ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Movie Inspired by index Livingmall


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Movie Inspired by index Livingmall

รางวัล ชุดห้องนอน Click
EKKAWAT BOONMEE    0910677xxx
สิราวรรณ สุ่มศรีสุวรรณ    0964235xxx
Jutatip Charoenteranun    0813031xxx
ปรัชญา สุวปรีชาภาส    0926422xxx


รางวัล ชั้นวางของ Fashion Bix / yelow
Komdej methavigul    0865225xxx
Areeya Boontathip    0610487xxx
Kanpisut Seawisit    0970212xxx
เปรมฤดี แก้วเกิด    0855077xxx
ธิษตยา วินัยรักษ์    0839263xxx
แพรวนภา แจ้งนิล    0845778xxx
กนิษฐา กรทวีธรรม    0841599xxx
กัญญกิตติ์ แก่นจักร    0828608xxx
กาญจนา กุลท้วม   0882616xxx
ณัฐ วาทิน    0818116xxx
จารุจรรย์ ตินทุกะสิริ    0952534xxx
ฐิติรัชต์ ตัณฑ์จิตานนท์    0983679xxx


รางวัล เก้าอี้
พิจาริณี สวัสดินันทน์    0927609xxx
นายธนากร กันทะ    0926892xxx
ไอลวิล ประลองศิลป์    0891669xxx
รัตนพงศ์ มรกต    0868869xxx


รางวัลบัตรชมภาพยนตร์
Akadate Sutthiruechai 0899445xxx
aummuatiya masalae 0902156xxx
Chhak Leakena 0952648xxx
Chutimon Veeramas 0945474xxx
Janejira Yodket 0859789xxx
ketchat champa 0869041xxx
Krit kumnerdkarn 0882201xxx
Kultida limpaitoom 0830775xxx
Nattakan Wannaprawed 0817822xxx
Phairat Phoonsiri 0864107xxx
Phanutchaya sutaro 0918192xxx
Pinyapat Amornrattanaroj 0897007xxx
Pongpun Wannapong 0816238xxx
RATTACHAYA FAIRIPOL 0843785xxx
SATAKOM MUANGNA 0850564xxx
Sopida thipung 0991941xxx
Supattra Srisuk 0621491xxx
สุชาดา ตรีเดชา 0959465xxx
Tanapol Boonratchaiporn 0896136xxx
worawut rakiti 0877657xxx
เกศกนก ชินนูปถัมภ์ 0894561xxx
เกศรารัตน์ พลศักดิ์ 0894066xxx
เบญจมาศ ชัยแสง 0980966xxx
เสาวณีย์ หงษ์สุวรรณ 0837579xxx
เอกชัย แซ่ลิ้ม 0876873xxx
เอกราช ภูฆัง 0865754xxx
กมลลักษณ์ โพธิ์พร้อม 0954780xxx
กรวัชร รุ่งอนันต์ทรัพย์ 0948607xxx
กฤษณ์ กฤษณาฉิมพลี 0878686xxx
จันทนา สังข์สุวรรณ 0624656xxx
จันทร์จิรา ศรีทอง 0813041xxx
จิรกร ธีรธัญโรจ 0865165xxx
ฉฬภิญโญ อุ้มปรีชา 0852339xxx
มัลลิกา แก้วศรีราวงษ์ 0856658xxx
ณภัทร เตชะงามสุวรรณ 0818250xxx
ธนพล เกตุคง 0838603xxx
มโน ตั้งเตรียมจิตมั่น 0895147xxx
มณฑล แน่นอุดร 0877271xxx
มณฑาทิพย์ หลิวชาญพิมพ์ 0956493xxx
มนัสชนก สุขเสาร์ 0816476xxx
มนัสนันท์ พัชรดำรงกุล 0996786xxx
มัทนา สุธงษา 0887296xxx
มาลินี ยอดบุรี 0850518xxx
รัชต์ปวีร์ พิชยดิษฐกร 0824418xxx
วรวิศุทธ์ ภานุพรอาพาพิศุทธ์ 0631591xxx
ปติมา หล่อกัณภัย 0859802xxx
Thitipong Makmee 0971385xxx
Tanakrit Udomseththaworn 0852355xxx
เบญจมาศ ชัยแสง 0980966xxx
ไพรัช ก้อนมี 0863047xxx


ผู้โชดคีจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ก่อนรับรางวัล ผ่านทาง Email : majorcineplex@windowslive.com
Subject หัวข้อ email : ยืนยันสิทธิ์รับรางวัล กิจกรรม Index Livingmall
รายละเอียดข้อมูลดังนี้
ชื่อ-นามสกุล.....................................
เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้).........
ที่อยู่.................................................

เปิดรับยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ทางเจ้าหน้าที่ Index จะทำการติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีอีกครั้ง หลังจากวันที่ 30 พ.ย.59

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram