HIGHLIGHT CONTENT

ดูหนังให้อุ่นใจ ด้วยความห่วงใยจากเรา แจกฟรี! ประกันอุ่นใจคุ้มภัย Covid-19 จาก ซิกน่า ประกันภัย

  • 5,672
  • 15 ก.ย. 2021

 

ดูหนังให้อุ่นใจ ด้วยความห่วงใยจากเรา 
แจกฟรี! ประกันอุ่นใจคุ้มภัย Covid-19 จาก ซิกน่า ประกันภัย

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน Major Cineplex Application หรือ Website www.majorcineplex.com  รับฟรีประกันอุ่นใจคุ้มภัย Covid-19 จาก ซิกน่าประกันภัย* จำนวน 100,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 (หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์) รายละเอียด ดังนี้
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19
1.    สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุกที่นั่ง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.majorcineplex.com หรือ Major Cineplex Application เท่านั้น
2.    สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564
3.    ลูกค้าจะได้รับ SMS จากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 ตามเงื่อนไขของ บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย Covid-19 ระยะเวลาคุ้มครองนาน 2 เดือน เมื่อตรวจพบภาวะ *ไวรัสโคโรนา (Covid-19) รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท และค่าชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน 
1.     ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย 
2.    ฟรีประกันภัยคุ้มภัย Covid-19 นี้สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
3.    จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน/ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (นับรวมการรับสิทธิ์จากทุกช่องทางและโครงการที่ทำ “ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19”) 
4.    ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ
5.    ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือน โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
6.    กำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ (ไม่คุ้มครอง 14 วันแรก) โดยรวมอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือนแล้ว
7.    กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดโรคโควิด 19 ที่ยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
8.    *ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า (Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)
9.    ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันความคุ้มครองพร้อมกรมธรรม์ไปยังหมายเลยโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนภายใน 24 ชั่วโมง
10.    ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ. ซิกน่า ประกันภัย
11.    สิทธิพิเศษฟรีความคุ้มครองประกันภัยโควิด-19 นี้ สนับสนุนโดย บจ. ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)


พิเศษเฉพาะสมาชิก M GEN 
สมาชิก M GEN ใช้เพียง 1 คะแนน แลกรับประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19  ระยะเวลาคุ้มครองนาน 2 เดือน จาก ซิน่า ประกันภัย  แลกง่าย ผ่าน M GEN App 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19
1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับยกเว้น M GEN Kids ใช้คะแนน 1 คะแนนแลกรับประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 ระยะเวลาคุ้มครองนาน 2 เดือน เมื่อตรวจพบภาวะ *ไวรัสโคโรนา (COVID-19) รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท และค่าชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน 500 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน จาก ซิกน่าประกันภัย
2. สมาชิกสามารถแลกรางวัลผ่าน M GEN Application เมื่อแลกรางวัลแล้ว ลูกค้าจะได้รับ E-Mail เพื่อลงทะเบียนรับประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 โดยลูกค้าจะได้รับ E-Mail หลังจากแลกรางวัลเสร็จสิ้นใน 2 วันทำการ 
3. สมาชิก 1 ท่าน 1 สิทธิ์
4. ในการลงทะเบียนเข้าร่วมรับสิทธิ์ ลูกค้ายินยอมให้โรงภาพยนตร์ส่งข้อมูลของท่านให้แก่ บริษัทประกัน ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด เพื่อประโยชน์ในการรับประกันตามกิจกรรมนี้