HIGHLIGHT CONTENT

POINT X – Major Cineplex

  • 5,169
  • 16 ต.ค. 2023

POINT X – Major Cineplex
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566
Mechanics : ใช้ POINT X สแกนจ่ายที่ Major Cineplex รับพอยท์คืน 
•  พิเศษเฉพาะวันที่ 15 – 22 ต.ค. 66 รับพอยท์คืน 50% ( จำกัดพอยท์คืน 20,000 POINT X ต่อท่าน ต่อสัปดาห์ )
•  วันที่ 23 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 รับพอยท์คืน 15% ( จำกัดพอยท์คืน 10,000 POINT X ต่อท่าน ต่อสัปดาห์ )

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ รับคะแนน POINT X คืน ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดด้านบน เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ หรือค่าอาหารเครื่องดื่มที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ (Major Cineplex, EGV Cinemas, Paragon Cineplex, ICON CINECONIC, Quartier CineArt, Esplanade Cineplex และ Seacon Cineplex) ด้วยคะแนน POINT X ผ่านช่องทางการชำระเงิน QR Payment ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น ผ่านช่องทาง E-ticket , Concession (ยกเว้น Major Application)
2. เฉพาะวันที่ 15 – 22 ต.ค. 66 รับพอยท์คืน 50% (จำกัดพอยท์คืน 20,000 POINT X ต่อท่าน ต่อสัปดาห์)
3. เฉพาะวันที่ วันที่ 23 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 รับพอยท์คืน 15% (จำกัดพอยท์คืน 10,000 POINT X ต่อท่าน ต่อสัปดาห์)
4. ธนาคารจะคืนคะแนนพิเศษเข้าบัญชี POINT X ในวันจันทร์ถัดไปทุกสัปดาห์ กรณีวันจันทร์ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดธนาคาร
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 24 ตุลาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 23 - 29 ตุลาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 30 ตุลาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 5 พฤศจิกายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 13 - 19 พฤศจิกายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 3 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 4 ธันวาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 4 - 10 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 12 ธันวาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 18 ธันวาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 25 ธันวาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 18 ธันวาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 25 ธันวาคม 2566
    • รอบการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2566 รับคะแนนพิเศษคืน วันที่ 2 มกราคม 2567
5. คะแนนพิเศษที่ได้รับ มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ได้รับคะแนนพิเศษ
6 สงวนสิทธิ์กรณีระบบคืนคะแนนขัดข้องและไม่สามารถคืนคะแนนได้ตามวันที่ระบุ ธนาคารจะคืนคะแนนให้ภายใน 15 วันทำการ
7. สามารถตรวจสอบอัตราแลกคะแนนของร้านค้าได้บนหน้าแอปพลิเคชัน POINT X หรือในขั้นตอนการชำระเงินด้วย POINT X ผ่านแอป SCB EASY
8. การใช้บริการของ POINT X เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการแลกคะแนนตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน POINT X
9. สงวนสิทธิ์รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าเช่าพื้นที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ไม่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
10. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถยกเลิก โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกคะแนนคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่กำหนด
12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า การจัดส่งสินค้า  ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ของสินค้า/การให้บริการ หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้า/การให้บริการ กรณีที่ได้รับความเสียหายใด ๆ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงที่ Major Cineplex Movie Line โทร 02-515-5555
13. ธนาคารและ Major Cineplex ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Major Cineplex เป็นที่สุด เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
14. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-777-7777