HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โปรโมชั่นยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิ์มาก เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่

  • 3,810
  • 09 ส.ค. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                                                 
โปรโมชั่นยิ่งดูมากยิ่งมีสิทธิ์มากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่                                                
ลุ้นโชคใหญ่ แจกรถจักรยานยนต์ Honda MSX 125 และรางวัลบัตรชมภาพยนตร์                                                
                                                                                    
รายชื่อผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต                    
                    
รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda MSX 125                    
คุณคัมภิรดา หัตถี                    
                    
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง                    
                    
1    วุฒิภัทร    วงศ์คำยอด            
2    วรินยุพา    สำเริงฤทธิ์            
3    เจษฎา    เปี้ยทา            
4    ธารวิมล    สุระอาษา            
5    เบญจพร    คุณประสิทธิ์            
6    นพดล    คุตปสรรค์            
7    ทวีคูณ    เพ็ญรัศมีพูนสุข            
8    กุลิสรา    จิวหานัง            
9    ชมศิริ     เอ็มม่า ศรีใส            
10    กัณฐิกา    ธิตินรเศรษฐ            
11    เชิดชัย    เมืองแก้ว            
12    ณรัฐข์พงศ์     อุดมศรี            
13    กชมน    นภาวรรณ            
14    จักรภัทร    กาแก้ว            
15    กิตติสักดิ์    ไชยะ            
16    เสฎฐวุฒิ    ศรีวิกะ            
17    ทิวาพร    ทะรังษี            
18    เสริมใจ    ชัยวงศ์            
19    ดรุณี    ชีวาเกียรติยิ่งยง            
20    ปฏิมากรณ์    สุคนธ์วิจิตร            
21    กันตภณ    ศรีศิลป์            
22    ไกรศรี    กลับศรี            
23    กรรินทร์    ปิ่นเจริญ            
24    ภาคิน    จันทะวัง            
25    ปารวี    ทัศนีย์คติ            
26    ณัฐพงษ์    ธรรมวุฒิ            
27    ธัญจิรา    อินทร์มา            
28    สุวรรณ    พีระชัย            
29    สุนันทา    ถาวรเวทย์            
30    สุรศักดิ์    พัฒนะอุตส่าห์            
31    วรวิทย์    ช้างแก้ว            
32    นคเรศ    สายอินต๊ะ            
33    อาทิตย์    เยอะชอ            
34    เดร์อวิลย์    ธรรมสาร            
35    มงคล    พิวงทรัพย์            
36    ณัฐสุดา    อะหมาด            
37    นันทิดา    รัตนะ            
38    ขวัญเรือน    ผันผ่อน            
39    วรายุทธ    มูลคำ            
40    ณัฐวัตร    แสงสุวรรณ            
41    ตะวัน    บุญเพ็ชรรัตน์            
42    นรภัทร    ชูวงค์            
43    สิรริธร    ชิตทะวงศ์            
44    จิราพรณ์    เป็งวงค์            
45    กนิษฐา    พาเรือง            
46    แสงประทีบ    เอมศิริ            
47    พิมพ์ลภัส    มาแก้ว            
48    อาทิตยา    ดุลยภากร            
49    ภัคจิรา    จุมปา            
50    สุพรรษา     สุริวงษ์            


รายชื่อผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่                     
                    
รางวัล รถจักรยานยนต์ Honda MSX 125                    
คุณ นิตยา  เดคำกาศ                    
                    
รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ 50 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง                    
                    
1. คุณ ปวริศา วันจันทร์                     
2. คุณ ก้องภูมิ ฟ้าเวโรจช์                     
3. คุณ วัลยา อุนทองมา                     
4. คุณ สสิน จริงเข้าใจ                     
5. คุณ ภูสิทธิ โล่ปสรรดิ์กุล                     
6. คุณ ณัฏฐ์พงษ์ กาญจนสัชตพงศ์                     
7. คุณ ธนกฤต ปู่ปี                     
8. คุณ ณัฐญามณ์ เมฆยะพิสิทธิ์                     
9. คุณ สมโภชน์ เติงเด                    
10. คุณ รัตนา กลมงามพิพัฒน์                     
11 คุณ ปภัชญา อังศุวัฒกาล                     
12. คุณ สุรพงษ์ แซ่หลี                     
13. คุณ รัญวรรณ อำนาจปลูก                     
14. คุณ กัลยรักษ์ อาทร                     
15. คุณ อนุสรา ชะนะ                     
16. คุณ ปฏิภาณ  ชาญชัยภูวดล                     
17. คุณ กรียาพร ชัยศรี                     
18. คุณ พรศิริ ชายบุญ                     
19. คุณ ลภัสรดา แก้วประเทศ                     
20. คุณ นิตยา วงศวิจิตรเวฬ                     
21. คุณ กรรณิกา พั่งรัศมี                     
22. คุณ เทวาพร  ทองสมนึก                     
23. คุณ พชร  ตันวุฒิ                     
24. คุณ ศุภโชค บุญเรือง                     
25. คุณ พัชรากร หอมสอาด                     
26. คุณ สุภัลนา บุญธรรม                     
27. คุณ อาทิตย์ ดังตราชู                     
28. คุณ ศุภวิชศ์ อินต๊ะ                     
29. คุณ ทิตยา พรหต                     
30. คุณ แจสมิน วินสัน                     
31. คุณ อรณิชา ยาจันทร์                     
32. คุณ ชลลดา เสนยอง                     
33. คุณ ศุภกร รุ่งวิวัฒนากุล                     
34. คุณ วัษฎากร โสมาบุตร                     
35. คุณ ณัฐณิกานต์ ทองสมนึก                     
36. คุณ จิตภา ธนานุสนธี                     
37. คุณ ธวัรชัย ธนันชัย                     
38. ว่าที่ ร.ด กรัณภิพงศ์ สุทธิสวาสดิ์                     
39. คุณ ชาญชัย ไชยรคน์                     
40. คุณ เสถียร โรบุญ                     
41. คุณ รัชธน ตนานนท์                     
42. คุณ ณัฐพล หล้าธาว                     
43. คุณ ศุภาพิชญ์ เกียรติศิลป์                     
44. คุณ ณัฐพงษ์ รัตนัง                     
45. คุณ ปพิชญา ไชยวุฒิ                     
46. คุณ ธนาพร ทองสุน                     
47. คุณ บังอร ผางน้ำคำ                     
48.คุณ นรุธ กำเนิดนักตะ                     
49. คุณ จุฑาทิพย์ พรานสอน                     
50. คุณ ศิรรัวน์ วีระพงศ์กมล                     

วิธีการติดต่อรับรางวัล                                                
* ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลที่ได้สาขาที่ท่านมีราย ชื่อ โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. - 30 ก.ย. 59 เท่านั้น                                                  
  หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์                                                
* กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับของรางวัล                                                
* สำหรับรางวัลรถจักรยานยนต์ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทำการติดต่อแจ้งให้ผู้โชคดีทราบ และนัดหมายการรับมอบรางวัลแล้ว