HIGHLIGHT CONTENT

Special Movie with Mom เติมเต็มความสุขในวันพิเศษ ให้ใกล้ชิดกับคุณ แม่มากขึ้น ในเดือนวันแม่ปีนี้ เมเจอร์ใจดีมอบสิทธิพิเศษให้มากมาย

  • 81,546
  • 01 ส.ค. 2019

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับแม่ลูกทุกคน ภายใต้แคมเปญ “Special Movie With Mom”

ในวันที่ 1-12 สิงหาคม 2562

กิจกรรมลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน
#ให้รักดูแลชีวิต

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1-12 สิงหาคม 2562

ประกาศผลบน Facebook Major Group : วันที่ 15 สิงหาคม 2562

  •  กติกา

- ถ่ายรูปคู่กับคุณแม่ โพสต์ลง Social Media: Facebook หรือ Instagram ของคุณ พร้อม Caption
บอกว่าหนังที่คุณแม่ประทับใจที่สุด คือเรื่องอะไร เพราะอะไร พร้อมติด #SpecialMovieWithMom
#ให้รักดูแลชีวิต และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ
- รูปและเหตุผล ที่โดนใจกรรมการมากที่สุด ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (ไปกลับกรุงเทพฯ-ไต้หวัน จำนวน 3 รางวัล และ กรุงเทพฯ-เวียดนาม จำนวน 2 รางวัล)
- สงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขการให้รางวัลเท่านั้น

 

  •  เงื่อนไขการรับรางวัล

- ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไขให้สมบูรณ์
- ผู้โชคดีตรวจสอบรายชื่อบน Facebook : Major Group
- ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัลผ่าน Inbox (Facebook : Major Group) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 62 ก่อนเวลา 12.00 น.หรือเที่ยงวัน เท่านั้น
- ผู้โชคดีต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ที่สำนักงานใหญ่ เมเจอร์รัชโยธิน ชั้น M

ในวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. และ 14.00 น. – 18.00 น.
- ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต พร้อมลงนามรับรอง “สำเนาถูกต้อง”
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับของรางวัล ในวันดังกล่าวเท่านั้น หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
- กรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถมารับของรางวัลได้ด้วยตัวเอง ผู้โชคดีสามารถมอบอำนาจให้ให้ผู้อื่นมารับแทนได้
โดยต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ดังนี้
o หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
o สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนผู้โชคดี)
o สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับแทน)

o เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเป็นเงินสด กรณีที่ผู้โชคดีปฏิเสธการชำระภาษีดังกล่าว
บริษัทถือว่าสละสิทธิ์ที่จะรับรางวัล
- การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท

มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์
เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะผู้โชคดี หรือ ผู้ร่วมรายการปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท
และไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้พนักงานบริษัท เข้าร่วมรายการได้
- ของรางวัลนี้ลูกค้าต้องชำระภาษีมูค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ
บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
- หากผู้ได้รับรางวัลไม่มาติดต่อเพื่อรับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

 

แม่ดูหนังฟรี

Special Movie with Mom เติมเต็มความสุขในวันพิเศษ ให้ใกล้ชิดกับคุณแม่มากขึ้น

 

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

  • เงื่อนไข

แม่แจ้งพนักงานเรื่องการรับสิทธิ์ โปรโมชั่น แม่ดูหนังฟรี ในวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 ที่ Box Office
- พนักงานจะเป็นผู้พิจารณามอบสิทธิ์แม่ดูหนังฟรีให้กับคุณแม่ 
- แม่ที่ได้รับสิทธิ์ Scan QR Code ที่ Box Office และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในระบบ เพื่อรับสิทธิ์ (Code) แม่ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง 
- แม่นำ Code ที่ได้ ไปใช้สิทธิ์ที่ตู้ E-Ticket เพื่อรับสิทธิ์ บัตรชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง (ในราคา/โรงภาพยนตร์ รอบ และที่นั่งปกติ) 
- สิทธิ์นี้จำกัด 20,000 สิทธิ์ ทั่วประเทศ รายละเอียดดังนี้
      • วันที่ 10 สิงหาคม 2562 : จำนวน 6,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
      • วันที่ 11 สิงหาคม 2562 : จำนวน 7,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
      • วันที่ 12 สิงหาคม 2562 : จำนวน 7,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
- รับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น)
- ลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

พิเศษ สำหรับลูกค้า M GEN REGULAR

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2562

ประกาศผล : วันที่ วันที่ 10 ก.ย. 2562 บน www.majorcineplex.com

  • กติกา

- สมาชิก M GEN Regular ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่านทาง SMS
หรือทางโฆษณา Facebook (ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562)
- ผู้โชคดี 300 ท่านแรก ที่ตอบคำถามครบ รับฟรี!! บัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง พร้อมชุด Combo Set 1 ชุด (ป๊อบคอร์น
ขนาด 64 ออนซ์ + เครื่องดื่ม ขนาด 32 ออนซ์)
- กิจกรรมนี้สำหรับสมาชิก M GEN ที่ได้รับการสุ่มเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 

  • เงื่อนไขการรับรางวัล


- ผู้ได้รับรางวัลต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขให้สมบูรณ์
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเฉพาะสมาชิก M GEN 300 ท่านแรก ที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขของบริษัท
- ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อบน www.majorcineplex.com ในวันที่ 10 กันยายน 2562
- ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถรับโอนของรางวัลบุคคลอื่นได้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
โดยบริษัทจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป
- ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับ SMS แจ้งสิทธิ์รางวัล ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยรางวัลจะส่งเป็น รหัสเลข 18 หลัก
- สำหรับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง สามารถนำรหัสเลข 18 หลัก ไปใช้สิทธิ์ได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถใช้ได้ถึง 30 พ.ย. 2562 ( 1 รหัส
สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 ที่นั่ง)
- สำหรับสิทธิ์รับชุด Combo Set (ป๊อบคอร์น ขนาด 64 ออนซ์ + เครื่องดื่ม ขนาด 32 ออนซ์) สามารถนำรหัสเลข 18
หลักไปใช้สิทธิ์ได้ที่ จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
สามารถใช้ได้ถึง 30 พ.ย. 2562
- การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้ได้รับรางวัล ได้ยินยอมให้บริษัท มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์
เผยแพร่ และส่งต่อรายชื่อ และ/หรือข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม
เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง บริษัทในเครือ และ ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยบริษัท ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้พนักงานบริษัท เข้าร่วมรายการได้
- ของรางวัลนี้ลูกค้าต้องชำระภาษีมูค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- หากบริษัท ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขไม่ว่ากรณีใดๆ
บริษัทจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการจับรางวัลหรือรับของรางวัลโดยอัตโนมัติ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
- ประกาศรางวัลผู้ที่ได้รางวัล  ในวันที่ 10 ก.ย. 2562 ทาง www.majorcineplex.com

 

คุณแม่วัยอิสระ อายุ 60 ปี ขึ้นไป

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562

  • เงื่อนไข

- ลูกค้าจะต้องมีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป สามารถสมัครบัตร / ต่ออายุบัตร M Gen Freedom ฟรี ได้ที่บูธ M GEN (เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น)
- เมื่อสมัครบัตรหรือต่ออายุบัตร สามารถรับสิทธิ์ดูฟรีได้ 1 ที่นั่ง/สิทธิ์ 
- ลูกค้าที่มีบัตรอยู่แล้ว สามารถรับสิทธิ์ชมฟรีได้ทันที 1 ที่นั่ง/สิทธิ์
- สิทธิพิเศษสำหรับคุณแม่ ที่เป็นสมาชิก M GEN FREEDOM เท่านั้น 
- สิทธิพิเศษอยู่ในบัตร M GEN FREEDOM สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (สมาชิก 1 ท่าน / 1 สิทธิ์)
- รับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น) ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

พิเศษ คู่แม่ลูกที่มาชมภาพยนตร์ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 รับดอกมะลิติดอกฟรี

12 สิงหาคมนี้ เมเจอร์มอบความสุขพิเศษให้กับคู่แม่ลูกได้ส่งความสุขให้แก่กัน ขยับความผูกพันธ์ให้อบอุ่นมากยิ่งขึ้น

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น)

  • เงื่อนไข

- คู่แม่ลูกที่มาชมภาพยนตร์ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 รับมะลิติดอกฟรี 1 ดอก
- แจ้งให้พนักงานทราบพร้อมโชว์บัตรชมภาพยนตร์ และเอกสารแสดงความเป็นคู่แม่ลูก
- ดอกมะลิติดอก จำกัดจำนวน 5,000 ดอก (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
- รับสิทธิ์เฉพาะวันที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น)
- สิทธิพิเศษนี้ลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ
กำหนด

 

สำหรับลูกค้าโรงภาพยนตร์ VIP

สาขาที่ร่วมรายการ : เฉพาะ 4 สาขาเท่านั้น (สาขาไอคอน ซีเนคอนิค, สาขาควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, สาขาเมกา ซีนีเพล็กซ์, สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์)

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น)

  • เงื่อนไข

- ลูกค้าที่ชมภาพยนตร์ ในโรงภาพยนตร์ VIP ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 รับพวงมาลัยมอบให้แม่ จำนวน 1 พวง
(พวงมาลัยมีจำนวนจำกัด)
- เฉพาะโรงภาพยนตร์ VIP สาขาที่ร่วมรายการ จำนวน 4 สาขา คือ สาขาไอคอน ซีเนคอนิค , สาขาควอเทียร์
ซีเนอาร์ต, สาขาเมกา ซีนีเพล็กซ์ และสาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์
- รับสิทธิ์เฉพาะวันที่ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น)
- สิทธิพิเศษนี้ลูกค้าไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

- โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ
กำหนด