HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังสุดฟินกับ Centara the 1

  • 795
  • 01 เม.ย. 2024

ดูหนังสุดฟินกับ Centara the 1

วิธีการรับสิทธิ์
    1. ลูกค้าเข้าสู่เข้าสู่ระบบสมาชิก https://centara1card.com/
    2. ลูกค้ากดแลกคะแนนในหัวข้อ “แลกบัตรกานัล”ตรง ที่เป็น บัตรชมภาพยนตร์ https://centara1card.com/reward/
    3. ลูกค้าได้รับ อีเมล์ยืนยัน เป็น voucher สาหรับแลกรับบัตรชมภาพยนตร์โดยนำ barcode ไปแสกนที่ตู้ซื้อตั๋ว เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์

เงื่อนไขการใช้บัตร:
1. แสดงบัตรนี้เพื่อใช้สิทธิ์สำรองที่นั่งบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 ที่นั่ง (เฉพาะที่นั่งปกติ และระบบปกติ)
2. บัตรนี้สามารถใช้ได้ถังวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ได้กับภาพยนตร์รอบพิเศษ และภาพยนตร์ที่เข้าฉายใน 4 วันแรกได้ (หรืองดใช้ 7 วันแรกสำหรับภาพยนตร์ (Blockbuster)
4. บัตรนี้ใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาทั่วประเทศ
4. ผู้ที่ถือบัตรต้องชำระค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. บัตรนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า