HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อ Movie Sweet Valentine's Day

 • 9,164
 • 17 มี.ค. 2014

MOVIE SWEET @Valentine’s Day เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชวนคุณบอกรักผ่านหนัง .... รับวาเลนไทน์

Valentine-Paris-2014-Final

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล ทริปสุดหรู กรุงเทพฯ – ปารีส กับ AIRBUS A380 พร้อมที่พัก 7 วัน 5 คืน มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ได้แก่

คุณปิยะวัฒน์ แท่นนิล 082-069-xxxx จ.กรุงเทพฯ (หมายเหตุ : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลฯทางบริษัทจะเป็นผู้ติดต่อและดำเนินการมอบรางวัล)

รายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล เสื้อคู่รัก “น้องมะม่วงจัง” จำนวน 100 รางวัล ได้แก่

NO Name Tel
1 สุจิตรา สุวรรณ 086 975 XXXX
2 ธนันพงศ์ ศรีรักษ์ 081 597 XXXX
3 วชิรพงศ์ ฟ้าอรุณ 083 449 XXXX
4 เด่น แสนธิ 085 480 XXXX
5 สุมาลี คำเพ็ชร 087 998 XXXX
6 ยศศักดิ์ ศรีปัญญา 089 701 XXXX
7 รัชดาพร ศรีบุญเรือง 087 849 XXXX
8 ณัฐณิชา เรียนประเสริฐ 086 809 XXXX
9 รัตน์ฐนันท์ ปัญญาลาภ 084 777 XXXX
10 ณัฐพร อุ่นคำ 083 365 XXXX
11 วิมลวรรณ ตรีทัพ 081 927 XXXX
12 ศิริกรณ์ กันขัติ์ 089 429 XXXX
13 สุรีย์รัตน์ เทศพรม 080 591 XXXX
14 ภารดี สูนใส 089 853 XXXX
15 ด.ช.ชัญวัฒน์ ซินไล้ 086 829 XXXX
16 ชลธิชา นุชดารา 083 158 XXXX
17 กรกฤต จันทร์หอม 081 960 XXXX
18 ชนิสา ตั้งพิบูลย์ทรัพย์ 091 870 XXXX
19 พลวัฒน์ จันเอี่ยม 094 602 XXXX
20 รัฐวิรุฬห์ จรรยา 090 050 XXXX
21 หิรัญ ทานัด 095 696 XXXX
22 ปัณณ์ธฤต ฉลาดสิทธิ์ 086 828 XXXX
23 ศรีวัฒนา เจริญมีมงคล 085 263 XXXX
24 ฐากูรสิทธิ์ ศิริพันธ์ 090 971 XXXX
25 ฟ้าใส วงศ์วิราช 086 911 XXXX
26 พรกมลศรี เคียงทองอินทร์ 082 394 XXXX
27 ชุติมา กันทะวงษ์ 084 379 XXXX
28 ณัฐพล จันเต็ม 083 610 XXXX
29 คมกฤช เดชใจทัศน์ 089 939 XXXX
30 ด.ญ.ภัคจีรา สว่างการ 081 000 XXXX
31 บันลือ ราชพรหมมา 081 055 XXXX
32 นันทรัตน์ นวมขำ 085 017 XXXX
33 อริน สิริมงคลกิตติ 081 842 XXXX
34 สต.สุริษ นนท์พล 080 169 XXXX
35 จิรัฏฐ์ชยุต เชียงศิริ 089 776 XXXX
36 ด.ช.สหรัถ เตียวคุณูปการ 092 385 XXXX
37 วรางค์รัตน์ สุวรรณเปาตรี 087 475 XXXX
38 จีรัญดา ภู่โต 090 685 XXXX
39 ธนาภรณ์ วัฒนาปรากรณ์กุล 090 984 XXXX
40 ณฤพล จันทรัตน์ 082 203 XXXX
41 ชนิสา ตั้งพิบูลย์ทรัพย์ 091 870 XXXX
42 กานต พรหมรส 081 363 XXXX
43 สุกัญญา การสมมุติ 088 484 XXXX
44 ณัฐกานต์ วิบูลรังสรรค์ 081 887 XXXX
45 มานัต สุทธิรรณ์ 089 895 XXXX
46 ศิรวงษ์ โสภา 089 090 XXXX
47 ลลิตา ช่วยชาติ 082 714 XXXX
48 กุลภัสส์ แสนสุวงศ์ 083 209 XXXX
49 สุภาภรณ์ ชุมพล 084 567 XXXX
50 วิภาวรรณ สมบูรณ์ธรรม 089 934 XXXX
51 ธัญญรัตน์ ศรีสกุล 091 551 XXXX
52 จารณี แก่นจันทร์ 081 881 XXXX
53 ณิชกมล เสียวดัง 087 383 XXXX
54 ทรงวุฒิ ศรีเพ็ญ 082 453 XXXX
55 เบญจมาศ กลิ่นมณฑา 083 311 XXXX
56 กาญเนาพร พิตรมณีวัฒน์ 088 268 XXXX
57 เพิ่ม ภักดีการ 084 620 XXXX
58 ทรงสิน ถนินวิวัฒน์กุล 081 568 XXXX
59 เปียทิพย์ พลดี 088 143 XXXX
60 กมลวิทย์ ปราณพานิชกิจ 094 969 XXXX
61 พชรม ขันตี 089 547 XXXX
62 ปฐมพงศ์ ชานาค์ลาก 082 579 XXXX
63 ณรงค์ชัย สุ่มมาตร์ 084 362 XXXX
64 เรืองฤทธิ เทินสะเกษ 089 719 XXXX
65 สุภาพัน มหาชัย 081 031 XXXX
66 รัสรินทร์ วุฒิศรีศิริพร 084 423 XXXX
67 อมรพันธ์ ทิยม 082 340 XXXX
68 Simon Grainger 085 488 XXXX
69 ธนินพัฒน์ โอพาก 083 919 XXXX
70 ผกาวดี เหลี่ยมศรี 081 174 XXXX
71 อิสรีย์ ปิณนิญาพัทธ์ 094 830 XXXX
72 ธิตพัฒน์ ทองชุบ 087 359 XXXX
73 ปองภพ ศรีโสภณ 086 990 XXXX
74 อ๋อย สายสนิท 089 851 XXXX
75 อนุสรณ์ ธรีเดรสหทรัพย์ 080 120 XXXX
76 เทวา จรูญไภษัชคุรุ 081 646 XXXX
77 สุนิษา ดอนเลย 080 774 XXXX
78 ศุภลักษณ์ วรรณทว 085 599 XXXX
79 ประภาศิริ หงษ์วิจิตร 091 501 XXXX
80 ชัยวุฒิ ประธาภิบาล 081 874 XXXX
81 สุรีรัตน์ กลิ่นอบ 084 374 XXXX
82 เพ็ญนภา จันทร์น้อย 081 342 XXXX
83 ศรีสุถา คำดี 091 028 XXXX
84 ปุณภา นาคเจริญ 090 662 XXXX
85 หิรัญ มงคล 089 550 XXXX
86 ธนัชญา อิวชาวนา 090 147 XXXX
87 อุดม คำสองสี 081 808 XXXX
88 ศรัณยา มั่นคง 086 970 XXXX
89 ธนายศ ภักดีไทย 086 655 XXXX
90 ธนภร อ่อนศรี 087 099 XXXX
91 สมศักดิ์ บุญประสงค์ทิน 089 766 XXXX
92 ดัปวี เผือกวัฒนะ 081 345 XXXX
93 มนต์รักษ์ โชคพิพัฒน์พร 086 116 XXXX
94 รัชนีกร ทาแดง 087 900 XXXX
95 ปนิดา บุญทวี 087 579 XXXX
96 พงษ์พัฒน์ ดุธกณ์ 087 059 XXXX
97 อัจฉรา พันธ์ชาติ 092 195 XXXX
98 ศคิประภา หมายลาภผล 080 644 XXXX
99 อัชรพล อาหะหมัดอามีน 086 336 XXXX
100 ประกาชิต มณีวรษ์ 087 360 XXXX

(หมายเหตุ : รายชื่อบางท่านอาจมีการสะกดหรือพิมพ์สระ – พยัญชนะ ตกหล่น เนื่องจากข้อมูลที่กรอกในคูปองไม่ชัดเจน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ)

รายละเอียดการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล เสื้อคู่รัก “น้องมะม่วงจัง” เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งของรางวัลไปที่สาขาที่ท่านใช้บริการ (ท่านระบุไว้ในคูปองชิงโชค) เมื่อของรางวัลจัดส่งถึงสาขาทางสาขาจะทำการติดต่อท่านกลับไปเพื่อรับของรางวัล
 2. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2557 ทาง www.majorcineplex.com
 3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลทุกรางวัล ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด และทำข้อตกลงรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 5. พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ – นามสกุลตรงตามบัตรประชาชน และตรงกับบัตรสมาชิก M GENERATION เท่านั้น (ถ้ามี) โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
 7. ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 9. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์
 10. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด