HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากโปรโมชั่นภาพยนตร์ Snow White & The Huntsman

  • 5,889
  • 21 ก.ค. 2012

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภาพยนตร์เรื่อง Snow White and the Huntsman ลุ้นรับเครื่องประดับสุดหรู Limited Edition Inspired by Snow White & The Huntsman และเครื่องประดับคริสตัล จาก Merri จำนวน 104 รางวัล ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2555 โดยมีการจับคูปองชิงรางวัล ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2555 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่

รายชื่อผู้โชคดีได้รับเครื่องประดับจาก Merri จำนวน 104 รางวัล ได้แก่

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

1

ด.ญ สรัลรัตน์  ชุ่มมณี

090-4400XXX

2

สุขวิทย์ บุญสุข

089-0790XXX

3

นายปิยะบุตร  ปัญญาวดี

089-6334XXX

4

ไกรวิทย์ กานุสนธิ์

086-5433XXX

5

น.ส. วรางคณา หฤทัยงาม

082-9597XXX

6

ขนิษฐา จินทะวงษ์

089-8094XXX

7

บุญทิพา พานิชกุล

085-9113XXX / 084-0093XXX

8

นิลาวัลย์ พรกิจสิริโสภา

087-1752XXX

9

กันกภณ ปัญญาภาศ

089-9990XXX

10

ชีวินทร์ ชุมแสง

084-4943XXX

11

นิธิวุฒิ เอมโอช

089-8456XXX

12

เจษฎาพร วิศิษฏ์อังกูร

086-5118XXX

13

เฉลิมภูมิ อภิรติชน

080-1282XXX

14

แซนดี้ ซอง

084-0803XXX

15

รัชพล คนองนึก

082-569XXX

16

ด.ช. พัทธพล อินทรักษาทรัพย์

089-7018XXX

17

รุ่งรัตน์ เอี่ยมแพร

082-9597XXX

18

คุณอัมพิกา ศรีวิชัย

083-7572XXX

19

คุณฉัตรวดี อินนลา

089-9556XXX

20

คุณสภา พานิชอัตรา

089-1797XXX

21

คุณไกรวิส

087-9000XXX

22

คุณใบเฟิร์น สว่างศรี

081-3634XXX

23

คุณอัญสุดา แซ่เบ๊

086-3976XXX

24

คุณวสันต์ อักขณากุศ

086-6002XXX

25

คุณมัลลิกา ตรีประเคน

081-6037XXX

26

คุณวรยา เรืองศิริ

089-8158XXX

27

คุณธัญชนก วัชรรุ่งเรือง

089-8291XXX

28

คุณปิยภัทร ถาวรเจริญสุโข

085-3222XXX

29

คุณพรชัย บำรุงศรี

087-1579XXX

30

คุณอรวรรณ พิบูลย์สุทธิกุล

086-5645XXX

31

คุณสิริทิพย์ คชไพสิฐ

083-8843XXX

32

คุณบุษยา เดชฤทัยภักดี

083-8677XXX

33

คุณพรรวี สมแก้ว

081-1637XXX

34

คุณรชาดา โรจนวาศ

083-0791XXX

35

คุณณัฐพงษ์ บุรีธาร

083-7114XXX

36

คุณภัทรา บุษราคัมวดี

089-4423XXX

37

คุณฤทธิ์

089-7653XXX

38

คุณวลีพร เพชรพรรณ

090-7581XXX

39

คุณชารานนท์ ปัทมพงศ์

086-3662XXX

40

คุณรุจาภา วิเศษโชคบวร

087-0546XXX

41

คุณสิรภพ จันทสโรภาส

087-1051XXX

42

คุณกาญลดา

089-0094XXX

43

คุณเฉลิมศักดิ์ อสุพานิชย์

089-8612XXX

44

คุณทิพมาศ วงศ์แสงทิพย์

089-9901XXX

45

คุณณัฐนันท์ พงศ์พานิช

084-4383XXX

46

คุณมณฑินี วัฒนสุวกุล

089-6314XXX

47

คุณพัชราภาณ์ สุดแสง

089-7643XXX

48

คุณวาสนา ศรีจันทร์

081-8108XXX

49

คุณปิยะรัตน์ เรืองเดช

080-9903XXX

50

คุณนุชสรา วรดิสพรพงษ์

086-6261XXX

51

คุณฉัตรวิชช์ โพธิ์พานิช

086-5482XXX

52

คุณสิริภัค ปลั่งกลาง

089-2556XXX

53

คุณศวิตา พฤกษ์ประเสริฐ

089-4083XXX

54

คุณปราการ สีรพงศ์พันธ์

081-9403XXX

55

คุณลักษมี นราตรีกุล

089-6676XXX

56

คุณนันทวัน บุญสงคราม

083-9201XXX

57

คุณณัฏริกา

081-7788XXX

58

คุณณัฐพา ฤทธิราศ

084-9000XXX

59

คุณพัชราภรณ์ มงคุณ

083-9964XXX

60

คุณชลิต โพธิ์เจริญ

086-3748XXX

61

คุณณัฐกฤษณ์ นพิธสง

086-6152XXX

62

คุณฐิติวัสส์ จันทร์แจ้ง

085-1375XXX

63

คุณอรทัย สุพันธ์ภูมิ

089-2322XXX

64

K.Anrat Simapornchai

087-6767XXX

65

คุณยุวดี สมหมาย

089-0389XXX

66

คุณกรวิภา เชือง

081-9014XXX

67

คุณสมโภชน์ กาแก้ว

084-5605XXX

68

คุณจริยา เคารพวงศ์ชัย

080-0771XXX

69

คุณเอกภัทร ชาญณงค์

089-6784XXX

70

คุณชื่นกมล วงศ์จักรแก้ว

081-6161XXX

71

คุณธนพล กิตติยางกุล

089-5233XXX

72

คุณวรางค์ภรณ์ หลักแหล่งสกุล

080-0606XXX

73

คุณภูมิลักษณ์ แพทวีทรัพย์

088-0890XXX

74

คุณทวีชัย อึ้งสกุล

087-0042XXX

75

คุณทัศนีย์ หนองหงอก

083-1266XXX

76

คุณปวีณา ประจะศรี

089-0054XXX

77

คุณณัฐชา มากมิตร

089-4447XXX

78

คุณชลธิดา รักการ

086-7527XXX

79

คุณคีรีบูน ชินฉัตร์

082-8623XXX / 085-4264XXX

80

คุณพัชราภรณ์ เฉลยวงศ์

087-6727XXX

81

คุณพงศ์เลิศ กฤษณะราช

081-4815XXX

82

คุณภทรา บุษราคัมวดี

089-4423XXX

83

คุณปริษา กนกหิรัญกุล

081-9167XXX

84

คุณไอยลดา ดวงเด่น

084-3664XXX

85

คุณปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์

083-8144XXX

86

คุณปาริชาติ รีสห์วัฒน์

089-7787XXX

87

คุณลดาวัลย์ วัฒนศิริ

086-8992XXX

88

คุณพศิกา บัชโชตาสิงห์

089-4104XXX

89

คุณครองสิน คงกิจ

089-8229XXX

90

คุณธนชาติ เจริญแล้ว

081-3367XXX

91

คุณปฐมาภรณ์ บุญยะโภคา

089-4492XXX

92

คุณเกศินี คุณตา

081-9848XXX

93

คุณนลิณี ชัญชลีนาวงศ์

087-7161XXX

94

คุณพิรามญชุ์ ศิริสินอุดม

085-0616XXX

95

คุณคณัสนันท์ เกษศิริทร์เทพ

089-4984XXX

96

คุณณิชชา รัตนพานี

085-0985XXX

97

คุณสุปนัดดา ทองยัง

081-9379XXX

98

คุณชุติมา เกียรตืสุภาพงศ์

087-7038XXX

99

คุณชมัยภรณ์ ว่องเปี่ยมเกียรติ

083-8347XXX

100

คุณโสติกา เกตุสัวัตน์

081-9412XXX

101

คุณวิไล ตันเสียงสม

081-3787XXX

102

คุณวันเพ็ญ กัณฑณาพิพัฒน์

081-1101XXX

103

คุณปริญญ์ สิรหวรวงศ์

089-9444XXX

104

คุณสุมณฑา ธีรชิตกุล

089-4892XXX

รายละเอียดการติดต่อรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่ฝ่ายการตลาด ชั้น M เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สำนักงานใหญ่ (รัชโยธิน)ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2555 ในวันจันทร์ – ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 18.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร.02-511-5254-37 ต่อ 514 (ในวันและเวลาทำการ)
  2. ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ชุด มาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น
  4. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่มาติดต่อรับรางวัลถือว่าสละสิทธิ์