ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รับรางวัล Acer Projector จาก Hobbit 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์  เรื่อง Hobbit  3 ระบบ IMAX
ลุ้นรับ Acer Projector  มูลค่า 12,900 บ จำนวน  3 รางวัล

 ทั้งหมด 3 รางวัล ดังนี้

1. คุณนวรัตน์  ยะอนันต์  โทร 082-888-73XX                         ผู้โชคดีสาขา เช็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
2. คุณปรัศนียาภรณ์  ธนาพรโสภณกูล   โทร 084-311-88XX     ผู้โชคดีสาขา เช็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
3.คุณชญรรค์กร   ทิพย์มณี  โทร 080-036-94XX                     ผู้โชคดีสาขา เช็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

 

   

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram