HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อ Movie Summer Prize เชียงใหม่

  • 7,262
  • 03 มิ.ย. 2013

ประกาศรายชื่อ Movie Summer Prize เชียงใหม่

รายชื่อผู้โชคดี   รางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i และบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 200 รางวัล รางวัลรถจักรยานยนตร์ Honda Scoopy i จำนวน 1 รางวัล
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
 1  คุณบุญฤทธิ์  คีตานุพงศ์
  รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ ฟรี 200 รางวัล(รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
ลำดับที่  ชื่อ - สกุล
 1  คุณณัชพงษ์  เจียมหาทรัพย์
 2  คุณจิราพร  กิ่งแก้ว
 3  คุณชนกภรณ์  กันยวม
 4  คุณชมพูนุช ปันเชื้อ
 5  คุณ ภราดร บุญวิรัตน์
 6  คุณ พิมพิมล คำวงค์
 7  คุณ จินตรา ปัญญาแก้ว
 8  คุณ กานดา ณ พิกุล
 9  คุณ นพพร หอเนตรวิจิตร
 10  คุณ รณกฤต หน่อคำ
 11  คุณ วรินทร เจียสมบุญ
 12  คุณ พจงจิตร นาบุญมี
 13  คุณ ศักดิ์สิทธิ์ สุริยา
 14  คุณ ภัทรมาศ อุดด้วง
 15  คุณ ศุภกานต์ สุนทรสุลสิต
 16  คุณ วันชัย รักษาพนาวัลย์
 17  คุณ พันทิวา เกิดมูล
 18  คุณ อนุวัตร สารสุริมทร์
 19  คุณ ธนาภรณ์ รัตนบวร
 20  คุณ ชวัลญ์รัช วีรจิตต์สิน
 21  คุณ นราธร ทองเงิน
 22  คุณ กสัน วิศรุตวณิช
 23  คุณ ตะวัน
 24  คุณ วธัญญู สุริยากุลพานิช
 25  คุณ น้ำฝน เขียวสดใส
 26  คุณ บรรพต จินาวงค์
 27  คุณ ศรุตพงศ์ อิทธิไกรพงศ์
 28  คุณ สุกฤษฏ์ วงศ์พัฒนากุล
 29  คุณ จิราวรรณ พรมจันทร์
 30  คุณ อนันต์ ศศิกีรติ
 31  คุณ วรยุทธ จันทร์สอด
 32  คุณ ณัฐกฤต ศรีนุต
 33  คุณ ณัฐวุธน์ ลออวลงกุล
 34  คุณ กฤษฏิ์ มฤดทัต
 35  คุณ วันเฉลิม บัวบาน
 36  คุณ ชุดา แสงชัยวิเศษกุล
 37  คุณ เพ็ญพักตร์ ธรรมธิ
 38  คุณ เจนจิรา รัตน
 39  คุณ ศุภลักษณ์ สุวรรณ
 40  คุณ อภิสรา อินทะนพ
 41  คุณ สุปราณี ปัญญนะ
 42  คุณ เสาวยา รัตนชูเดช
 43  คุณ พรชัย ตุ้ยแก้ว
 44  คุณ ประเสิรฐ เหล่ารุ่งเรืองเจริญ
 45  คุณ ปริญญา ชัยรังสี
 46  คุณ ปภาณิน มณียศ
 47  คุณ กนกรัตน์ นันทะเสน
 48  คุณ นันทภัค ทะดวงสอน
 49  คุณ พัชรี ธวัชโชติ
 50  คุณ ณิชาภัทร พลอยแดง
 51  คุณ แคทลียา ว่อนดี
 52  คุณ อุษณี แสงพิทักษ์
 53  คุณ อมรรัตน์ วิงวาท
 54  คุณ รจนา สมเครื่อง
 55  คุณ สนธยา
 56  คุณ จิราภรณ์ ศรีมนัส
 57  คุณ ดนุตระกานต์ วิจาราณ์
 58  คุณ สุจิตรา สานนท์
 59  คุณ วิชัย ชัยเกตุ
 60  คุณ ฐปนนันท์ บุญชู
 61  คุณ สุภาวัลย์ ปาลี
 62  คุณ ณัฐนนท์ บัณฑิตเอกตระกูล
 63  คุณ กันธิชา กิณีศรี
 64  คุณ พรพิมล วงศ์ชาลี
 65  คุณ ตรีศูล พันธุ์พืช
 66  คุณ จิตศิริ แช่กี่
 67  คุณ กฤษณะ ส่องศิริ
 68  คุณ วลัยพร ปัญญา
 69  คุณ ธนัศฌภัค จันทโชติ
 70  คุณ กาญจนา วิสัย
 71  คุณกิตติพล คงดี
 72  คุณ อมรรัตน์ สุตุ่ง
 73  คุณ นิอร เลิศธีระพงศ์
 74  คุณ ศิริศักดิ์ กิติเรืองแสง
 75  คุณ ดวงกมล วงศ์ลัดดา
 76  คุณ พรรณปพร วงศ์แก่นจันทร์
 77  คุณ นารีรัตน์ บุตรดวงติ๊บ
 78  คุณ นิรสา ลำมณี
 79  คุณ นนทพันธ์ เปิงทา
 80  คุณ รัตนชัย สาสัตย์
 81  คุณ ศิริเพ็ญ ขันเขตต
 82  คุณ ไพรฑูรย์ ศรีงาม
 83  คุณ เมธปิยะ ติลลักษณ์
 84  คุณ นารัตน์ ศรีนวล
 85  คุณ อรอุมา อินทนงลักษณ์
 86  คุณ นัฐพงษ์ บ่อคำ
 87  คุณ มะลิ ทรงศิริวงศ์
 88  คุณ ปริญวัช ดอกแก้วนาค
 89  คุณ พสกฤษ เจริญถิ่น
 90  คุณ วิลาสินี ตู้สะกาศ
 91  คุณ ศุภนัฐ เอี่ยมละออ
 92  คุณ วันศิริ แสนต้ง
 93  คุณ อธิปัตย์ สัตยดิษฐ์
 94  คุณ ศิริลักษณ์ ชุ่มใจ
 95  คุณ เอสเรอร์ โจปัญญา
 96  คุณ นิรันตรัย นันทโพธิ์เดช
 97  คุณ กีรติ อุนจะนำ
 98  คุณ ปริชมน ถะวง
 99  คุณ อาชิตา ศุภาศรี
 100  คุณ วัฒนินทร์ เต็นประโคน
 101  คุณ วัลลภ  สมวรรณ์
 102  คุณ จารุกิตติ์  ประสงค์ทรัพย์
 103  คุณ ปราชญ์วจี  เลี่ยมแก้ว
 104  คุณภีรณีย์  ภู่เจริญ
 105  คุภราดร  ปัญญาอาจ
 106  คุณ เจนจิรา รุ่งแหยม
 107  คุณกุลณรา ทุนอินทร์
 108  คุณกฤษฏา  วัชรวรรณี
 109  คุณสุทิน  คำสินศักดิ์
 110  คุณสุภาพ  พงค์เจริญ
 111  คุณวริศรา  ศรีสว่าง
 112  คุณพิภัช  ปรจันเขตต์
 113  คุณสุประวีศ  กาบแก้ว
 114  คุณโอภาส  พยุงกิจสมบัติ
 115  คุณจารุพงศ์  ใจเป็ง
 116  คุณวรวุฒิ  สุรินทร์
 117  คุณศิวกร  อินปั๋นแก้ว
 118  คุณวรัญญา  เวียงเงิน
 119  คุณอชิตะ  ฟองสินธุ์
 120  คุณวสุ  วรกาญจนา
 121  คุณรุ่งทิวา  ต่อนคำสนธิ์
 122  คุณอุมาพร   กันทาดง
 123  คุณศีร์  ศีร์ปัญญา
 124  คุณกุลธิดา  รินนาศักดิ์
 125  คุณธีรภัทร  ตะเพียนทอง
 126  คุณจีรานันท์  คำจิณะ
 127  คุณอัฐพงศ์  จันทร์หอม
 128  คุณจารุวรรณ ศรีปินตา
 129  คุณวราภรณ์  สุทธิสมพร
 130  คุณกฤตเมธ  สมเพาะ
 131  คุณปิยะพร  อูปขาว
 132  คุณอรัสยา  แซ่หยาง
 133  คุณปนัดดา  จิตทอแสง
 134  คุณ ธัญชนก สมนาเมือง
 135  คุณ แอนนา มารีเอกเคร์ท
 136  คุณ เยาวลักษณ์ ยาพุ่น
 137  คุณ บานมี ศรีวิชัยนนท์
 138  คุณ ณัฐวิภา จันทรังษี
 139  คุณ รติรส ใจมาตุ่น
 140  คุณ ทศวรรษ ศิริธารารัตน์
 141  คุณ สมศักดิ์ สุขเมือง
 142  คุณ ปรายญาลักษ์ ราชกุลบุญธรรม
 143  คุณ ณัฐกุล คุณนะลา
 144  คุณ ณัฐกฤต นิระคม
 145  คุณ ปวีณา จามประภาสอง
 146  คุณ วสันต์ อินตารัตน์
 147  คุณ มารยาท เคหะลูน
 148  คุณ ปทุม นิวาสวัต
 149  คุณ ดารารัตน์ ดาวเวียงกิน
 150  คุณ รุ่งฤดี ภัทรวัตวรกมล
 151  คุณ จุฑามาศ ไชยวงศ์
 152  คุณ กิตติ ศรีชูกุล
 153  คุณ พิมลพร มูลรัตน์
 154  คุณ ภีมพล มั่นสาธิต
 155  คุณ ไพรยนต์ รังสินรมณ์
 156  คุณ บุญเลิศ ปานถม
 157  คุณ ผกามาศ ญุเมืองมอญ
 158  คุณ บุญนาค ใจวงศ์
 159  คุณ ณัฐพงศ์ มีชัย
 160  คุณ ธัญลักษณ์
 161  คุณ เอกชัย บุญเรือง
 162  คุณ พิชิตศักดิ์ ชื่นแสง
 163  คุณ นิกร แสงศรีจันทร์
 164  คุณ นรินทร์ ไชยบุตร
 165  คุณ นภาพร เทียมว้ง
 166  คุณ ธนารักษ์ คำภีระ
 167  คุณ อมรรัตน์ ไทยตรง
 168  คุณ พิจิตรา อำปิยะ
 169  คุณ ศศพินธุ์ เขมาลีลากุล
 170  คุณ อรอนงค์ พรมมินทร์
 171  คุณ ลิขิต สมนาม
 172  คุณ เบญจวรรณ อีมาดา
 173  คุณ เอราวัฒน์ ทรัพย์สิน
 174  คุณ สมเกียรติ หล่อกิตติเกียรติ
 175  คุณ กิตติคุณ ภักดี
 176  คุณ นัจนันท์ พันธจักร
 177  คุณ ณัฐฐา วสันตพันธ์
 178  คุณ พจนารถ เอมศิรานันท์
 179  คุณ วัศนันท์ บัวศรี
 180  คุณ สุเมธี ไฝจู
 181  คุณ เกษศรินทร์ ใจแก้ว
 182  คุณ เสาวลักษณ์ ยาศรี
 183  คุณ ธีรยุทธ เปี่ยมระลึก
 184  คุณ ศศธร ทะวะลัย
 185  คุณ นพดล วรรณวารี
 186  คุณ นิไลวรรณ จันทร์ศรีมุ่ย
 187  คุณ สุรศักดิ์ ดาวเงิน
 188  คุณ ชาราธร วงค์ปาลี
 189  คุณ ภราดร ปัญญาอาจ
 190  คุณ ชัชวาล ฉัตรกาญจรักษ์
 191  คุณ พริพัตร จันทร์ดา
 192  คุณ อนัน วัชรมัย
 193  คุณ ฐนิสา หวังประดิษฐ์
 194  คุณ พัชราภรณ์ เสียงสนั่น
 195  คุณ ธนพร จนาพิระกนิฎฐ์
 196  คุณ ศิริณ ทองคำ
 197  คุณ พรรษพล รัตน์สุคนธ์เลิศ
 198  คุณ ภาณุพัฒน์ ราชคมน์
 199  คุณ วรวุฒิ ชกวร
 200  คุณ วรินทิพย์ ยอดคำปัน
สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ (สอบถามพนักงานที่บูธ MGEN ด้านหน้าทางเข้าโรงภาพยนตร์) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ก.ค. 56 หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์