HIGHLIGHT CONTENT

ต้อนรับเทศกาล Halloween M GEN ชมภาพยนตร์รอบ 3 ทุ่มเป็นต้นไป รับคะแนนพิเศษ 13 คะแนน

  • 3,595
  • 31 ต.ค. 2018

ต้อนรับเทศกาล Halloween M GEN ชมภาพยนตร์รอบ 3 ทุ่มเป็นต้นไป รับคะแนนพิเศษ 13 คะแนน 

สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : วันที่ 31  ตุลาคม 2561

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิก  M GEN ทุกประเภท
  • บัตรชมภาพยนต์ต้องเป็นบัตรที่ทำรายการซื้อภายใน วันที่ 31 ตุลาคม เท่านั้น และต้องเป็น ภาพยนตร์ทีมีรอบฉายตั้งแต่ 3 ทุ่มเป็นต้นไป จึงจะได้คะแนนพิเศษ
  • บัตรชมภาพยนตร์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 บาท และ บัตรชมภาพยนตร์ที่ใช้บัตร Gift Voucher ไม่ร่วมโปรโมชั่นนี้
  •  คะแนนพิเศษจะเข้าในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
  •  สมาชิก 1 ท่าน / สิทธิ์