HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิ์มาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พิษณุโลก

  • 3,728
  • 09 ส.ค. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                                                 
โปรโมชั่นยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิ์มากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พิษณุโลก                                                
ลุ้นโชคใหญ่ แจกรถจักรยานยนต์ Honda wave 110i และรางวัลบัตรชมภาพยนตร์                                                
                                            
รายชื่อผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาโลตัส พิษณุโลก                    
                    
รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda wave 110i                    
คุณ ปรเมธฐ์ เพ็ชรี                     
                    
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง                    
1    คุณกวิน    ทวีทา            
2    คุณสุกัญญา    อ่อนทอง            
3    คุณสันทาน    สูตรอุดม            
4    คุณณัฐสิมา    จันตษา            
5    คุณสมพงษ์    คูหารัต            
6    คุณบุษยา    มาต่อ            
7    คุณรัฐพงส    รกสกฐิสยาม            
8    คุณอนุมิติ     เถาวันวงค์            
9    คุณปริศนา    จำนงค์ศรี            
10    คุณปฏิวัติ    รัชตาอ้าย            
11    คุณมานะ    แก้วจีน            
12    คุณพิมพ์นารา    แสนวงศ์            
13    คุณรัฐเขต    สุจริตจันทร์            
14    คุณวุฒิพงษ์    ดวงธนู            
15    คุณธนาเทพ     เพียนขาว            
16    คุณอภิชาติ    พ่วงเฝื่อ            
17    คุณอินทราภรณ์    เพ็ญจิต์            
18    คุณปาณิสรา    ดิษเจริญ            
19    คุณสมใจ    หนูบ้านเถาะ            
20    คุณหัสรัตน์    บุตรรัตน์ตรัย            
21    คุณลลิตภัทร    สินธุเดช            
22    คุณสุรชัย    แช่อิ๊ว            
23    คุณลลิตภัทร    สินธุ์เดช            
24    คุณกรรชัย    บัวงาม            
25    คุณโชคชัย    ด่านเบื้องจีน            
26    คุณขนิษฐา    แสงตะวัน            
27    คุณปวงเทพ    สุขสมบูรณ์วงค์            
28    คุณทัศนี    ถิติปริวัตร์            
29    คุณชาภรณ์    บุญเนตร            
30    คุณอธิษฐาน    ตามเกษย์            
31    คุณธัญลักษณ์    ธรรมชัย            
32    คุณธนกร    ประดุจรุก            
33    คุณเพียรพร    ถมปัด            
34    คุณเอกสิทธิ์    จันทร์กระจ่าง            
35    คุณน้ำฝน    ดงดอน            
36    คุณวัฒนา    โยธา            
37    คุณพรทิพย์    พลอยกิติกูล            
38    คุณประพิณ    ชาญชำนิ            
39    คุณนาฏยา    สิงห์สุถ้ำ            
40    คุณฤทัย    แช่จิ๋ว            
41    คุณศิริวรรณ    รักพักดิ์สยาม            
42    คุณวุฒิพงษ์    ดวงธนู            
43    คุณสมาเกียรติ    วันทัศน์            
44    คุณสันฐิตา    บัวคง            
45    คุณสุธีรา    บุตรอามาตย์            
46    คุณสุพิชญ์ญา    เอื่ยมศิริ            
47    คุณณัฐพงษ์    ย่อมแอ่น            
48    คุณวิลัยพร    ปั้นปุก            
49    คุณอำนาจ    เพชรรัตรนราชสงคราม            
50    คุณสรภา    รัตนวิชัย           


รายชื่อผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพิษณุโลก                    
                    
รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda wave110i                    
นางหงษ์หยก จันทร์ทุ่ง                     
                    
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง                    
1    จีระศักดิ์ คล่ำแหล่ง                
2    พนพร สูตรอุดม                
3    กัญญภัส บุญน้อย                
4    ประภาพรรณ สุนทรวิเศษ                
5    อนุธิดา พูพุ่ม                
6    ธนะวัฒน์ ปัญญาพันธ์                
7    อารีย์ นาคมูล                
8    บัญชา จันทร์สอน                
9    สุวรรณ มั่นคง                
10    ภัทรานิษษฐ์ สกุลไชยกร                
11    ชาย ธิมการ                
12    ปิยทัศน์ ชัยเสนา                
13    กนกวรรณ สระทองสงค์                
14    พลสิทธิ์ รัตนกุล                
15    สาวิตรี ทองงามดี                
16    พัชรี อยู่สมบูรณ์                
17    ไตรกร เพชรภูมิ                
18    วรางคณา ศรีบรรจง                
19    สุธน พัวตระกูล                
20    สุภารัตน์ ชักช้ำ                
21    ชนะพล ทองแดง                
22    พักตร์สตางค์ ธินันท์                
23    กาญจนา ดวงเดช                
24    จิรัช เรืองเอกราช                
25    นรุตม์ กลีบบัว                
26    เยาวนรงค์ จันทร์โพยม                
27    เยาวภา สามสิงห์                
28    สุวรรณ มั่นคง                
29    อภิชน เลื่อนชิด                
30    อานนท์ นิ่มนงค์                
31    สิริอรัญญา นาหิรัญ                
32    ศิลารัตน์ เชื้อหมาย                
33    ปนัดดา นาหิรัญ                
34    กัญญาวีร์ ศรีสุขสมบูรณ์                
35    โมริสา ขันผนึก                
36    ณัฐนันท์ ครุฑะ                 
37    ธีรพล บรรทัดทอง                
38    จตุพงค์ พันตรี                
39    ดำรงศักดิ์ ชุ่มเย็น                
40    กิตติยาภรณ์ พูนรมย์                
41    นิล จุลมานพ                
42    ธนรดา ดงเมือง                
43    ธีรวรรณ เอี้นสวงศ์เสรี                
44    พรนิชา นิมานนท์                
45    สุนันทา มณีอินทร์                
46    กาลัญ กลั่นกลิ่น                
47    อัครเรศ วรรณโซดา                
48    อรรถสิทธิ์ ร้อยกลัด                
49    จีรณัทย์ น้อยคง                
50    นริศรา พบประเสริฐ                
                    

                                                
วิธีการติดต่อรับรางวัล                                                
* ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลที่ได้สาขาที่ท่านมีราย ชื่อ โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 30 ก.ย. 59 เท่านั้น                                                  
  หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์                                                
* กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับของรางวัล                                                
* สำหรับรางวัลรถจักรยานยนต์ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทำการติดต่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ และนัดหมายการรับมอบรางวัลแล้ว