HIGHLIGHT CONTENT

เมื่อรับชม Ghost Busters ในระบบ LG Miraclass LED Cinema สาขา เมกา ซีนีเพล็กซ์รับฟรีโปสเตอร์

  • 779
  • 11 เม.ย. 2024

เมื่อรับชม Ghost Busters ในระบบ LG Miraclass LED Cinema สาขา เมกา ซีนีเพล็กซ์รับฟรีโปสเตอร์

เงื่อนไขการแลกรับ Poster
1.    สำหรับลูกค้าที่ซื้อตั๋วชมภาพยตร์โรงที่ 6 LG Miraclass LED Cinema สาขา เมกา ซีนีเพล็กซ์   มีสิทธิแลกรับ
       •    Dolby Exclusive Poster จำนวน 1 แผ่น (1 ที่นั่ง/แผ่น)
2.    ลูกค้าสามารถแลกรับ Poster ได้ฟรีที่จุดจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ ภายในวันที่ 11-24 เมษายน 2567 เท่านั้น
3.    ลูกค้าสามารถแลกรับ Poster ได้ ณ สาขา เมกา ซีนีเพล็กซ์ เท่านั้น
4.    Poster มีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่แสดงความประสงค์แลกรับที่จุดจำหน่ายตั๋วชมภาพยนตร์ก่อนมีสิทธิก่อน
5.    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า