HIGHLIGHT CONTENT

แค่มีแอป Major ก็มีสิทธิ์ลัดฟ้าไปตะลุยโตเกียวฟูจิ ดิสนีย์แลนด์ กันสุดฟิน!

  • 2,037
  • 06 ธ.ค. 2022

แค่มีแอป Major ก็มีสิทธิ์ลัดฟ้าไปตะลุยโตเกียวฟูจิ-ดิสนีย์แลนด์ กันสุดฟิน!
คอหนังห้ามพลาด…ดู Disney ต้องได้ไป Disney ! เพียงซื้อตั๋วหนัง Avatar : The Way of Water ผ่าน Major App และบอกเหตุผลโดนใจว่า “หากคุณเป็นเจ้าของดาวแพนดอร่า จะสร้างสรรค์ให้เมืองน่าอยู่ได้อย่างไรบ้าง”

มีสิทธิ์คว้าแพ็กเกจโตเกียวฟูจิ-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ–โตเกียว สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล  (รวมมูลค่า 65,776 บาท)
ร่วมสนุกแคมเปญได้ที่ https://www.majorcineplex.com/MajorAppToDisneyland
ตั้งแต่ 7 ธ.ค.65 – 8 ม.ค.66


เงื่อนไขแคมเปญ
รายละเอียดของรางวัล
แพ็กเกจโตเกียวฟูจิ-ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ – โตเกียว สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล  รวมมูลค่าของรางวัลทิ้งสิ้น  65,776 บาท 

ระยะเวลาแคมเปญ
7 ธ.ค.65 - 8 ม.ค.66

เงื่อนไขและกติกาการเข้าร่วมแคมเปญ
1)  ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar : The Way of Water ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค.65 ถึง 8 ม.ค.66 
2)  กรอกรายละเอียดข้อมูลของท่านและหลักฐานการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar : The Way of Water ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค.65 ถึง 8 ม.ค.66 ที่  www.majorcineplex.com/MajorAppToDisneyland 
3) บอกเหตุผลโดนใจที่ www.majorcineplex.com/MajorAppToDisneyland ว่า "หากคุณเป็นเจ้าของดาวแพนดอร่า จะสร้างสรรค์ให้เมืองน่าอยู่ได้อย่างไรบ้าง?
• คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ที่ทำตามกติกาข้างต้นครบถ้วน และเขียนเหตุผลถูกใจคณะกรรมการมากที่สุด
• ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 16 ม.ค.66 ทาง www.majorcineplex.com/MajorAppToDisneyland
• ผู้ร่วมแคมเปญจะต้องเก็บบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง Avatar : The Way of Water ผ่านแอปพลิเคชัน Major Cineplex ไว้ พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินจากช่องทางต่างๆ เพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล (ยกเว้น M Cash ที่ต้องแจ้งเลขบัตรไว้)
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมแคมเปญที่ทำถูกต้องตามกติกาครบถ้วนเท่านั้น
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
• การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล
• ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี หลังจากประกาศผล ภายใน 3 วัน กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิติดต่อมอบรางวัล ให้กับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนในลำดับถัดไป
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้ในการรับรางวัลจากแคมเปญ ซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ Avatar : The Way of Water ผ่าน Major App มีสิทธิ์ลัดฟ้า คว้าแพ็กเกจท่องเที่ยวโตเกียวฟูจิ-ดิสนีย์แลนด์”  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อมายืนยันการรับรางวัล ด้วยตนเองที่ บริษัท  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ ภายใน 10 วันหลังจากยืนยันรับรางวัล กรณีไม่มาส่งเอกสารยืนยันรับรางวัลด้วยตนเองตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนในลำดับถัดไป
กรณีผู้ที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบ้ติตามข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ทำตามกติกาครบถ้วนในลำดับถัดไป
• หนังสือเดินทาง Passport ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเดินทางค่าหนังสือเดินทาง Passport และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วยตนเอง รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• กรณีสละสิทธิ์ หรือ ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่กำหนด จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด, ส่วนลด โอนให้ผู้อื่น หรือ บริการอื่นทดแทนได้
• ผู้เข้าร่วมแคมเปญอนุญาตให้บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมแคมเปญ เพื่อการดำเนินแคมเปญ การทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินแคมเปญนี้ทั้งหมดโดยปราศจากการเรียกร้องค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นใดจากผู้จัดแคมเปญและตัวแทน
• ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลประเภทอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้
• ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดแคมเปญนี้โดยไม่ต้องขอความยินยอมและ/หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เมื่อผู้เข้าร่วมแคมเปญแต่ละท่านดำเนินการร่วมกับแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแคมเปญทุกท่านรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้
• ผู้จัดแคมเปญขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมแคมเปญที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
• พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดแคมเปญ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญนี้