HIGHLIGHT CONTENT

เดือดส่งท้ายชม Hellboy ในโรง IMAX จอยักษ์ เสียงกระหึ่ม ราคาพิเศษเพียง 160 บาท

  • 5,969
  • 17 เม.ย. 2019

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันที่ 18 - 23 เมษายน 2562

เงื่อนไข

  • สามารถอัพเกรดที่นั่งโดยเพิ่ม 20 บาท ยกเว้นที่นั่งประเภทโซฟาไม่ร่วมโปรโมชั่น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆได้
  • (ในกรณีที่มีโปรอื่นที่ราคาถูกกว่า เช่น Student Price , Movie Day , Morning Price , Movie@Night ลูกค้ามีสิทธิเลือกใช้โปรโมชั่นที่ถูกกว่าได้)
  • (ในกรณีของโปรโมชั่น วันจันทร์มา 2 จ่าย 1 ทั้งของกรุงศรีและ MGen IMAX ลูกค้าต้องเลือกใช้โปรใดโปรหนึ่ง ในกรณีที่เลือกโปรมา 2 จ่าย 1 จะรับสิทธิจากราคาปกติเท่านั้น)
  • ราคาข้างต้นสามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง
  • ราคาดังกล่าวสำหรับโรงภาพยนตร์ IMAX ทุกสาขา