HIGHLIGHT CONTENT

สมาชิก M GEN ร่วมสนุกกิจกรรม แจกแต้มให้หายคิดถึง รับ M GEN Points วันละ 5 คะแนน

  • 1,961
  • 07 พฤษภาคม 2020

สมาชิก M GEN ร่วมสนุกแชร์อารมณ์ที่รู้สึกในแต่ละวัน โดยคลิกลิงค์กิจกรรม ใน Facebook M GEN สมาชิกรับ M GEN Points 5 คะแนน / วัน

ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 7- 31 พฤษภาคม 2563  
สาขาที่ร่วมรายการ : ร่วมกิจกรรม Facebook : M Gen

เงื่อนไข
- สมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่บัตรยังคงสถานะ Active  และ บัตรหมดอายุ สามารถ ร่วมกจิกรรมรับคะแนน M GEN Points ได้
- สำหรับสมาชิกที่บัตรยังคงสถานะ Active อยู่ (ณ วันที่โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการ) คะแนน M GEN Points ที่ร่วมกิจกรรม จะเข้าในระบบโดยอัตโนมัติใน วันที่ 15 ก.ค. 63 
- สำหรับสมาชิกที่บัตรหมดอายุ จะต้องทำการต่ออายุบัตรสมาชิกก่อนวันที่ 12 ก.ค. 63 คะแนน M GEN Points ที่ร่วมกจิกรรม จะเข้าในระบบโดยอัตโนมัติใน วันที่ 15 ก.ค. 63 (หากบัตรสมาชิกไม่อยู่ในสถานะ active ในวันที่ 12 ก.ค.63 จะไม่สามารถขอแอดคะแนน M GEN Points ที่ร่วมกิจกรรมย้อนหลังได้) 
- สมาชิก M GEN สามารถร่วมกจิกรรมได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่  7-31 พ.ค. 63 โดยร่วมกจิกรรมได้วันละ 1 ครั้ง และจะได้รับคะแนน M GEN Points 5 คะแนน/ วัน โดยต้องระบุเลขบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียนสมัครบัตร M GEN 
- คะแนน M GEN Points จะนำเข้าในระบบ ตามเลขบัตรประชาชนที่ระบุไว ้หากระบบตรวจพบเลขบัตรประชาชนที่ระบุ ไม่ตรงตามฐานข้อมูลสมาชิก M GEN จะ ไม่สามารถนำคะแนน M GEN Points เข้าได้
- วันที่คะแนน M GEN Points จะเข้าในระบบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากมีการเปลี่ยนแปลงทาง M GEN จะแจ้งวันที่คะแนนเข้าระบบอีกครั้ง 
- เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯกำหนด