HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - ฉลองเปิดสาขาใหม่!! พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ ลุ้นทริปหรู และของรางวัลสุดพิเศษ

  • 31,542
  • 01 มี.ค. 2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

นาฬิกา 4 รางวัล
คุณ ธนะกิจ กุลนิรัตน์
คุณ จรูญ  จิตศรัทธากุล
คุณ ภาณุมาศ โตจรัส
คุณ ณพัฐกรณ์ สมัครการ

กระเป๋า 2 รางวัล
คุณ วรายุส ทองจันทร์
คุณกมล แก้วนุ่ม

Escape เขาใหญ่ 3 รางวัล
คุณ สุวภัทธ แก้วรำยวง
คุณ นิพิฐพนธ์ พิชัยเดชพงศ์
คุณ อิสระพงษ์ บุญมีธรรม

ตั๋วหนังรางวัลละ 4 ใบ จำนวน 40 รางวัล
คุณ ฐปนัท จารุทะวัย
คุณ สาวิตธี งามสงวน
คุณ มะลิวัลย์ ใบยา
คุณ ศศิศักด์ ดงสมบัติ
คุณ จีราภรณ์ บุญสวน
คุณ ปณิธาน กัณหา
คุณ มานิตย์ จิรพัทธ์พงศกร
คุณ ปรินทร์ สรรเพชญณรงค์
คุณ ชินทิรา อินนอก
คุณ ปรรณภร ภูวนันท์
คุณ สิชาพัชร์ อรรคปรีชาพัฒน์
คุณ พชรฉัตร อำไพ
คุณ บุญฤทธิ์ แซ่ก๊ก
คุณ ศุภนิดา ดีกุดเรือ
คุณ วัจนา สกุลบงกช
คุณ กาญดา สันตโยภาส
คุณ ชาญชัย นุกุล
คุณ ชัยพัฒน์ ดาราพาณิชย์
คุณ หทัยรัตน์ แก้วแหวน
คุณ อัญชลี หิรัญประเสริฐวุฒิ
คุณ รัชนา ใยโพธิ์ทอง
คุณ สงกรานต์ อ่อนคำ
คุณ กรแก้ว ทับเที่ยง
คุณ ชุติกาญจน์ สังข์สุขกุล
คุณ ธัญลักษณ์ สังคิริสัญจร
คุณ เจตนิพิฐ คารวะพิทยากุล
คุณ วรภัฎ วรปัญญา
คุณ นิศารัตน์ เอี่ยมกิจ
คุณ พัชรพงศ์ ชนาชน
คุณ สถาพร ลิเซน
คุณ เนตรนภา เดชาชัยวัฒน์
คุณ เจษฎา จันทร์มณี
คุณ จตุพร สุธนาพันธ์
คุณ ดวงนภา เต็งศิริวรธรรม
คุณ นงลักษณ์ แซ่เฮ้ง
คุณ สมคิด หวังวารี
คุณ เสกสิทธิ์ อนุกูลรังสรรค์
คุณ ดลพร อาจนาวัง
คุณ ณัฐสิทธิ์ ใจชำนิ
คุณ นิสา บัวกล่ำ

ทางจนท.จะติดต่อผู้โชคดีเพื่อนัดรับรางวัล


ฉลองเปิดสาขาใหม่!!  พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค
ลุ้นแพคเก็จที่พัก Escape เขาใหญ่ จำนวน 3 รางวัล
Mykronoz Zebracelets จำนวน 4 รางวัล
กระเป๋าเดินทาง MC Lightweight จำนวน 2 รางวัล
บัตรชมภาพยนตร์ 40 รางวัล
รวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท

 

รูปแบบและเงื่อนไขกิจกรรม
•    ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ สมาชิกบัตร M Gen รับคูปองเพิ่มอีก  1 ใบ
•    เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 มกราคม 2559
•    จับรางวัลและประกาศชื่อผู้โชคดี  วันที่ 1 มีนาคม 2559 ทาง www.majorcineplex.com
•    ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
•    พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•    การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลา 23 ตุลาคม 2558 - 31 มกราคม 2559

สาขาที่เข้าร่วมรายการ : พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ (เดอะ พรอมานาด รามอินทรา กม. 10)