HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก MGEN ทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Dunkirk 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ในระบบ IMAX (ทั้งไอแมกซ์ฟิล์มและดิจิตอล)

  • 14,693
  • 10 ส.ค. 2017


สมาชิก MGEN ทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Dunkirk 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง
ในระบบ IMAX (ทั้งไอแมกซ์ฟิล์มและดิจิตอล)

 

เงื่อนไข
- รับสิทธิ์ได้ทุกสาขาของโรงภาพยนตร์ IMAX ทั้งระบบไอแมกซ์ฟิล์ม และ ไอแมกซ์ดิจิตอล ผ่าน Counter สาขาเท่านั้น
- รับสิทธิ์ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่นั่ง ตามโครงสร้างราคาของ M GEN ประเภทนั้นๆ
- ไม่สามารถรับสิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ เช่น Movie Day, Morning Price , Movie at Night และอื่นๆ
- ไม่สามารถรับสิทธิ์โดยการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้
- รับสิทธิ์ได้ทุกประเภทที่นั่ง ยกเว้นโซฟา โดยสิทธิ์ฟรี 1 ที่นั่งจะต้องเป็นประเภทเดี่ยวกับที่นั่งแรก
- รับสิทธิ์ได้ทุกวันถึง 30 สิงหาคม 2560
- รับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น