HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Pepsi ลุ้นรางวัลเชียร์แมนยูที่ Old Trafford

  • 6,140
  • 18 ก.พ. 2015

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ เป๊ปซี่  ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี เมเจอร์ กรุ้ป
ชวนคุณลุ้นเชียร์แมนยูที่ Old Trafford

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 10 รางวัล

1.คุณธัญพิชชา ปันดอนตอง        669185254XX
2.คุณกัญญาภัค เจริญสุข        669562395XX
3.คุณธนาธาร สงวนญาติ        6698407649XX
4.คุณอภิชาติ รัตนบุญเจริญ        668521887XX
5.คุณธราธิป เชื้อเมืองพาน        668751173XX
6.คุณภานุวิทย์ ธนกิจทวีเกียรติ        668410109XX
7.คุณปวีณา กะราลัย            668155287XX
8.คุณเมลดา มณฑารพ            668249965XX
9.คุณวีรวัฒน์ พรมชัย            6698418237XX
10.คุณผกาพรรณ เสาสมภพ        668921598XX


หมายเหตุ
1.ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านต้องแสดงคูปองตัวจริงที่มีหมายเลขบนคูปองที่ตรงกับการส่งSMS และบริษัทฯขอยกเลิกการมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ไม่มีคูปองตัวจริงมาแสดงในวันรับรางวัล
2.ผู้โชคดีต้องแสดงพาสต์สปอตตัวจริงที่มีอายุเกิน 6 เดือนนำมาแสดงในวันรับรางวัล
3.ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านทางโทรศัพท์เท่านั้น


เงื่อนไขการรับรางวัล
•    ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 10 รางวัลๆละ 2 ที่นั่ง
•    ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล / ภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน / ท่าน (ตามที่บริษัทฯกำหนด)โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
•    ผู้โชคดีต้องเป็นผู้ชำระค่าขอวีซ่าประเทศอังกฤษเอง และหากถูกปฏิเสธทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนได้
•    ผู้โชคดีทั้งหมดต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมกันเป็นหมู่คณะ โดยไม่สามารถแยกเดินทาง หรือเปลี่ยน / ขอเลื่อน เวลาเดินทางได้
•    ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้ที่มีพาสปอตอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันแสดงตนรับรางวัล
•    เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของประเทศอังกฤษ
•    ผู้โชดคีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาระหว่างการเดินทาง
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ และนามสกุล ตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนเท่านั้น โดยที่ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
•    ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
•    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
•    ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
•    หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามถือว่าสละสิทฺธิ์และบริษัทไม่อาจชดเชยเป็นมูลค่าเงิน หรือรางวัลอื่นๆได้
•    แพคเกจรางวัลทัวร์ Fly To UK ประกอบด้วย 1.บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ -อังกฤษ (ชั้นประหยัด) จำนวน 2 ที่นั่ง 2.บัตรเข้าชมฟุตบอลรอบพิเศษ จำนวน 2 ใบ 3.ที่พักพร้อมบริการรถบัสตลอดการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม ที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า