HIGHLIGHT CONTENT

TRUE Experience in New Zealand

  • 10,212
  • 14 ม.ค. 2015
TRUE Experience in New Zealand

 

 

รายละเอียดแคมเปญ

ลุ้นบินลัดฟ้า ชมทิวทัศน์สุดสวย พร้อมตามรอยเบื้องหลังหนังฮอลลีวู้ดชื่อดังที่นิวซีแลนด์กับ

“(ชื่อแคมเปญ)”

เพียงกด *470*59* ตามด้วยหมายเลขกลุ่มของบริการ ( TrueMove H กด 1,  TrueVisions กด 2 , TrueOnline กด3 ) และกด # แล้วโทรออก (ครั้งละ 3 บาท)

ร่วมลุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2558

 

•             ลุ้นรับ แพ็คเกจท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ประเทศนิวซีแลนด์ 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) และบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)

•             ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ทาง www.truemove-h.com/hobbiton  สามารถร่วมสนุกได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

•             สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเครือข่าย

•             ผู้โชคดีต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชค โดยหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล (เฉพาะรางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์)

•             การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

•             สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.truemove-h.com/hobbiton 

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ลูกค้าทรู (TrueMove H, TrueVisions และ TrueOnline) รับสิทธิพิเศษร่วมรายการ โดยการกดรับสิทธิ์ผ่านระบบ USSD ภายในระยะเวลากิจกรรม (1-31 มกราคม 2558) ร่วมลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) มูลค่า200,00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีกำหนดเดินทางในเดือนพฤษภาคม 2558 หรือที่บริษัทกำหนด และลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ 50 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่าสูงสุด 480 บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2. ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จจากการชำระค่าบริการของทรู (TrueMove H, TrueVisions และ TrueOnline คือ ตามประเภทบริการที่เข้าร่วมแคมเปญผ่านระบบ USSD) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันหากได้รับสิทธิพิเศษนี้ ทั้งนี้ วันที่ปรากฏในใบเสร็จจากการชำระค่าบริการของทรู จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาของแคมเปญนี้

3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง  www.truemove-h.com/hobbiton  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งไปยังผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าภายใน 7 วันด้วย

4. ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ดังนั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือเป็นลูกค้าที่เคยได้รับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างประเทศจากทรู ในกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันนับเวลา ย้อนหลัง 1 ปี (พ.ศ.2557) หรือลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลรายชื่อผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทน โดยการประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.truemove-h.com/hobbiton 

5. แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน จำนวน 1 รางวัล (2 ที่นั่ง) มูลค่า 200,00 บาท (สองแสนบาทถ้วน)) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ประกอบด้วย

5.1) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 2 ที่นั่ง และ

5.2) ค่าที่พัก (จำนวน 4 คืน) และอาหารตลอดการเดินทาง  (จำนวน 12 มื้อ) และ

5.3) ค่ารถ รับส่ง สนามบิน – โรงแรม และระหว่างการเดินทาง และ

5.4) ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์ ตลอดการเดินทาง และ

5.5) ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง และ

5.6) ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว ภายใต้การพิจารณาของผู้สนับสนุนของรางวัล

6. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระ

6.1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล(เฉพาะรางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์) โดยผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล

7. ผู้โชคดี (เฉพาะรางวัลแพ็คเกจทัวร์ประเทศนิวซีแลนด์) ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทาง โดยที่ผู้โชคดีต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้

7.1) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

7.2) รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว

7.3) สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน (และสำเนาทะเบียนสมรสถ้ามี)

7.4) ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้คัดสำเนาทะเบียนการค้าภายใน 3 เดือน พร้อมประทับตราบริษัท

7.5) ข้าราชการต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

7.6) หลักฐานการเงินโดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น กรณีท่านที่ต้องการใช้ Statement ประเภทกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยื่นขอวีซ่า จะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รับผลวีซ่าจากทางสถานทูต)

7.7) เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดา ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา

7.8) เด็กต้องขอหนังสือรับรองตัวจริงจากโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

7.9) ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

7.10) กรณีเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกัน สามารถยื่นขอวีซ่ารวมกันเป็นวีซ่าเดี่ยวได้

7.11) หลักฐานใบเสร็จการจ่ายค่าบริการของทรู (TrueMove H, TrueVisions และ TrueOnline ตามประเภทบริการที่เข้าร่วมแคมเปญผ่านระบบ USSD)

8. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

9. หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้ว จะไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้ จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

10. ผู้โชคดีต้องเดินทางในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้เดินทางเอง หากผู้โชคดีไม่ร่วมเดินทาง หรือไม่สะดวกในวันเดินทางที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์

12. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต่อเมื่อไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใดๆต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไปจนถึงตลอดระยะเวลาการเดินทาง หรือจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

13. หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามที่ประกาศได้ ภายใน 7 วัน นับจากการประกาศรางวัล ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล และมอบรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองลำดับที่ 1 หรือลำดับต่อๆ ไปแทน 

14. พนักงาน ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ  คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใดๆ จากกิจกรรมนี้ 

15.บริษัทสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เดอะ ฮอบบิท สงคราม 5 ทัพ

  • 18 December 2014
  • Adventure / ผจญภัย / แฟนตาซี /
  • 144 นาที
15+

ข่าวที่เกี่ยวข้อง