้บริการ และ บริษัท ไฮ เจแปน จำกัด

(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยทีมงานของบริษัทฯ จะติดต่อและแจ้งให้ผู้โชคดีทุกท่านทราบผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ SMS หรือ E-mail)

 

2.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่พัก  2 วัน 1 คืน จาก Aiyapura Resort & Spa Koh Chang จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ  2 ห้องพัก มูลค่า 8,430 บาทต่อรางวัล รวมมูลค่า 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

• ที่พัก 2 วัน 1 คืน ห้องประเภท Deluxe และรวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
• สามารถเข้าพักระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น
• รางวัลไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
• สามารถเข้าพักได้ในวันอาทิตย์ - พฤหัสบดี และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(กรุณาแสดง Voucher ฉบับจริงต่อพนักงานในวันเข้าพัก สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. +66 81 863 6579, +66 39 555 111)

 

3.   ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ บริษัทสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ) ในเวลา 11.00 – 18.00 น. (เจ้าหน้าที่พักกลางวัน 13.00 – 14.00 น.)  ติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้ –  13 ก.พ.58 (มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์) ติดต่อสอบถาม 02-279-2555 ต่อ 412

4.   สิทธิรับรางวัลและของรางวัล ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายใดๆ ของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและในการรับรางวัลซึ่งผู้โชคดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

5.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์ เรื่อง “The One Ticket ตัวพ่อเรียกพ่อ” จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล

6.   ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดให้แก่ทางบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล เท่านั้น

7.   พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และคณะกรรมการดำเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล

8.   ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพและเสียงของท่าน และ เผยแพร่ภาพและเสียงของท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัทฯได้ทุกประการ โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

9.   ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป

10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี

11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยน คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี และ ไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงหรือเหตุต่างๆที่เกิดจากเจ้าของสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

13. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ

14. การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

ตัวพ่อเรียกพ่อ

  • 31 December 2014
  • Adventure / ตลก /
  • 110 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง