HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี - เมาเทนดิว ชวนคุณลุ้นทริปสุดคูล ทัวร์ Snowmobile ที่ฮอกไกโด

  • 7,037
  • 16 พ.ย. 2016

รายชื่อผู้โชคดี

แพคเกจทัวร์ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
1    พัชรินทร์ ศรีโพธิ์ชัย 66986949 XXX        
2    บุปผา ลิ้มสมบุญชัย 66841289 XXX        
3    ปสุตา โชคโสภณกูล 66871488 XXX        
4    ธัญลักษณ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย 66986656 XXX        
5    เอกมล สุดประเสริฐ 66849760 XXX        

นาฬิกา G-Shock 20 รางวัล รางวัลละ 1 เรือน
1   ชลดา นิตยาชิต 66630383XXX        
2   กมลชนก เจียมสินกุล 66897616 XXX        
3    ตุลา ด่านชาญชัย 66986628 XXX        
4    สร้อยศิริ มุ่งพยาบาล 66869961 XXX        
5    วนิดา ขุนทอง 66847526 XXX        
6    โสภณ อัมรัตนเจตแจ่ม 66997979 XXX        
7   วีนะศักดิ์ เหมโยธิน 66818806 XXX        
8    อุปถัมภ์ เพชรรักษ์ 66877251 XXX        
9    ณิฐารัตน์ เยาว์ภิรมย์ 66636646 XXX        
10    ณัชชา รัตนศิรินทรวุธ 66814402 XXX        
11    พรเพ็ญ บุชิต 66869032 XXX        
12    วรากร ไหลภาภรณ์ 66955086 XXX        
13    นำชัย ศักดาเดช 66992897 XXX        
14    นที ศัพท์ไพบูลย์วงศ์ 66869052 XXX        
15    ศิริรัตน์ ศรวลราชฤดี 66926166 XXX        
16    นัชชา เกิดแก้ว 66947583 XXX        
17    ขวัญมณี รามสูต 66619918 XXX        
18    อดิสรณ์ เฉลิมพลากร 66830740 XXX        
19    สุมารินทร์ จันทะคำภา 66892739 XXX        
20   ปิยธิดา คงผาสุข  66972200 XXX        

สามารถติดต่อโทรแจ้งยืนยันรับรางวัลได้ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ธันวาคม 2559 เบอร์ 025115427 ต่อ 527  (ในวันและเวลาทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:30-18:00 น.) (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ทุกกรณี


 

ซื้อเมาเทนดิวขนาดใดก็ได้ 1 แก้ว, ชุดบักเก็ต เซ็ต หรือชุดคอมโบ้ ชุดใดก็ได้ พร้อมเครื่องดื่มเมาเทนดิวในชุด  ที่จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น รับคูปอง 1 ใบ ลุ้นโชค 2 ต่อ

ต่อที่ 1 เปิดคูปองรับทันทีส่วนลดเครื่องดื่มเมาเทนดิวหรือป๊อปคอร์น
ต่อที่ 2 ลุ้นรับแพคเกจทัวร์ Snowmobile Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน  หรือลุ้นรับนาฬิกา G Shock รุ่น GD-110-2DR จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 เรือน

ส่ง SMS เพียงพิมพ์ DEW และหมายเลขคูปอง 11 หลัก เว้นวรรคตามด้วย ชื่อ-นามสกุล ส่งมาที่หมายเลข 4545111

ระยะเวลาโปรโมชั่น 19 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 2559
ประกาศผลรางวัล 4 พฤศจิกายน 2559

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. แพคเกจท่องเที่ยวทัวร์ Snowmobile Hokkaido ประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พัก บริการอาหารทุกมื้อ และรถบัสตลอดการเดินทาง จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน
2. นาฬิกา G-SHOCK รุ่น GD-110-2DR จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 1 เรือน
3. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากปรากฏรายชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และจะทำการจับฉลากเลือกผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
4. ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล ตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล รวมทั้งแสดงบัตรประชาชนและคูปองชิ้นส่วนที่มีรหัสเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากไม่มีถือว่าสละสิทธิ์ และไม่อาจเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้
5. ผู้โชคดีต้องเดินทางตามโปรแกรมที่ทางบริษัทฯ กำหนด พร้อมกันเป็นหมู่คณะ ไม่สามารถแยกเดินทาง / มอบรางวัลให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางได้ตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีการเรียกร้องเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นทดแทนได้
6. พาสปอร์ต (Passport) ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ ประกาศรางวัล
7. เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผู้เดินทางเป็นสำคัญ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศญี่ปุ่น
9. ผู้โชคดีต้องชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการแพคเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาการเดินทาง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้โชคดีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. พนักงานบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งคณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ และ/หรือ เสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยมิต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
13. ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชนตามที่ระบุโดยผู้โชคดีต้องนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)

โรงภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ : ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์ และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา (ยกเว้น เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต)