HIGHLIGHT CONTENT

IMAX 3D ราคาเริ่มต้น 180 บาท สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Alita battle angel และ Spider-Man into the Spider-Verse

  • 6,082
  • 27 ก.พ. 2019


ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันที่ 28 ก.พ. - 5 มี.ค. 62

เงื่อนไข
-  IMAX 3D ราคาเริ่มต้น 180 บาท สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Alita battle angel และ Spider-Man into the Spider-Verse
เงื่อนไข
- สามารถอัพเกรดที่นั่งโดยเพิ่ม 20 บาท ยกเว้นที่นั่งประเภทโซฟาไม่ร่วมโปรโมชั่น
-  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้ (ในกรณีที่มีโปรอื่นที่ราคาถูกกว่า เช่น Student Price , Movie Day , Morning Price , Movie@Night ลูกค้ามีสิทธิเลือกใช้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าได้) (ในกรณีของโปรโมชั่น วันจันทร์มา 2 จ่าย 1 ทั้งของกรุงศรีและ MGen IMAX ลูกค้าต้องเลือกใช้โปรใดโปรหนึ่ง ในกรณีที่เลือกโปรมา 2 จ่าย 1 จะรับสิทธิจากราคาปกติเท่านั้น)
-  ราคาข้างต้นสามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง
- ราคาดังกล่าวสำหรับโรงภาพยนตร์ IMAX ทุกสาขา