HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังฟรี ฉลองสาขาใหม่ เมเจอร์ฯ พังงา

  • 16,507
  • 08 ธ.ค. 2014
ฉลองเปิดสาขาใหม่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอ็น เค ชอปปิ้ง มอลล์ พังงา
ดูหนังฟรี จำนวน 700 ที่นั่ง

 

เงื่อนไข

  • บัตรชมภาพยนตร์ฟรี มีจำนวนจำกัด (มาลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 เรื่อง ต่อ 1 วัน เท่านั้น
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอ็น เค ชอปปิ้ง มอลล์ พังงา
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Direct Line 076-414282