HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม RealD 3D Celebration at Major Cineplex Chiangmai

  • 6,364
  • 12 พ.ย. 2013

ผู้ โชคดีจากกิจกรรม RealD 3D Celebration ร่วม Meet & Greet  กับน้อง "เจเจ" และ "หน่อง-ธนา" 16 พ.ย.นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ ร้านอาหาร Sizzler เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต "ต้องขออภัยแฟนๆ ที่น้องตั้ว ไม่สามารถมาร่วมงานได้"

1.    ฉัตรทริกา  เมืองแวง  0914802XXX 2.    กุลภัสสรณ์  แสงจันทร์ 3.    สิทธิกันต์   เตชะดิลก 0891482XXX 4.    ปัญญพล  แซ่จ่ว  0821919XXX 5.    นุชนาท  เตชนันท์ 0877219XXX 6.    สุพรรษา  รุ่งเลิศนภา 0847400XXX 7.    กุลภัสสรณ์  แสงจันทร์ 8.    พิมลรักษ์  ริบแจ่ม 0895023XXX 9.    ฑัตฐิตา  โตบึงกอก 0846162XXX 10. สุชาดา  สอนเนียม 0910254XXX 11. ลัชชา  สุวณิชย์  0816811XXX 12. ชลกาญจน์  0932231XXX 13. ศุภพิชญ์  เชิดศักดิ์สกุล  0896357XXX 14. เจษฎา  จองแค 0858668XXX 15. สุกัญญา  ธรรมลัย 0956751XXX  

บัตรชมภาพยนตร์ IMAX ฟรีตลอดปี 1 รางวัล รางวัลละ 50 ใบ

สิริวิมล  ใจยวน  0882365XXX  

บัตรชมภาพยนตร์ 4DX ฟรีตลอดปี 1 รางวัล รางวัลละ 50 ใบ

ณัฐพงศ์  คงใหญ่ 0981367XXX  

บัตรชมภาพยนตร์ Real D3D ฟรีตลอดปี 1 รางวัล รางวัลละ 50 ใบ

ธันยพร  มะโนนำ 0906756XXX  

แว่น RealD 3D Thor 2 มูลค่า 400 บาท ทั้งหมด 100 รางวัล

1.    ธีระพงษ์  เขื่อนงุ้ม 0917050XXX 2.    ปทิตตา คล่องอักขระ 084614XXX 3.    ยอดนาง สุจริต 0896356XXX 4.    นิ่มละมัย ชาวทพะ 0904707XXX 5.    ชญาภา จันทลักษณ์ 0829260XXX 6.    จักกภพ ตั้งทีมช์การ 0867743XXX 7.    ฉัตรฑริกา  เมืองแวว 0914802XXX 8.    กฤษดา งามโนนทอง 0882685XXX 9.    อมรฤทธิ์ พรมอ้าย 0904653XXX 10. ณัจฉลดา เชื่อนาม 0844883XXX 11. กรวิภา ธงสิบสท 0871776XXX 12. วิลัยพร พิชิตภุทอง 0946208XXX 13. ครรชิต พละสิทท์ 0819117XXX 14. โชติวัฒน์ อรัตยกานนัท 0876587XXX 15. บุษรา เปรมปรีดี 0869126XXX 16. อภิสิทธิ์ มณธทียทอง 091143XXX 17. คุณากร ผัดผล 0817415XXX 18. จินตนา แจ้งแสงฟ้า 0848034XXX 19. ณัฐชล โนโชติ 0840413XXX 20. ธีระศักดิ์ ปันย์ 0933037XXX 21. อทิตยา ปิงเมือง 094604 2XXX 22. อรุเณทีย ดวงดี 0843645XXX 23. ศิริวิชญ์ วุทธานนท์ 0861967XXX 24. ธนพล ศรีดคะ 088267XXX 25. อดิศักดิ์ จารุเศธณี 0909989XXX 26. เดชณรงค์ สมศักดิ์ศรี 0869197XXX 27. พรพิชญ์ เชิดสดิรกล 0896357XXX 28. ขนิษฐา ทาเกิด 0829260XXX 29. เจษฎา จองแค 0858668XXX 30. ปริญญา อุทรา 0835674XXX 31. วรีชาติ แช่เสมอ 0857219XXX 32. กนกกาญ ปันาต 0932868XXX 33. ณัฐภูมินทร์ ดอกกุ่ม 0906631XXX 34. สิทธิกันต์  เตชะดิลก 0891482XXX 35. เบญจรัตน์ สิทธิโชติ 0910710XXX 36. ใบเฟิร์น 0826903XXX 37. ฉัตรนรี สืบสันติธรรม 0821952XXX 38. ชมพูนิกช อินต๊ะสงค์ 0882539XXX 39. ฉายา สิงห์เรือง 0808464XXX 40. ศิรวิทย์ 0819521XXX 41. วรัญญภรณ์ เมามูล 0808464XXX 42. วรกิจ กาวี 0843645XXX 43. วิลัยพร  วิชิตภุทอง 0946208XXX 44. ภูเบศ ลออชัยรังสี 0835764XXX 45. ทรงวุฒิ รอดกรุง 0882665XXX 46. ณัชญา  อาธิเสนะ 0895446XXX 47. ศุภาพิชญ์  เชิดสถิตกุล 0896357XXX 48. วิภาดา  ไพศาล  0871878XXX 49. จตุรพร  มโนวงศ์ 0806709XXX 50. ธนัตถ์  ทรัพย์รวงทอง 0831233XXX 51. ฑิตฐิตา โตบึงกอก 0846162XXX 52. กฤษฎี พัวเสน 0849506XXX 53. กัลยา 0869997XXX 54. เทพฤทธิ์ กชุภัทร 0931385XXX 55. ภพพร ตั้วทีฆะรักษ์ 0867743XXX 56. รักษ์พร ตั้วทีฆะรักษ์ 0867743XXX 57. สุรัฐพล อาภากุวอพุ 0866562XXX 58. จักรวาล เปลา 0856277XXX 59. Tatle Hawker 0891482XXX 60. ปัญญาพล แซ่จั่ว 0821919XXX 61. เอกราช มาสุข 0826196XXX 62. วัลลียา สังพันธ์ 0866561XXX 63. สุภาวดี ยศแก้ว 0922705XXX 64. อัศวเดช ศรีตระกูล 0821957XXX 65. ชวิต กาปัญญา 0815308XXX 66. ถิรมณ สุวรรณชมพู 0850408XXX 67. ยอดนาง สุจริต 0896356XXX 68. ปัยาภรณ์ ตะคา 0832052XXX 69. พิศน กลิ่นบุบผา 0856162XXX 70. อรรถพล นาคทอง 0834704XXX 71. ภพพร ตั้งฑีฑะรักษ์ 0867743XXX 72. ธนพล ศรีตคะ 0882676XXX 73. ธัญลักษณ์ เริญเกตุ 0910254XXX 74. ครินทร์ เทพรักษา 0819524XXX 75. วีราชาติ แซ่เลอ 0857219XXX 76. ศุภาพิชญุ เชิดสดิรกุล 0896357XXX 77. ปฏิพัฒน์ มังคลาด 0851071XXX 78. โยธณัฐ บุยโญ 0804989XXX 79. สิทธิโชติ ชินกระมล 0829260XXX 80. ชญาภา จันทลักษณ์ 0829260XXX 81. ธนิสร กาญจนะ 0850327XXX 82. นิ่มละมัย ชาวทพะ 0904707XXX 83. เกรียงไกล กาละวัง 0884086XXX 84. พนม วัชระสุขจิตร 0809016XXX 85. ปริญญา 0835674XXX 86. พัฒธพงษ์ บุญมาลา 0904633XXX 87. พงค์ภรณ์ อิ่มใจ 0856170XXX 88. กรรณสูตร วุทธานนท์ 0861967XXX 89. สุอารา พิมพ์ปรุ 0837501XXX 90. ฐิติพร มาเรือน 0837681XXX 91. อภิธาร แก้วเกิดมณี 0894355XXX 92. วัชระพงษ์ วันดี 0833212XXX 93. ชยากร ฟองฟู 0829026XXX 94. ลัทธพล ด้วงอ้าย 0848058XXX 95. พัชรี จอวันดี 0850295XXX 96. ปณัฐพงศ์ วงค์ฟั่น 0855235XXX 97. ดรรชิต พละคัมรี 0819117XXX 98. เมวรินทร์ สายไร่โคก 0816510XXX 99. วิลัยพร พิชิตกฤษา 0946208XXX 100.  เจษฎา จองแค 0858668XXX   ติดต่อรับรางวัลได้ที่ Box Office โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2556 พร้อมสำเนาบัตรประชาชน