HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงโซล กับ Thai AirAsia X

 • 5,627
 • 31 ก.ค. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นบินตรงกรุงเทพฯ-กรุงโซล กับ Thai AirAsia X (Direct Flight) จากการชมภาพยนตร์เรื่อง X-Men : Day of Future Past

 1. คุณปุณณ์ธนา เอิบอิ่ม โทร.089-886-62XX
 2. คุณพัทธ์ธีรา ทรัพย์โชติธนดล โทร.096-629-46XX
 3. คุณสิริชัย สุขโชติ โทร.081-901-24XX
 4. คุณมณีเนตร โสภณ โทร.081-887-69XX
 5. คุณธนชัย ลัทธยาพร โทร.085-063-89XX
 6. คุณธนโชติ ว่องไว โทร.081-544-04XX
 7. คุณรัชฏา บูรณพันธุ์ โทร.081-958-34XX
 8. คุณจิณห์นิภา โรจนสวัสดิ์สุข โทร.087-148-22XX
 9. คุณพิชชามณี ใหม่แท้ โทร.085-191-27XX
 10. คุณสุวรรณา ครอบเทียนชัย โทร.083-152-91XX
 11. คุณพรพรรณ โมรา โทร.089-525-98XX
 12. คุณศุภกร พัฒนธำรงชัย โทร.087-731-13XX
 13. คุณนฤมล แดงน้อบ โทร.089-886-47XX
 14. คุณณิวัฒน์ วงศ์ปาลามานนท์ โทร.084-192-58XX
 15. คุณประสิทธิ์ พิลา โทร.081-839-10XX
 16. คุณนลินี จั่นสุดแถว โทร.091-727-16XX
 17. คุณสุวรรพร พูลเกษม โทร.087-148-88XX
 18. คุณจารุวรรณ ทองยศ โทร.089-831-28XX
 19. คุณวิจจยะ เทิดทูลปัญญา โทร.089-200-66XX
 20. คุณชุชน กิตติวัฒนะกุล โทร. 080-527-29XX
 21. คุณวิษณุ สพโชค โทร.081-540-85XX
 22. คุณกานต์ เกียรติถาวร โทร.081-488-63XX
 23. คุณราณี รักสนิท โทร.087-305-28XX
 24. คุณปรารถนา แจ้งสันต์ โทร.089-900-74XX
 25. คุณพรารินทร์ ธนะชัยพันธ์ โทร.087-906-17XX
 26. คุณปาวีณา บุญศักดิ์ โทร.088-139-29XX
 27. คุณวุฒิพงศ์ โชคศุภจินดา โทร.086-544-47XX
 28. คุณกิตติภรณ์ พิลาบุตร โทร.089-623-75XX
 29. คุณพรรัตน์ รอดเทศ โทร.086-934-38XX
 30. คุณชัชวาล ธนันทา โทร.081-820-71XX
การติดต่อรับรางวัล ผู้โชคดีต้องแสดงตน พร้อมบัตรประชาชนประจำตัว ที่ฝ่าย การตลาด ชั้น M เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2557 เฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น. เท่านั้น โทร.02-511-5427-36 ต่อ 514 หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่ สามารถเรียกร้องใดๆได้และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป เงื่อนไขการรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-กรุงโซล
 • ผู้ โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล/ 2 ที่นั่ง เท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระ ภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน / ท่าน (ตามที่บริษัทฯกำหนด)โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – กรุงโซล (ชั้นประหยัด)โดยสารการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำนวน 2 ที่นั่ง
 • ค่าใช้จ่ายอื่นอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ค่าเลือกที่นั่ง,ค่าโหลดกระเป๋า,ค่าบริการอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น
 • ผู้โชคดีโปรดติดต่อฝ่ายสำรองที่นั่ง เพื่อทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
 • ตั๋วรางวัลเครื่องบินไม่สามารถใช้สำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลต่อเนื่อง และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ทั้งนี้ดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการรับสำรองที่นั่งให้ถือเป็นที่สุด
 • การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้นและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบินหรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
 • ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • รางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือเปลี่ยนเส้นทางได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้