HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากภาพยนตร์ รักฝังเขี้ยว

 • 7,017
 • 08 เม.ย. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากภาพยนตร์เรื่อง “รักฝังเขี้ยว” รับรางวัล “รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ลีฟาน รุ่น KP150” จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 60,000 บาท

rak-fung-keaw

คุณ Napaschol Apisontasombat 9513 9020 0010 5160 โทร. 083 – 551XXXX สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557 ทาง www.majorcineplex.com
 2. ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของราวัล
 3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่จากค่ายหนังจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งนัดหมายในการรับรางวัลอีกครั้ง
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 5. พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 7. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 9. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด