HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ลุ้นบินฟรี กรุงเทพฯ – ลอนดอน กับทริปถอดรหัสสายลับ 007

  • 12,154
  • 21 ม.ค. 2016

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทริปถอดรหัสสายลับ 007 ที่ประเทศอังกฤษ
จากการชมภาพยนตร์เรื่อง “SPECTRE องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
ได้แก่ คุณเรนิกา อภิภัทรนนท์  083-012-6XXX  จากสาขา Westgate Cineplex


เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนคุณลุ้นบินฟรี กับทริปถอดรหัสสายลับ 007
ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ลอนดอน และ Package Tour James Bond Spectre Trip พร้อมที่พัก 6 วัน 3 คืน จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท


เงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรม
วิธีการร่วมสนุก
• ลูกค้าที่ซื้อบัตรชมภาพยนต์เรื่อง “SPECTRE องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย” ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา ตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ทุก 1 ที่นั่ง รับคูปอง 1 ใบ กรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และสาขาที่ชมภาพยนตร์ ลงบนคูปอง ให้ครบถ้วน แล้วส่งคูปองที่จุดรับคูปองสาขานั้นๆ
• ระยะเวลาการส่งคูปอง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 23.59 น.(ยึดถือเวลาตามนาฬิกาของบริษัทฯ)
• จับฉลากผู้โชคดีในวันที่ 13 มกราคม 2559
• ประกาศผลวันที่ 15 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.majorcineplex.com

รายละเอียดของรางวัล
• บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน (ชั้นประหยัด) โดยสายการบิน Etihad Airways
แพ็คเกจทัวร์ประเทศอังกฤษ รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเข้าชมสถานที่ จำนวน 6 วัน 3 คืน
จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

การติดต่อรับรางวัล
• ผู้โชคดีต้องนำส่งหางบัตรชมภาพยนตร์ตัวจริง พร้อมบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการมอบของรางวัลให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารแสดงความยินยอมมายืนยันในการรับรางวัล) ที่บริษัท เมเจอร์ ซีนีแอด จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 234 ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-511-5427-36 ต่อ 272 ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เฉพาะวันทำการจันทร์ – ศุกร์ เวลา 14.30 – 17.00 น. เท่านั้น
• หากผู้โชคดีไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ และทางบริษัทฯจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีท่านอื่นต่อไป

เงื่อนไขการรับรางวัล
• พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นผู้เยาว์ ควรมาพร้อมผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองของผู้เยาว์ที่ได้รับรางวัล)
• ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบ หรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถนำไปทำการซื้อขายให้ผู้อื่นได้
• ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลง และรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิต หรือจัดจำหน่ายสินค้า หรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือบริการนั้นทุกกรณี
• ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
• ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้
• การเดินทางทั้งไป และกลับต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป
• ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• หากผู้โชคดีไม่ตกลง ไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

วันที่ร่วมกิจกรรม : 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 (เดินทางมีนาคม 2559)

สาขาที่ร่วมกิจกรรม : พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา ทั่วประเทศ

องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย

  • 05 November 2015
  • Adventure / แอ็คชัน / ผจญภัย /
  • 148 นาที
15+