ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ฉลองเปิดสาขาใหม่!! เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ ลุ้นเที่ยวสิงคโปร์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

แพ็คเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ จาก BKK Travel Center จำนวน 4 ที่นั่ง มูลค่า 80,000 บาท
คุณสายฝน ลวกไธสง

iPhone รุ่นล่าสุด จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
คุณชมพูนุท ศรีสำราญ
ด.ช.ภัทรมนตรี จุ้ยทองหลาง

Autobot Smart Vacuum จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท
คุณสาวิตรี สีหบุตร
คุณวิชุอร แสงอ่วม
คุณพรภัทร์ หวังดี

บัตรชมภาพยนตร์ Family Pack จำนวน 50 รางวัลๆละ 4 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บาท
คุณจารุภา ฮวดอุปัต
คุณประภาภรณ์ อะสุชีวะ
คุณรัตนชนก สินธนไพศาล
คุณปุณยนุช แก้วเกษเกี้ยง
คุณพรณรงค์ ลิ้มปิยวรรณ
คุณองค์อร ยิ่งยวด
คุณปัณฑารีย์ ม่วงพลับ
คุณยุวนารี อ๋งหงวน
คุณอนัญญา เมืองเก่า
คุณชมกนก ฉิมวัย
คุณกมล พูนเพียรงาม
คุณคุณากร นามเรือง
คุณประวิทย์ เจษฎาอภิมุข
คุณนาฏยาภรณ์ ปัสสา
คุณกฤษฎา ศรีศักดา
คุณศุภจักร คำพันธ์
คุณโชติกา ธนงศ์ธนกุล
คุณพิสิทธ์
คุณปิยะรัตน์
ด.ช.ญาณกร
คุณเขมวรพงศ์ เอี่ยมศรี
คุณมงคล สุวรรณสิทธ์
คุณพสิษฐ์ ยืนนาน
คุณอรุณี รัตนทรานนท์
คุณปทุมรัตน์ เอี่ยมแย้ม
คุณปุณฑรีก์ อภิพัฒนศิริพงษ์
ด.ช.ตุลกร
คุณศิริลักษณ์ วงศ์สระคู
คุณดิษธนงษ์ นุตยางกรูธนิน
คุณธรรมรัตน์ ทับแก้ว
คุณอนิรัตตท์ โสพรรณธนกุล์
คุณเจือจันทร์ ไตรทิพย์
คุณปวีณนุช เอี่ยมขำ
คุณชิน พูประทีปศิริ
คุณวันชาติ โตสุวรรณ์
คุณอัชฌา ศิลาทอง
คุณนิภา สุวรรณเสสังข์
คุณวรินทร์นิชา เสริมชาติเจริญกาล
คุณนคพงศ์ โตทอง
คุณมานะ สุทธิกาญจน์
คุณลลิตา ประมวญ
คุณทวีศักด์ เกษรแก้ว
คุณกมล โพลใจอาน
คุณเจริญรัตน์ กาญจนสถิตย์
คุณดรุณี ดวงดารา
คุณสุรัตตนา ดุลชนะผลบุญ
คุณเมธี แย้มสร้อย
คุณนัชยา สถาปนพงษ์
คุณธารสิริ พฤกษ์เกิด
คุณธนวัตน์ มะแม้น
คุณNisakan Vanichphaijit
คุณภูษณิศา โคติวงษา
คุณสรรพษรณ์ กรีกุล
คุณวัชรากร ก้อนทอง
คุณปารเมศ พูดสงคราม
คุณอนิรุด โพธิสัตย์
คุณเกสรา พรหมมาศ
คุณทศพร ดอกคำ
คุณชาติชาย กิตติจรภาส
คุณวัรวัฒน์ จงอวยพร
คุณนมิตา รัตนสุวรรณ
คุณวรรธนันท์ วรรษนันนิธิศ
คุณดอกรัก มาวงศ์
คุณกรภรณ์ ศุภเมธีชัย
คุณธาริณี ตันติวิภาวิน
คุณวิระยุทธ สะภาคำ
คุณณัชชา เขมะสิงคิ
คุณSaran Laknapachvenkul
คุณสุธิดา กาญจนรุจีรัตน์
คุณนรา สันทัด
คุณชัยวัฒนา พ่อค้าไทย
คุณณยฎา รัตนภูมิ
คุณอภิญญา ภัทรสมสกุล
คุณปรางค์ทิพ บางแก้ว
คุณเทพธิพร สายอุปราช
คุณสมชาย
คุณสรารมย์ ชูประทุม
คุณศรัณย์ สวัสดิ์คุ้ม
คุณสุภัคธัญญา ดาทอง
คุณปิยมน อรุณรัตน์
คุณนุชชลี ชลายุทธ
คุณสุชัญญาญ์ จีรทราชนภักดิ์
คุณอัมรินทร์ อามาตย์ศรี
คุณศักดา โหรานนท์
คุณจันทนา เอี่อมปรีชากุล
คุณศรินทิพย์ เจษฎาอภิมุข
คุณแพรวพรรณ ศรีดาวทอง
คุณนพรุจ สงวนจังวงศ์
คุณสารัญ แพรขำรง
คุณสุรวุฒิ เสือโพธิ์
คุณไตรภพ เสลา
คุณเฉลิมเกียรติ วัฒนวิทย์สกุล
คุณกิตติกร เหลืองวัฒนวัณย์
คุณธำรงค์ ตันติวิภาวิน
คุณธิเบศร์ คงยนต์
คุณศรินธร เจษฎาอภิมุข
คุณเมธาวี แวสะแลแม
คุณจารุณี เพชรเชิดศักดิ์
คุณสิรภัทร เวชพันธ์
คุณอรนุช ไกรเวช

ทางจนท.จะติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีเพื่อนัดรับรางวัล


ฉลองเปิดสาขาใหม่!!  เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์
ลุ้นตะลุยสิงคโปร์ทั้งครอบครัว

ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ (สมาชิก M Gen รับเพิ่มอีก 1 ใบ)
สำหรับชิงโชค ลุ้นรางวัล แพ็คเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ จาก BKK Travel Center จำนวน 4 ที่นั่ง มูลค่า 80,000 บาท
แพ็คเก็จที่พัก มันดาวี กระบี่ 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท
iPhone รุ่นล่าสุด จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท
Autobot Smart Vacuum จำนวน 5 รางวัล มูลค่า 35,000 บาท
บัตรชมภาพยนตร์ Family Pack จำนวน 50 รางวัลๆละ 4 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บาท
รวมมูลค่ากว่า 275,000 บาท 

เงื่อนไข

• ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก 1 ใบ
• เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
• ผู้ โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
• พนักงาน ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็น เด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้) 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 

ระยะเวลา : 28 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 4 มกราคม 2559


สาขาที่ร่วมรายการ : เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์ (ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต)

Social Fanpage

Tweet Reviews

Instagram