HIGHLIGHT CONTENT

บัตร The Ultimate Gift Card มูลค่า 100,000 บาท บัตรสุดหรูประดับด้วย Swarovski

 • 20,269
 • 24 ธ.ค. 2019

บัตรThe Ultimate Gift Card มูลค่า 100,000 บาท บัตรสุดหรูประดับด้วย Swarovski
รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ที่ ENIGMA The Shadow Screen หรือ VIP Cinema จำนวน 30 ที่นั่ง

วันที่จัดงาน : วันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 31  มกราคม  2563

สถานที่ : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิค, เมกา ซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

เงื่อนไขการใช้บัตร The Ultimate Gift Card

 • สิทธิ์ชมภาพยนตร์ ENIGMA The Shadow Screen หรือ VIP Cinema จำนวน 30 ที่นั่ง โดยใช้บัตรได้ครั้งละ 2 ที่นั่ง 
 • สามารถใช้ได้ที่ VIP Cinema พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, ไอคอน ซีเนคอนิก, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต,พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์,พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, โคราช ซีนีเพล็กซ์,   บูลพอร์ต ซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พังงา
 • บัตร The Ultimate Gift Card  ไม่สามารถใช้กับโรงภาพยนตร์ปกติได้ และไม่สามารถแลกทอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • กรณีบัตรหายทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบจำนวนที่นั่งคงเหลือในบัตร
 • การซื้อบัตร Ultimate Gift Card  ไม่สามารถนำมาสะสมคะแนน M GEN ได้

เงื่อนไขสำหรับรางวัลแพคเกจมัลดีฟส์

 • แพคเกจมัลดีฟส์ ประกอบด้วย บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวยส์ จำนวน 2 ที่นั่ง  และ  แพคเกจที่พัก 2 คืน พร้อมอาหาร 6 มื้อ  ณ โรงแรม มีลู่ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์สปา มัลดีฟส์ แบบ Jacuzzi Water Villa 1 ห้อง สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ช่วงเวลาเข้าพัก ตั้งแต่ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 (สามารถใช้สิทธิ์กรณีมีห้องพักว่างเท่านั้น)
 • รางวัลแพคเกจมัลดีฟส์ หนึ่งในผู้เดินทางชื่อ-นามสกุล ต้องเป็นบุคลลเดียวกับเจ้าของบัตร Ultimate Gift Card ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรโดยสาร, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าเชื้อเพลิงสายการบิน และ ค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับ 2 ท่าน เป็นจำนวน 14,000 บาท ให้กับ เมจอร์ ซีนีเพล็กซ์
 • เงื่อนไขการเข้าพัก แพคเกจมัลดีฟ เป็นไปตามที่ มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส กำหนด สงวนสิทธิ์สำหรับช่วงเดินทางระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 (สามารถใช้สิทธิ์กรณีมีห้องพักว่างเท่านั้น)
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัล สามารถทำการสำรองการเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 63 เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่ฝ่ายการตลาดของ มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส โทร 099 – 649 4741 / 02 – 235 7977 (ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-18.00 น.)
 • การเดินทางโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ สำหรับบัตรโดยสาร Booking Class S เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
 • การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 • เมื่อออกบัตรโดยสารแล้วไม่สามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้ในทุกกรณี
 • ค่าหนังสือเดินทาง Passport  และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ถ้ามี) ลูกค้าผู้ได้รับรางวัล จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยตนเองรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนังสือเดินทาง Passport ต้องมีอายุเกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่เดินทาง
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถแลกเปลี่ยนสิทธิ์ดังกล่าว เป็นเงินสด ส่วนลด หรือบริการจากโรงแรมอื่นได้
 • กรณีแจ้งความประสงค์ขอสละสิทธ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือบริการอื่น ๆ ทดแทนได้
 • กรณีการแจ้งใช้สิทธิ์ล่าช้ากว่า 2 มีนาคม 2563 จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการและไม่สามารถร้องสิทธิ์ทดแทนใด ๆ
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือ ผู้เดินทางได้หลังจากได้รับการยืนยันการจองกับจาก ทาง มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส
 • มัลดีฟส์ ทราเวล เอ็กซ์เพิร์ทส จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลด้วยตนเองตลอ  ระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา เงื่อนไขและข้อจำกัดของโรงแรม ทั้งนี้ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • หากลูกค้าผู้ได้รับรางวัล ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
 • พนักงานบริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด