HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมภาพยนตร์เรื่อง Oz The Great and powerful

  • 8,618
  • 30 เม.ย. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับกิจกรรมภาพยนตร์เรื่อง Oz The Great and powerful

รางวัลแพคเกจที่พัก Horizon Village&Resort พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Bangkok Airways จำนวน 5 รางวัลๆละ 2 ท่าน
1.คุณปิยวัฒน์  มั่นพรม โทร.081-395-9XXX
2.คุณบุญเชิด  ภูมิสถิตย์พงศ์ โทร.081-488-1XXX
3.คุณยุทธภูมิ จันทรวิเศษ โทร.084-388-3XXX
4.คุณพัชรา  คงสุภาพ โทร.086-144-6XXX
5.คุณสุกัญญา  วงศ์ภัทรา

โทร.081-802-5XXX

 
ติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่ 16-31 พฤษภาคม 2556  ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ชั้น M (วันจันทร์ – ศุกร์ เฉพาะเวลา 14.00 – 17.00 น. เท่านั้น)
  ติดต่อสอบถามเงื่อนไขการรับรางวัลที่ฝ่ายการตลาด เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โทร.02-511-5427-36 ต่อ 514                         เงื่อนไขการรับรางวัล
  • โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบินจะต้องสำรองที่นั่งก่อนเดินทางและจะต้องชำระค่าออกบัตรโดยสารและภาษีสนามบินตามที่สายการบินกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการ  รับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์