HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น FAST & FURIOUS 6

  • 5,664
  • 24 ก.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น FAST & FURIOUS 6

รางวัล Ford Fiesta 5 Dr 1.5 Spot จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 699,000 บาท

คุณวรรษชล สร้อยชื่น  โทร.080-608-5XXX

Alpine เครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยม รุ่น INE-S920E มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 1.คุณอัมพร สุขโชติ โทร.02-583-8XXX 2.คุณบุญเชิด ภูมิสถิตย์พงษ์ โทร.081-488-1XXX 3.คุณวริศรา ศรีตะปัญญะ โทร.086-818-2XXX 4.คุณสุภาพร อุทัยแสง โทร.084-874-4XXX 5.คุณธีรชัย ตันติปัญญากุล โทร.081-831-5XXX 6.คุณมุกระวี ชยาภรณ์ โทร.081-131-1XXX 7.คุณสมบุญ แซ่อิ้ง โทร.02-488-1XXX 8.คุณปัญชลี เทพยศ โทร.083-580-7XXX 9.คุณชิษณุพงศ์ ทรัพย์โชติธนดล โทร.081-908-7XXX 10.คุณพรสิริ ภัทรวิทิตกุล โทร.086600-5XXX   Alpine เครื่องเสียงระดับพรีเมี่ยม รุ่น IVA-W520E 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล 1.คุณภาวัต ตันประเสริฐ โทร.083-119-4XXX 2.พรธิดา วชิรเดชวงศ์ โทร.084-794-1XXX 3.คุณประทีป ราชบุรี โทร.088-154-3XXX 4.นายภัทร เอมบำรุง โทร.085-554-7XXX 5.คุณชัยวัฒน์ ยิ่งดีวงศ์ โทร.081-836-2XXX ติดต่อรับรางวัล ฝ่ายการตลาดเมเจอร์จะติดต่อผู้โชคดืทางโทรศัพท์เท่านั้น และจะนัดลูกค้าพร้อมถ่ายรูปรับรางวัล ภายใน 31 สิงหาคม 2556 (หรือตามระยะเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด) สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเครื่องเสียง Alpine ให้ติดต่อรับรางวัลที่การตลาด ชั้น M เมเจอร์ รัชโยธิน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม -2 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. **หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์** เงื่อนไข
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์