HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ได้รับสิทธิเข้าร่วมไขกุญแจเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของรถปิกอัพ มาสด้า บีที-50โปร จากภาพยนตร์เรื่อง ต้มยำกุ้ง 2 -3 D

 • 5,607
 • 06 ธ.ค. 2013

 ประกาศรายชื่อ 10 ผู้โชคดี ได้รับสิทธิเข้าร่วมไขกุญแจเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของรถปิกอัพ มาสด้า บีที-50โปร จากภาพยนตร์เรื่อง ต้มยำกุ้ง 2 -3 D

 • จ.อ. สิงภพ พึ่งเจริญ
 • ด.ญ. วิภาดา                         
 • คุณสุชิรา ผอบเงิน
 • คุณวีรชา ราศรีสิทธิ๋
 • คุณฟาโรห์ ชัชกุล                               
 • คุณธีระพงษ์ โพนชารี
 • คุณสุชาติ แก้วกล่ำ
 • คุณนันทมน  ศรีมาตย์
 • คุณบุษกรหลังสัน
 • คุณสัมพันธ์ สุขสุริยะโยธิน
  รายละเอียด ผู้โชคดี 1ใน 10ท่าน ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมไขกุญแจเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของรถปิกอัพ มาสด้า บีที-50โปร จากกิจกรรม “ซื้อตั๋วต้มยำกุ้ง 2 ทุก 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่ลุ้นเป็น 1ใน 10ผู้โชคดีร่วมไขกุญแจเป็นเจ้าของ  ปิกอัพฮีโร่ มาสด้า บีที-50  โปร จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 879,000 บาท” ที่จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  ในระหว่างวันที่ 23ตุลาคม – 13พฤศจิกายน 2556ซึ่งจะมีการประกาศชื่อผู้มีสิทธิลุ้นเป็น 1ใน 10ผู้โชคดีที่จะได้มาร่วมไขกุญแจเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของรถปิกอัพ มาสด้า บีที-50โปร บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“บริษัทฯ”) จึงขอเรียนแจ้งเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัล ทั้ง 10 ท่าน ดังนี้  1.  ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับสิทธิร่วมไขกุญแจ เพื่อลุ้นชิง รถปิกอัพ มาสด้า บีที-50 โปร ต้องมาทำการ ร่วม 2.  ไขกุญแจชิงรถปิกอัพ มาสด้า บีที-50โปร พร้อมกัน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ (กรุงเทพมหานคร)  ระหว่างเวลา 17.30 – 19.00น.  ตามเวลาที่ทีมงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยทีมงานจะติดต่อและแจ้งให้ทั้ง 10 ท่านทราบผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ SMS หรือ E-mail ซึ่งท่านต้องยืนยันการตอบรับเงื่อนไขและการเข้าร่วมลุ้นชิงรางวัลดังกล่าว มายังบริษัทฯผ่านทาง SMS หรือ E-mail (ทางใดทางหนึ่ง) ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 23:59 น. มิฉะนั้น ถือว่าท่านสละสิทธิผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน ที่ได้รับสิทธิร่วมไขกุญแจเพื่อลุ้นชิงรถปิกอัพมาสด้า บีที-50 โปร ต้องตกลงและรับทราบเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลดังต่อไปนี้   (1) ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิลุ้นรับรางวัลท่านใดไม่สามารถเดินทางมาร่วมลุ้นชิงรางวัลในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ (2) สิทธิร่วมลุ้นรางวัลและของรางวัล ไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายใดๆของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและในการรับรางวัลที่ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเอง (3) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล หรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระเป็นเงินสดให้กับบริษัทฯ ก่อนรับรางวัล (4) พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ คณะกรรมการดำเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล (5) สิทธิร่วมลุ้นและของรางวัลไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่น และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ (6)  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี (7) บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (8) หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ (9)  การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด   ทางบริษัท ขอประกาศรายชื่อสำหรับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่ยืนยันสิทธิ์กลับมาเข้าร่วมกิจกรรม ชิงรางวัลCampaign  “ซื้อตั๋วต้มยำกุ้ง 2 ทุก 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  รับคูปองเขียนชื่อที่อยู่ลุ้นเป็น 1 ใน 10 ผู้โชคดีร่วมไขกุญแจเป็นเจ้าของ  ปิกอัพฮีโร่ มาสด้า บีที-50  โปร จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 879,000 บาท”  ดังนี้

รายชื่อ

สาขา

เบอร์โทร

จ.อ. สิงภพ พึ่งเจริญ ปิ่นเกล้า

083-020-3XXX

น.ส. สุธีรา ผอบเงิน บิ๊กซี สุพรรณ

082-724-3XXX

น.ส. วีรชา ราศรีสิทธิ๋ บางนา

083-543-6XXX

นายฟาโรห์ ชัชกุล พระราม 2

089-696-9XXX

นายธีระพงษ์ โพนชารี เมเจอร์พัทยา

087-611-6XXX

สุชาติ แก้วกล่ำ ฟิวเจอร์รังสิต

089-776-2XXX

นันทมน  ศรีมาตย์ โลตัสอมตะ

090-887-4XXX

บุษกร หลังสัน อีจีวี ลาดพร้าว

086-782-3XXX

สัมพันธ์ สุขสุริยะโยธิน เมเจอร์ พระราม 3

081-821-4XXX

กฤษณะ อยู่ดี เมเจอร์ ชลบุรี

091-349-8XXX

            *เนื่องจากท่านผู้โชคดี ด.ญ. วิภาดา หมายเลขโทรศัพท์ 034 871XXX  ไม่สามารถติดต่อได้ และแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ดังกล่าวได้ภายในวันเวลาที่กำหนด จึงถือเป็นการสละสิทธิ์ และได้ให้ผู้โชคดีสำรองอันดับ 1 คุณกฤษณะ อยู่ดี หมายเลขโทรศัพท์ 0913498XXX  เป็นผู้ได้รับสิทธิ์แทน **งานจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  ในระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2556 เป็นการประกาศชื่อผู้มีสิทธิลุ้นเป็น 1 ใน 10 ผู้โชคดีที่จะได้มาร่วมไขกุญแจเพื่อลุ้นเป็นเจ้าของรถปิกอัพ มาสด้า บีที-50 โปร ซึ่งบริษัทได้ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ ในการลุ้นรางวัล 10 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา และให้ผู้โชคดียืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมมาภายในวันที่ 13 ธ.ค. 56