HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Movie Happiness Let's Celebrate & Fun Out ดูหนังสุขใจ แล้วออกไปสนุกกัน

 • 1,490
 • 13 ม.ค. 2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

แคมเปญ Movie Happiness Let's Celebrate & Fun Out ดูหนังสุขใจ แล้วออกไปสนุกกัน

ต่อที่ 2 ลุ้นเที่ยวฟรี 4 ภาคทั่วไทยกับเป๊ปซี่ จำนวน 16 รางวัล มูลค่ารวม 753,600 บาท

ระยะเวลากิจกรรม 12 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566

รางวัลที่พักพร้อมค่าแดินทาง The Naka Island Phuket 3 วัน 2 คืน รางวัลละ 55,400 บาท (4 รางวัล)

 • สรญา ศิรินิกร 092-732-xxxx
 • วรัญญา ไชยรักษ์ 090-240-xxxx
 • วิไลภรณ์ ช่างวาด 064-779-xxxx
 • ธนัญญา ตู้จินดา 087-755-xxxx

รางวัลที่พักพร้อมค่าเดินทาง  Anantara Chiang Mai Resort รางวัลละ 46,000 บาท (4 รางวัล)

 • Sarawut Taptim 081-719-xxxx
 • อายุทธ โคกโพธิ์ 093-508-xxxx
 • อาทิตย์ สุทธินิมิตร 085-849-xxxx
 • ธิดารัตน์ 098-667-xxxx

รางวัลที่พักพร้อมค่าเดินทาง Hotel labalis Khao Yai 3 วัน 2 คืน รางวัลละ 45,000 บาท (4 รางวัล)

 • อรรถพล นาลงพรม 082-536-xxxx
 • บัวผัน 093-546-xxxx
 • รณกร อยู่โพธิ์ทอง 096-319-xxxx
 • สมภาร 099-172-xxxx

รางวัลที่พักพร้อมค่าเดินทาง Hua Hin Marriott Resort and Spa 3 วัน 2 รางวัลละ 42,000 บาท (4 รางวัล)

 • รัฐศาสตร์ ตั้งเกียรติวรากุล 098-789-xxxx
 • สุรศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 065-548-xxxx
 • วันเฉลิม ฤกษเมือง 098-969-xxxx
 • เอกภด กองกูล 061-999-xxxx

 

การยืนยันตัวตนรับของรางวัล

7.1.    ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี หลังจากประกาศผลรางวัล ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ภายในเวลา 10.00 น. – 20 มกราคม 2566 ภายในระยะเวลา 5 วัน กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีท่านที่ 1 ได้ ตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิติดต่อมอบรางวัล ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7.2.    ในการติดต่อรับรางวัล ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์โดยนับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ภายในเวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลา 18.00 น. เท่านั้น ผู้โชคดีสามารถกรอกข้อมูลใบแบบฟอร์มการยืนยันสิทธิ์และรับของรางวัล และเอกสารขอความยินยอมก่อนยืนยันข้อมูล (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด โดยทีมงานจะทำการส่ง Google Form Link ให้ทาง SMS) เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่บริษัทฯ จะได้ตรวจสอบ ยืนยัน ตัวตนผู้โชคดี และเพื่อการจัดส่งของรางวัลไปให้ผู้โชคดี ผ่านทาง Google Form ด้วยตนเอง

7.3.    ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ หลักฐานใบเสร็จที่ใช้ลงทะเบียน พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้ในการรับรางวัลจากกิจกรรมเป๊ปซี่ชวนซ่า” พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อยืนยันการรับรางวัล กรณีไม่ส่งเอกสารยืนยันรับรางวัลตามเงื่อนไข ขอขอสงวนสิทธิมอบรางวัลดังกล่าวให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7.4.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

7.5     หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัท ร้องขอได้ครบถ้วน ตามวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าโดยเหตุใดๆ ก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทขอสงวันสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และ ถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆอีก

7.6    ผู้โชคดีได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัท จะส่งมอบของรางวัล ให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยจะดำเนินการจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันจากผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ นับจากการประกาศผลรางวัล และหลังจากที่ทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุที่สถานที่อยู่ หรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ทางผู้ชนะรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง

7.7    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี / ผู้ร่วมรายการ / ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และ สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

7.8    บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป

*การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุด*