HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น ลุ้นเป็นเจ้าของ มาสด้า บีที-50 โปร กับ IRON MAN 3

  • 5,384
  • 24 ก.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่น   ลุ้นเป็นเจ้าของ มาสด้า บีที-50 โปร กับ IRON MAN 3

ผู้โชคดีได้แก่ คุณทองดี ธิติมาธัญญกุล โทร.035-532-XXX

ติดต่อรับรางวัล ฝ่ายการตลาดเมเจอร์จะติดต่อผู้โชคดืทางโทรศัพท์เท่านั้น และจะนัดลูกค้ารับรถพร้อมถ่ายรูปรับรางวัล ภายใน 31 สิงหาคม 2556 (หรือตามระยะเวลาที่บริษัท ฯ กำหนด) เงื่อนไขการรับรางวัล
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์