HIGHLIGHT CONTENT

M GEN Points 10 คะแนน แลกต๊กุตาหมี (COVID)

  • 1,611
  • 07 พฤษภาคม 2020

M GEN Points 10 คะแนน แลกรับ ตุ๊กตาหมี MINISO 1 ตัว

ระยะเวลาที่ร่วมโปรโมชั่น : 8-31 พฤษภาคม 2563 
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ 

เงื่อนไขการแลกรางวัล

- สมาชิก M GEN ทุกคลับที่บัตรยังไม่หมดอายุ สามารถแลกได้ 
- ลูกค้าสามารถแลกรางวัลได้ที่ M GEN Application 
- ตุ๊กตาหมี มี 3 แบบ สมาชิกสามารถแลกได้ แบบละ 1 ตัว  
- สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกได ้1 สิทธิ์/รางวัล
- กรณีแลกของรางวัลแล้ว ไม่สามารถขอยกเลิกหรือขอคืนคะแนนทุกกรณี  ยกเว้นกรณีไม่มีของรางวัลเท่านั้น 
- ของรางวัลสำหรับแลกคะแนน M GEN ห้ามจำหน่าย
- ระยะเวลาเริ่มแลก 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป
- สมาชิกสามารถเลือกสาขาที่ต้องการรับรางวัลได้ ทุกสาขา
- สำหรับการรับรางวัล เมื่อโรงภาพยนตรเ์ปิดทำการแล้ว 2 สัปดาห์ สมาชิกสามารถไป รับรางวัลได้ตามสาขาที่เลือกรับ