HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR THANKS พิษณุโลก

  • 7,311
  • 07 ต.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่น MAJOR THANKS พิษณุโลก สำหรับลูกค้าที่ชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสพิษณุโลก หรือสาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก

รางวัลที่1 ได้รับรถจักรยานยนต์ สาขา CPL
ชมภาพยนต์เรื่อง PerCy2
ชื่อ-นามสกุล คุณ กนกศักดิ์ เกิดแก้ว
ที่อยู่ 83/2 หมู่1 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65000
สาขาที่ชมภาพยนตร์ Major Central Phitsanulok

สำหรับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์จำนวน 200 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 200 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) จากโปรโมชั่น MAJOR THANKS สาขาพิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
1 คุณพิมพ์ใจ เสนาวงศ์
2 คุณนัฐนิดา พุ่มสีโล
3 คุณชัยฤทธิ์ วัฒนะพงศ์
4 คุณณัชนันท์ ศรีสัมฤทธิ์
5 คุณอัญธพร เลิศอร่ามแสง
6 คุณภูวดล แสงรอด
7 คุณกมลชนก มังคะวงษ์
8 คุณพงศธร พุ่มเรือง
9 คุณบุญสิงห์ ไชยโชติ
10 คุณสุชากรีช สิทธิกรณ์
11 คุณพงษ์ชัย สิงห์บุระอุดม
12 คุณปริอรรต คงเมือง
13 คุณจักรภัทร โพธิ์พุ่ม
14 คุณวฒพล สาแดง
15 คุณวัชรพล แท่นนพรัตน์
16 คุณสิทธิศักดิ์ พูลหน่าย
17 คุณพลนีย์ โกอินต๊ะ
18 คุณกาวธชัย จีนจบ
19 คุณอนิก วิเศษจิตร
20 คุณวรวลัพธ์ เห็มโพธิ์
21 คุณรุ่งโรจน์ ฝายเยื่อ
22 คุณกิตติศีกดิ์ ตะราษี
23 คุณภัทรกร กันยา
24 คุณสลิลทิพย์ อุรัตน์
25 คุณชนกสุดา ขันตรี
26 คุณจรัญญา เจตภรณ์
27 คุณเพราะ ดีงาม
28 คุณกัญญารัตน์ สุขศรี
29 คุณศกุลตลา แฟกหอม
30 คุณศิรินภา จอมทอง
31 คุณพรพล บุญดา
32 คุณกันยรัตน์ ปิ่นดอนทอง
33 คุณชฎาพร แสงราย
34 คุณพิภัทรา นภาอัมพร
35 คุณสาธิต แตงอ่อน
36 คุณธนาวดี พรลิขิตผ่องใส
37 คุณอัชพรรณ ปิญชากุล
38 คุณชฎาพร มารมย์
39 คุณนภพร ตรัภารา
40 คุณฐาปนา เจียมแท้
41 คุณสุขฦทัย แซ่คู
42 คุณพรพิมล เอี่ยมอ่อน
43 คุณธันวา ประกุมศิริ
44 คุณปุณยวีร์ ธรรมนิรา
45 คุณอลงกรณ์ ศรีสาญ
46 คุณจักรวาล สิทธิวุฒิ
47 คุณจีรณัทย์ น้อยคง
48 คุณอุเทน โลพาด
49 คุณอชิวัฒน์ เปรมโชสา
50 คุณณัฐธิดา ปานผล
51 คุณชนม์สวัสดิ์ ทวสะอาด
52 คุณสุทธิดา วัฒนกุลชัย
53 คุณดาหอัน สมบุญ
54 คุณภัทราภรณ์ อินทยุง
55 คุณสุริยา นาหลุ่ม
56 คุณกิรติกาล พูลเปี่ยม
57 คุณอรรถสิทธิ จ้อยกลัด
58 คุณเบญญาภา ธีระวิทยเลิศ
59 คุณหนึ่งฤหัย อ้อพิมาย
60 คุณเมรินี เอมสรรค์
61 คุณสรญา แสงเย็นพันธ์
62 คุณสามารถ ผะอบแสง
63 คุณพงษ์ศักดิ์ อินงาม
64 คุณปราสบสุข แซ่ยิ่ง
65 คุณณันชพร ลัดศุร
66 จ.ส.ต.สิทธิเจตน์ จิระเดชประไชย
67 คุณพิชัญญา กันแตง
68 คุณลัลนา ปลั่งศรีรัตน์
69 คุณผกาวรรณ แสงรอด
70 คุณสุวนันท์ สุขแป้น
71 คุณนันทิยา รุ่งอินทร์
72 คุณกฤษนา พรานเจริญ
73 คุณมณีรัตน์ แซ่เหล่า
74 คุณวีรชัย เกิดแล้ว
75 คุณพรรณปพร เลาวกุล
76 คุณศรายุทธ เทพรัตน์
77 คุณณัฐนันท์ อ่อนนุ่ม
78 คุณวันวิสาข์ เอี่ยมแจ้ว
79 คุณดำรงค์เกียรติ สุขพงษ์
80 คุณสกุลรัตน์ ไชยศิลป์
81 คุณณัฐพล กงแก้ว
82 คุณคเนศ ศรีโสต
83 คุณประทีป จันทรมนฑล
84 คุณวิษณุ บัวลอย
85 คุณธีรพงษ์ สอนสุก
86 คุณพรศักดิ์ ไหลงาม
87 คุณสุรีมาศ เมฆสว่างวงศ์
88 คุณธีเรนทร์ วราภรณ์
89 คุณอนุตรีย์ พานกุหลาบ
90 คุณรัตนาวดี ดอกป่าน
91 คุณปิยะภัทร กล่อมจิตณ์
92 คุณชัยยะ วันทองสุข
93 คุณอินธิรา เที่ยงปาน
94 คุณกฤษณี จันทรา
95 คุณสุกัญญา สุภาษี
96 คุณศวีระ สิงหบูลย์
97 คุณนัฐกานต์ ยิ่งยวด
98 คุณชลดา พิพัฒน์ศาสตร์
99 คุณพักตร์ลิภา ศรีนัฐฎ์กูล
100 คุณทวีลาภ บวกทอง
101 คุณทองสุข คชลี
102 คุณชวลิต อนุรักษ์แดนไทย
103 คุณเจษฎาวรรธณ์ โพธิ์เจริญ
104 คุณรัตนา กลัดดำนาค์
105 คุณพิมพ์ลิมา ธนดลโยธิน
106 คุณประณยา อยู่สุข
107 คุณอัญชลี บวบม
108 คุณนริศรา ม่วงทิม
109 คุณมัลลิกา บุญลา
110 คุณกฤษณา จิระเจริญวงศ์
111 คุณกัลยกร วงศ์สุนทร
112 คุณวีระวัฒน์ เฟื่องปรางค์
113 คุณสิริยุพิน ศรประสิทธิ์
114 คุณกรรณิการ์ ทิพพหา
115 คุณสรรพสิทธ์ ประกอบผล
116 คุณพรรณนิภา บุณยมณี
117 คุณกฤช มายา
118 คุณอานนท์ ศิริขวัญ
119 คุณชุดารัตน์ นาคธรรมชาติ
120 คุณศิริวรรณ จอมกิติชัย
121 คุณสุทาน พุ่มซ้อน
122 คุณศิดาพัชร์ ลาภหลาย
123 คุณสาโรจน์ สันติวรวุฒิ
124 คุณสิริยาภรณ์ คงเพรชศักดิ์
125 คุณรัตนา กลัดคำนงค์
126 คุณดวงใจ พุฒตาล
127 คุณศิริพร สันติวรวุฒิ
128 คุณศุภรัตน์ ดีบ้านคลอง
129 คุณบุพผา ศิริพันธุ์
130 คุณเกียรติชัย ยาท้วม
131 คุณธิดาชนก ยงตระกูล
132 คุณพัชชาภา พัฒนะดำรงชัย
133 คุณวาดฝัน จินต์วุฒิ
134 คุณศิริวิมล แก้วบังเกิด
135 คุณจิดารดา เสือเพ็ง
136 คุณบัวหลวง สาคี
137 คุณวรเดช ศรีประสม
138 คุณอัชฌา ชูเกษ
139 คุณนันทวดี ภู่ผกา
140 คุณราเชน รุนแรง
141 คุณอิทธิพัทธ์ สูงวดี
142 คุณนริศรา ม่วงทิม
143 คุณมาริดา พรรณเวทย์
144 คุณประมวล บุตรบุญ
145 คุณศิริบูรณ์ พงศ์พวรพีกุล
146 คุณวิทวัส ไชยมงคล
147 คุณศุภโชค ศรีดำขลับ
148 คุณวาสนา เพรชรัตนราชสงคราม
149 คุณยุทรวัฒน์ ขำบุญ
150 คุณชลธิชา ชาวเขียวบาง
151 คุณกฤตณัฐ สตยสุนทร
152 คุณชัยวัฒน์ พรมรัตน์
153 คุณพิมพ์กมล จันทร์เจริญ
154 คุณปยวัฒน์ ปัจฉิม
155 คุณศิริพร ทับทิม
156 คุณจาตุรันต์ จันทร์อาภาท
157 คุณสุทธิพงษ์ สังข์แสง
158 คุณชนิดา ทองเพิ่ม
159 คุณธัชมนต์ แพรแก้ว
160 คุณสมศรี สวนเศรษฐ
161 คุณวัชรี สุนทรธรรมกุล
162 คุณวัชรี สุนทรธรรมกุล
163 คุณนพดล พุ่มพวง
164 คุณวาสนา ภมรสุจริตกุล/td>
165 คุณภาคภูมิ ภูษา
166 คุณปุณกรรณ์ วงศ์เถื่อน
167 คุณสมยศ พันทรัพย์
168 คุณจุทารัตน์ โพธิ์เรือง
169 คุณณัฐกานต์ พึ่งเงิน
170 คุณภูพาน นุชพ่วง
171 คุณรุ่งทิวา พัน์โพราช
172 คุณวิน เขียวหมู
173 คุณวุฒิพงษ์ สิงห์โต
174 คุณยุพารัตน์ นาคสัมฤทธิ์
175 คุณอรสา พรมดวงดี
176 คุณนิภาพรรณ เกตวาธิมาตร
177 คุณชาลิสา พัฒนะดำราชัย
178 คุณพงศกรณ์ สานเอก
179 คุณยุทธนา แป้นชาวนา
180 คุณประภัสรา ศรีนิพันธ์
181 คุณทรงพล พันธ์โนราช
182 คุณปิยนันท์ จงกล้าหาญ
183 คุณพรชัย ตันตยานฤวุฒิ
184 คุณอัญชลี บวบมี
185 คุณธนพล สิทธิสม
186 คุณสิริพร ดอนไพรสม
187 คุณจูลีนีนา ตันตยานฤวุฒิ
188 คุณมนัสชัย เนียมหอม
189 คุณพลเทพ แซ่ไตร
190 คุณภัทรพล พันธ์โนราช
191 คุณรัตนาภรณ์ สุขใย
192 คุณชลธิต พิพิธทอง
193 คุณมะนัส เพ็ชรดี
194 คุณเอกชัย โตจรัส
195 คุณสำราญ แช่มชื่น
196 คุณศุภางค์รัตน์ สิงหนาท
197 คุณณัฐพัชร์ วรรณสิริโชติ
198 คุณกรรณิการ์ บุญเทียน
199 คุณนรินทร์ นาแพง
200 คุณธันวา นิยมญาติ
  - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถมอเตอร์ไซด์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ ไอจะมีเจ้าหน้าที่จากทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ติดต่อนัดหมายวันเวลาในการรับมอบรางวัล - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 200 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) สามารถติดต่อรับรางวัล ได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัสพิษณุโลก โดยเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2556 หากเกินกำหนดดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิทธิ์