HIGHLIGHT CONTENT

ลูกค้าบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์สมัคร M PASS ฟรี 3 เดือน

  • 2,736
  • 01 ก.ย. 2022

ลูกค้าบัตรเครดิต KTC รับสิทธิ์สมัคร M PASS ฟรี 3 เดือน

1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 65

คะแนน KTC FOREVER 2,399 คะแนน พร้อมชำระเพิ่ม 300 บาท
คะแนน KTC FOREVER 9 คะแนน พร้อมชำระเพิ่ม 600 บาท
แลกรับสิทธิ์สมัครสมาชิก M Pass Regular แพคเกจรายเดือน 300 บาท ฟรี 
และ รับสิทธิ์ใช้บัตร M Pass ฟรี 3 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 3,000 สิทธิ์ 

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
• สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC โดยใช้คะแนน KTC FOREVER และชาระเงินเพิ่ม ผ่านทางแอพพลิเคชั่น KTC Mobile
• นำ E-coupon ที่ได้รับจำกผ่ำนทำงแอพพลิเคชั่น KTC Mobile มำแสดงที่บูธ M GEN เพื่อรับสิทธิ์สมัคร แพคเกจ M Pass Regular สำหรับบุคคลทั่วไป รายเดือน 300 บาท เท่ำนั้น
• สาหรับการสมัครเป็นสมาชิก M Pass ในเดือนแรก เท่านั้น
• เมื่อผู้ถือบัตร KTC ทาการสมัครบัตร M Pass เรียบร้อย จะได้รับสิทธิ์การใช้งานบัตร M Pass ฟรี 3 เดือน โดยไม่ต้องชาระค่ารายเดือน
• สาหรับค่าบริการรายเดือนในเดือนที่ 4 จะชำระค่ารายเดือนตามราคาปกติ
• ผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับได้ 1 สิทธิ์/ท่าน
• เงื่อนไขการรับ E-coupon เป็นไปตามที่ KTC กาหนด
• เงื่อนไขการสมัคร ,การใช้งานบัตร M Pass เป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด
• โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการสมัครบัตร M Pass
• ผู้ถือบัตรเครดิต KTC แลกรับ E –coupon ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น KTC Mobile
• ลูกค้าแสดง E- coupon ที่เคาน์เตอร์ M GEN
• ขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครบัตร M Pass สาหรับ รหัส e-Coupon ที่เป็นรูปภาพ ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่ปรากฎบนโทรศัพท์ ตลอดจนสาเนา รหัส e-Coupon ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงหากมีการตรวจสอบในระบบพบว่า รหัส e-Coupon มีการใช้สิทธิ์รางวัลนี้แล้ว หรือมีการทาซ้าดัดแปลง
• ลูกค้ากรอกข้อมูลการสมัคร เลือกชาระค่ารายเดือนด้วย M Pass Voucher
• เจ้าหน้าที่สแกน E-coupon จากโทรศัพท์ของลูกค้า ลูกค้าไม่ต้องชาระค่าแพคเกจ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่ม
• เจ้าหน้าที่ทาการเปิดบัตร M Pass ให้กับลูกค้า
• แจ้งลูกค้าสาหรับเงื่อนไขการใช้งานบัตร M Pass และ การชาระค่ารายเดือนในเดือน ที่ 4 จะต้องชาระค่าแพคเกจตามปกติ หากไม่ได้ชาระบัตร M Pass จะไม่สามารถใช้งานได้

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกทุกคลับสามารถแลกได้ 
• สมาชิกสามารถใช้คะแนน แลกรางวัลได้ที่ M GEN App 
• โค้ตรางวัลสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 65 เท่านั้น
• สมาชิก 1 ท่าน /  1 สิทธิ์ 
• จำนวนจำกัด 3,000 สิทธิ์
• โค้ตรางวัลตั๋วหนังนำไปสแกนออกตั๋วได้ที่ ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า