HIGHLIGHT CONTENT

Harry Potter 3 and the Prisoner of Azkaban ราคาพิเศษ 150 บาท สำหรับระบบ IMAX ตั้งแต่ 15-21 ก.ย. 65

  • 2,878
  • 17 ก.ย. 2022

Harry Potter 3 and the Prisoner of Azkaban ราคาพิเศษ 150 บาท สำหรับระบบ IMAX ตั้งแต่ 15-21 ก.ย. 65

เงื่อนไข
• ราคาพิเศษ 150 บาท ใช้ได้ทุกประเภทที่นั่ง ยกเว้นที่นั่งประเภทโซฟา 
• สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 15-21 ก.ย.65 เท่านั้น
• สามารถใช้สิทธิได้ที่โรงภาพยนตร์ ไอแมกซ์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ , ไอคอน ซีเนคอนิค ,ควอ
เทียร์ ซีเนอาร์ต , เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และ เซ็นทรัลเฟสติวัล 
เชียงใหม่ เท่านั้น
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ Movie Day, Student Day หรือ
อื่นๆ และไม่สามารถใช้กับภาพยนตร์เรื่องอื่นได้
• โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อผ่านได้ทุกช่องทาง ในสาขาที่มีรอบฉายและมีระบบ IMAX ให้บริการ 
• บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา