HIGHLIGHT CONTENT

โปรโมชั่นราคาพิเศษ 150 บาท สำหรับระบบ IMAX ตั้งแต่ 15-21 ก.ย. 65

  • 2,499
  • 08 ก.ย. 2022

โปรโมชั่นราคาพิเศษ 150 บาท สำหรับระบบ IMAX ตั้งแต่ 15-21 ก.ย. 65

เงื่อนไข
 ราคาพิเศษ 150 บาท ใช้ได้ทุกประเภทที่นั่ง ยกเว้นที่นั่งประเภทโซฟา 
 สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 15-21 ก.ย.65 เท่านั้น
 สามารถใช้สิทธิได้ที่โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , ไอคอน ซีเนคอนิค ,ควอ
เทียร์ ซีเนอาร์ต , เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ เซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม่ เท่านั้น
 โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ Movie Day, Student Day หรือ
อื่นๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
 โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง ในสาขาที่มีรอบฉายและมีระบบ IMAX ให้บริการ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา