HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญ Pepsi Fun Cup: Lucky Summer

  • 1,122
  • 13 มิ.ย. 2023

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญ Pepsi Fun Cup: Lucky Summer

รางวัลที่ 1   iPhone 14 128 GB จำนวน 4 รางวัล
1    ชุติกาญจน์  กสิพล         062916XXXX
2    พิมพิดา    ทองนำ        095192XXXX
3    ทิพวัลย์    บุญทิพย์        093178XXXX
4    WATCHARIN NAMPASERT    082959XXXX
รายชื่อสำรอง
1    พิมพ์ชนก    ฉิมชาติ        061945XXXX
2    สุปราณี    ทานินทร์        083246XXXX
3    ทินพันธ์    บุญไทย        090902XXXX
4    ภณุดา    วาพันสุ        094995XXXX
5    รัชชนก    อิ่มอก        090060XXXX

รางวัลที่ 2  iPad รุ่น 10 64GB จำนวน 4 รางวัล  
1    ธนภรณ์    ดวงชาทม    098676XXXX
2    จิราพร    นิยมเดชา    089242XXXX
3    พิมปภัสรา  พูลสวัสดิ์    098287XXXX
4    ไวยกร    แก้วแดง                  095196XXXX
รายชื่อสำรอง
1    อดิสรณ์    ใจสว่าง        063364XXXX
2    มณีวัลย์    นวนเพ็ง        098514XXXX
3    จิราภรณ์    ทองแท้        082472XXXX
4    วิมลรัตน์    ศรีจันทร์        066023XXXX
5    พัชรี สุทธิรัตน์        096020XXXX

รางวัลที่ 3  เครื่องดูดฝุ่น Dyson V8 Slim Fluffy จำนวน 4 รางวัล
1    นาฎตยา    ไตรพล        096641XXXX
2    วุฑฒิพงษ์ ราชเมืองแก้ว    063909XXXX
3    Wirapat     Srida        062427XXXX
4    พัชรีภรณ์  จิ๋วพุ่ม        097441XXXX
รายชื่อสำรอง        
1    อดิเทพ    สมบูรณ์        092702XXXX
2    กฤษณะ    คีราช        063148XXXX
3    ปิยะรัตน์    สิทธิโสภณ    086435XXXX
4    ณัฐริกา    วงค์สุวรรณ    062407XXXX
5    จิราพร    บุญมีพิพิธ    062895XXXX


รางวัลที่ 4  ลำโพง Marshall Action III จำนวน 4 รางวัล            
1    จักรพล    บุตรราช        096139XXXX
2    กษิเดช    ชมภูสิงห์        098507XXXX
3    ภัฌรวฎี    วงษาเทศ        096725XXXX
4    ศิริกัญญา จอมนวล    095676XXXX
รายชื่อสำรอง            
1    เกษศิรินทร์ สิงธิสาร    094609XXXX
2    ศุภกิจ    สุขสกุลปัญญา    095289XXXX
3    ปรัชญาดา เสือจุ้ย        082901XXXX
4    อามือรี    เจ๊ะแต        061158XXXX
5    ณัฐชยา    หลีเกษม        0894144954


รางวัลที่ 5  Galaxy Watch5 (40mm) จำนวน 4 รางวัล            
1    รัฐพล    แสนเมือง        086639XXXX
2    พิสิษฐ์    พิมพ์หิรัญ    080046XXXX
3    สร้อยเพชร วรสิงห์        095665XXXX
4    นารีรัตน์    มะหะหมัด    092808XXXX
รายชื่อสำรอง            
1    Nipharat     Rotnuan    093226XXXX
2    อภิสรา    อิ่มนาง         061020XXXX
3    บุศรินทร์    สุมานพ        061626XXXX
4    อุทัย    ใจแก้ว        083735XXXX
5    กนกภรณ์ รนกระโทก    061314XXXX


*ทางทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้โปรโมชั่นและทำการติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีเพื่อนัดรับของรางวัล
1.    การยืนยันตัวตนรับของรางวัล
1.1    ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดี หลังจากประกาศผลรางวัล ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 10.00 น. –  18.00 น. จนถึงวันที่ 16  มิถุนายน 2566 ภายในระยะเวลา 5 วัน กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีท่านที่ 1 ได้ ตามเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิติดต่อมอบรางวัล ให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
1.2    ในการติดต่อรับรางวัล ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ต้องยืนยันสิทธิ์โดยนับตั้งแต่วันประกาศผลรางวัล ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภายในเวลา 18.00 น. เท่านั้น ผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ จากเจ้าที่ เพื่อทำการ ยืนยัน การรับของรางวัล (ขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกสิทธิ์ ในกรณีไม่สามารถติดต่อทาง หมายเลขโทรศัพท์ ได้) 
1.3    ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์ โดยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ หลักฐานใบเสร็จที่ใช้ลงทะเบียน พร้อมเขียนข้อความว่า “ใช้ในการรับรางวัลจากกิจกรรม Pepsi Fun Cup” พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อมายืนยันการรับรางวัล ด้วยตนเองที่ บริษัท  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ ภายใน 10 วันหลังจากยืนยันรับรางวัล กรณีไม่มาส่งเอกสารยืนยันรับรางวัลด้วยตนเองตามเงื่อนไข ขอสงวนสิทธิมอบรางวัลดังกล่าวให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
1.4    หากผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามที่บริษัทร้องขอได้ครบถ้วน ตามวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าโดยเหตุใดๆ ก็ตาม จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทขอสงวันสิทธิ์ในการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองถัดไป และ ถือว่าผู้โชคดีได้สละสิทธิ์การแลกรางวัลโดยไม่ต้องบอกกล่าวใดๆอีก 
1.5    ผู้โชคดีได้ยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทฯ หรือ ตัวแทนของบริษัท จะส่งมอบของรางวัล ให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ (เฉพาะผู้โชคดีที่อาศัยอยู่นอกพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑลเท่านั้น) โดยจะดำเนินการจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ได้รับการยืนยันจากผู้โชคดี ภายใน 30 วันทำการ นับจากการประกาศผลรางวัล และหลังจากที่ทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ จากเหตุที่สถานที่อยู่ หรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ทางผู้ชนะรางวัลได้ให้ข้อมูลไว้ไม่ถูกต้อง 
1.6    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะแก่ผู้โชคดี / ผู้ร่วมรายการ / ผู้รับรางวัล ที่มีคุณสมบัติและยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และ สามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ในของรางวัลได้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
1.7    บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป และ/หรือ บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป 

ข้อตกลงอื่นๆ
1.    บริษัทไม่รับประกันความพึงพอใจในของรางวัล รวมทั้ง จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบรางวัล
2.    การเข้าร่วมรายการนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการ / ผู้รับรางวัล ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ทางบริษัทฯกำหนด
3.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถโต้แย้ง หรือ เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่างทางใดๆ 
4.    หากพบว่า มีการทุจริตเกิดขึ้น หรือ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัล หรือ รับของรางวัล โดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ จำดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
5.    ผู้จัดกิจกรรมสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการ และ สิทธิประโยชน์ รวมถึงของรางวัลในรายการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกแต่อย่างใด
6.    พนักงาน และบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลในรายการนี้
7.    บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัวตนจริงของผู้รับรางวัล (ทั้งก่อน หรือ ภายหลังการให้รางวัล) ไม่ว่าจะใช้ชื่อ-นามสกุล หรือใช้เบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์ก็ตาม
8.    บริษัทจะพิจารณาใบเสร็จซึ่งเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อ ที่พิมพ์ออกจากระบบของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
9.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าที่เท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอม และไม่ต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า
10.    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขกติกา ต่างๆ ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของผู้จัดกิจกรรมเพียงผู้เดียว
11.    รูปของรางวัลที่ปรากฎในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์ หรืออื่นใดนั้นเป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฎได้
12.    ของรางวัลต่างๆ ที่มอบให้กับผู้ชนะรางวัลนั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
13.    ผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดใดๆ ต่อการสูญเสีย หรือ เสียหายอันเกิดจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ หรือเหตุสุดวิสัยอื่ใดก็ตาม โดยผู้จัดกิจกรรมไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใดๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญเสียดังกล่าว
14.    ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม และ/หรือ ผู้โชคดีอันเนื่องจากปัญหาของระบบหรือเทคนิค การใช้ Social Media หรือจากการกระทำของบุคคลที่สามแต่อย่างใด 
15.    กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายประเทศไทย หากเกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ทั้งปวงในการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งโดยปกติ และ เชิงลงโทษ ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าทนายความอันสมเหตุสมผล และสิทธิ์ในการรับสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทนหรือแทนที่รางวัลเหล่านี้
16.    ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ บริษัท มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ในการใช้และ/หรือ ดัดแปลง แก้ไข ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม โดยการอัพโหลดทาง Facebook และ/หรือ ช่องทางอื่นๆ ในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมทางการตลาด หรือ โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 
17.    ผู้ร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือสิ่งใดๆ จากบริษัท ไม่ว่างทางแพ่ง หรือทางอาญา
18.    หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณามิให้ผู้นั้นเป็นผู้ร่วมสนุกต่อไป และมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกกฎ กติกา และการให้รางวัลตามความเหมาะสมเมื่อใดก็ได้
19.    หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
20.    ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ อันเนื่องมาจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์และความผิดพลาดทางเทคนิคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม
21.    ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้วก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และยินยิมที่จะผูกพันตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ