HIGHLIGHT CONTENT

BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER (4DX) แลกรับ 4DX Poster

  • 3,577
  • 11 ต.ค. 2022

Advance Ticket ของภาพยนตร์ “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
เงื่อนไขในการแลกรับโปสเตอร์:

• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Advance Ticket “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” ทุก 1 ที่นั่ง แลกรับ 4DX Poster 1 แผ่น (เฉพาะระบบ 4DX เท่านั้น)
• ลูกค้าสามารถนำบัตรชมภาพยนตร์ “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER” (เฉพาะระบบ 4DX) ที่ซื้อจากช่องทางใดก็ได้มาแลกรับ ณ สาขาที่ปรากฏบนบัตรชมภาพยนตร์ของท่าน
• ของมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่นำบัตรชมภาพยนตร์มาแลกรับ ณ สาขาก่อน
• เริ่มแลกรับตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 65 ถึงจนกว่าของจะหมด
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า