HIGHLIGHT CONTENT

รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ร่วมเก็บความรู้สึกประทับใจกับ The Melody รักทำนองนี้

  • 6,205
  • 31 มี.ค. 2012

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากกิจกรรม ที่โรงภาพยนตร์เครือ Major Cineplex

“ร่วมเก็บความรู้สึกประทับใจกับ The Melody รักทำนองนี้ “ รางวัลที่ 1 กล้อง FUJIFILM X10 มูลค่า 21,990 บาท 1 รางวัล คุณ ศิริวรรณ อินถาโท สาขา รามคำแหง รางวัลที่ 2 กล้อง FUJIFILM FINEPIX Z90 มูลค่า 4,990 บาท 10 รางวัล 1. คุณ วาเรศ พิทักษ์นคราช สาขา รังสิต 2. คุณ ชลธิชา พิชิตพันธ์พงศ์ สาขา นนทบุรี 3. คุณ มณฑิชา น้อยสัมฤทธิ์ สาขา รัชดา 4. คุณ ปิลันธนา พรหมชัย สาขา บางนา 5. คุณ สราณี เลิศศรีปรียา สาขา พาราไดซ์ พาร์ค 6. คุณ เมทวี กุญแจทอง สาขา พระราม 2 7. คุณ วาสนา ดุษฎีทวีวงศ์ สาขา สามเสน 8. คุณ นิยดา ทองเจน สาขา ศรีนครินทร์ 9. คุณ วราภรณ์ อ่อนแป้น สาขา รามคำแหง 10. คุณ โยคี บุญทัน สาขา แคราย รางวัลที่ 3 ของที่ระลึกจากภาพยนตร์ The Melody มูลค่า 600 บาท 20 รางวัล 1. คุณ ชเนตติ์ จิรายุวัฒนา สาขา บางนา 2. คุณ สิริมา จุกกระโทก สาขา สามเสน 3. คุณ สมใจ อมรรัตน์ธำรงค์ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค 4. คุณ ศตพร ผันทรัพย์ สาขา นนทบุรี 5. คุณ เบญญดา บุญเพ็ง สาขา เพชรเกษม 6. คุณ วีรวรรณ วงศ์ศุภาลิศ สาขา พระราม 3 7. คุณ หทัยพร พุกะทรัพย์ สาขา ปิ่นเกล้า 8. คุณ บัณฑิตา อุไรศรี สาขา ศรีนครินทร์ 9. คุณ สิรินทรา เจริญพจน์ สาขา พาราไดซ์ พาร์ค 10. คุณ สิทะณัฎฐ ศรีพุทธา สาขา ปิ่นเกล้า 11. คุณ ณัฐยา ไทรหอมหวล สาขา รังสิต 12. คุณ อนิญญา สุรโคร สาขา นวนคร 13. คุณ กนกวรรณ ปานช่วย สาขา เพชรเกษม 14. คุณ กรรณิการ์ ชาติชวนชม สาขา บางนา 15. คุณ อนัญญา ศรียุทธ์ สาขา บางกะปิ 16. คุณ กรรณิกา เรืองฤทธิ์ สาขา นวนคร 17. คุณ ภัทร์ธีรา อินสองใจ สาขา รังสิต 18. คุณ สุริยพงศ์ ธนานุวัติคุณ สาขา เพชรเกษม 19. คุณ อนุชล พงโพธิ์ สาขา พระราม 2 20. คุณ ลักขณา บุญบุตร สาขา บางนา

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • กรุณาติดต่อเพื่อนัดรับของรางวัลล่วงหน้าที่ ฝ่ายโปรโมชั่นภาพยนตร์ไทย บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จก. โทร. 02-2730930-9 ต่อ 140 ระหว่างวันทำการจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 14.30 – 18.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ 2 - 23 เมษายน 2555 เท่านั้น หากเลยวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีรางวัลร้อยละ 5% ของมูลค่าของรางวัล หากของรางวัลมีมูลค่าเกิน 1,000 บาท
  • สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ บ.สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จก. ชั้น 9 บี อาคาร เอสพี(ไอบีเอ็ม) เลขที่ 388 ถ.พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ระหว่างวันทำการจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเวลา 14.30 – 18.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อรับของรางวัล
  • หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อลูกค้าผู้โชคดีที่มีรายชื่อท่านใดได้ไม่ว่าจะด้วยทางโทรศัพท์หรืออีเมลล์ ทางเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่มีรายชื่อเป็นสำรองทันที
  • รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า