HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากโปรโมชั่น MAJOR SUMMER @ KOREA by RUBY TRAVEL

 • 7,608
 • 28 เม.ย. 2014

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากโปรโมชั่MAJOR SUMMER @ KOREA by RUBY TRAVEL

MAJOR SUMMER @ KOREA by RUBY TRAVEL ซึ่งได้ทำการจับรางวัลไปเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีคุณรตนพร  จักกะพาก ผู้จัดการร้าน บริษัท รูบี้ ทราเวล จำกัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้จัดการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่  เป็นผู้จับรางวัลและร่วมเป็นสักขีพยานอีกด้วย โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงใหม่ เท่านั้น

รางวัลแพ็คเกจทัวร์เกาหลี 1 รางวัล* (สำหรับ 2 ท่าน)

คุณสุทธิดา  ไกลถิ่น

ของที่ระลึกจากรูบี้ทราเวล จำนวน 10 รางวัล      
 1. จุฑาทิพย์ ทางกลาง
 2. ปริชญา มะธุ
 3. ชัญญา แสงสุวรรณเลิศ
 4. จริยา กันทาผาม
 5. ชัยชนะ ราชวี
 6. ธรินภรณ์ ร้อยมสนิทอมร
 7. ณัฐธิดา สิงห์แก้ว
 8. คณิณ ขวัญทอง
 9. ศุภณัช วรินทราวาท
 10. วิภาภรณ์ ชุ่มศรี
บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 100  รางวัล  ระบบ IMAX  50 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)    
 1. ตะวัน ฆ้องเลิศ
 2. รวิวรรณ วงษ์อินทร์
 3. รื่นวรินทร์ กุลโพธิสุวรรณ
 4. ชกานต์ เทียมรุ่งเรือง
 5. อัญชลี อรทัย
 6. มะลิวัลล์ หอมชื่น
 7. อรพนิต สนิจนัตร์
 8. จุฑามาศ แสนแก้ว
 9. ภาพิชชา มีเพ็ชรทาน
 10. สุขชัย สกุลแต้
 11. จุฬาวรรณ คำตัน
 12. แสงดาว ศรีวิลัย
 13. ธีรยุทธ์ เชยชมศรี
 14.  ปิยวัส เศวตโชติ
 15. กนกวรรณ เสมอใจ
 16. จินต์จุฑา มะปัญญา
 17. นันทนา สมนึก
 18. ปณดา สิวเทวินทรา
 19. จุฬารัตน์ ทาสี
 20. กันต์กนินฐ์ ฐิติสิริกุล
 21. ศิรินภา เหมืองจา
 22. ณัฐาภรณ์ เพชรบุรีกุล
 23. ศิริสุดา บุนนาค
 24. ธนธรณ์ คำพรม
 25. ถิราภรณ์ เจริญภรณ์
 26. ณัฐปภัสร์ ภาคีอาบกนกริต
 27. ธนวรรณ อภินันท์โกศล
 28. จิรานุวัฒน์ พงษ์ดา
 29. พิษนุพงษ์ จิระไอ
 30. ชุติกาญจน์ สุชิน
 31. พิภัช พุคยาภรณ์
 32. รัตติกาล แลไชย
 33. ทศพร คิวประสมศักดิ์
 34. จินตนา สุขใจ
 35. พิมพัฒน์ เตชะ
 36. เบญจมาศ พุ่งโรจน์
 37. วัฒนชัย จันทร์ติ๊บ
 38. นิรันดร์ จันทะวัง
 39. มนตรี ธีรรนสมบัติ
 40. นริสา สุพรรณพงศ์
 41. ณัฐธิดา สิงห์แก้ว
 42. เตชธรรม พนอมสันชัย
 43. ภคพันธ์ นิมิตมงคล
 44. ภรัณยู แซ่ลิ้ม
 45. ชาติชาย ฤทธิ์แก้ว
 46. อภิรักษ์ นิยมดี
 47. ธนากร ตั้งสมบูรณ์กิตติ
 48. ขวัญเมือง เภาปงทา
 49. ธนากร สุวรรณประเสริฐ
 50. นันทวัตร โกศลนนท์
 บัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 100  รางวัล  ระบบดิจิตอล  50 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)
 1. วัชรี ศรีนิรันทร์
 2. นนท์ปวิธ โตศวัตศีลวัต
 3. อภิสรา คูนจันทร์ทึก
 4. อุดมพงศ์ แก้วจันทร์
 5. เพียงรัมภา กันธทิพย์
 6. เบญญาภา ศรีอุมาทร
 7. บุญทอง โซวสง่า
 8. สุพัตรา ศรีดามา
 9. รังสินี เฟือจู
 10. รัชนีกร ทองสวรรค์
 11. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมหมื่นผอง
 12. ถูมิใจ บุรุษพัฒน์
 13. วสันต์ ศรีแก้ว
 14. จิรารัตน์ จันทร์ดี
 15. สกริน นิลสนธ์
 16. พรนวา ตาจุมปา
 17. ภานุพงค์ แม่ลี้
 18. บุษรากร กองไชย
 19. ธีรวุฒิ ศรีวิชัย
 20. พุทธิดา ทานธรรมแก้ว
 21. เฉลิมพงษ์ ขวดแก้ว
 22. ภูวนิตก์ เจียมพาณิชนันท์
 23. วีระยุทธ จินา
 24. คนางค์ กมลไลทัณย์
 25. เกศรินทร์ พลหาญ
 26. ปาริชาต สงคโลดม
 27. แภทริเซีย ดวงฉ่ำ
 28. นันทพร คำสุข
 29. ณัฐชมนต์ สุขษาเกศ
 30. รัตนวลี มณีเจริญ
 31. เขมจิรา กุวังคดิลก
 32. ธัญวรัตม์ สุทธดุก
 33. บัญญัติ จักรมณี
 34. สุทธิกานต์ ตุ๋นสืบ
 35. อรนงค์  โป่งอ้วน
 36. สรัญญา อัคควิชานนท์
 37. นันธพงศ์ กันทาสม
 38. นันทวรรณ วันแสง
 39. อุทัยรักษ์ ผรีสกุลยาภรณ์
 40. กำนล ดวงคำ
 41. เจนจิรา กันทา
 42. สมจิด ชูเชิด
 43. ณัฐวุฒิ รักพงษ์
 44. เจษฎา จองแค
 45. ธนกร ธรรมวงศ์
 46. อังคณา ดวงแก้ว
 47. รัฐศาสตร์ ขันทะ
 48. ทิฆัมพร จ่างจิต
 49. พงศา รัตวาสิทธ์
 50. ศุภางค์ เวียงคำ
บัตรเล่นไอซ์สเก็ตฟรี 100 รางวัล  (รางวัลละ 1 ชม.)
 1. เฉลิมเพียรติ์ ทองมณี
 2. เทพนิพนต์ สุขตะกั่ว
 3. พิมลรัตน์ สัตโยภาส
 4. บริสุทธิ์ สุติคา
 5. พรพิมล พุ่มพวง
 6. อนัชต์ ปาโจด
 7. มาลัย ลอประเสริฐ
 8. ภัสราภรณ์ มูลชั้นเลิศ
 9. พิมลพร แสนสุรินทร์
 10. ณิชารีย์ สำเนียง
 11. ชารีฟา มาสกุล
 12. รัตนา คำหมื่นยอง
 13. นภา เทพอุบล
 14. กัปนาท ตารินทร์
 15. อลงกรณ์ อินผล
 16. ดวงเนตร เทพวงค์
 17. ปิยะชัย ชัยสุกัญญาสันต์
 18. อภิพลวัฒน์ ชุ่มใจ
 19. อนัญญา คำภีระ
 20. จินต์จุฑา กันทาทรัพย์
 21. ฉัตรพัฒน์ ฉายสุวรรณ
 22. ณรงค์ฤทธิ์ นิมมานนันท์
 23. ณัฐกานต์ ขันไชย
 24. อโนชา แสงอ้าย
 25. พันทชัย อมรเลิศสถด์
 26. ทองฉาย ศิริวรรณา
 27. ธิราภรณ์ ชากัณท์
 28. ดาวนภา กระจ่าง
 29. ภัทรกร แก้วประดิษฐ์
 30. สุปรียา วังใน
 31. วิระวุฒิ แต้มประสิทธ์
 32. พิทักษ์พงษ์ สืบคำเปียง
 33. จิรัฏฐัติ บูรณศิลป์
 34. Bruce Geske
 35. นิตย์ เกสกี้
 36. อิทธิเชษฐ์ ตันติณานนท์
 37. สาลี ทองพูละเอียด
 38. จักรพงศ์ กรองบริสุทธิ์
 39. อัจฉริยา
 40. วีนัส เจนรถา
 41. บัญฑิต เปลี่ยนเกิด
 42. ธีระพงค์ เข็มแก้ว
 43. ณฐกร วรรณวัตน์
 44. ปันฆธร ทมวิรัตน
 45. พงษ์เทพ บุญรัตน์
 46. ไมเคิล ธนา แจ็คร์
 47. ยูจิ ยาหงิ
 48. เพียงวัจ อุทัยวุปต์
 49. นพดล อุทธะจัญ
 50. ปราณปริยา พิมพา
 51. ปิยนุช รุ่นไสว
 52. โยศิตา แสงศรีจันทร์
 53. เศกประสงค์ กรรเชียง
 54. เกรียงศักดิ์ ธาราวัฒนา
 55. ทวินันท์ ธรรมแสน
 56. ปวริศ ชลัมพุช
 57. วรโชติ จันทร์ทะวงค์
 58. โยธิน สามา
 59. วิริยา ลวดขาว
 60. วิชชากร ชุ่มวงค์
 61. วีรพงษ์ ชัยมงคล
 62. ธนกร อุดมพงษ์
 63. ธัชกร ไชยเทพ
 64. พิทวัส สุภาษี
 65. ธันย์ วิริยะประสพโชค
 66. สิบเอก ชัชวาล สุวรรณชมภู
 67. ครรธิต ไชยวิภาสสาทร
 68. สุภรุจ สุรินทร์
 69. รัชฎาพร จริสพันธุ์กุล
 70. พหลรัฐ ศรีเกียรติ์ศักดิ์
 71. ธีรวัตน์ ด่านดำรงกร
 72. จักรี สุภา
 73. มนธิชา มณีวรรณ
 74. จักษณ์ สุขศรีเมือง
 75. สุวนันท์ วงค์คำตัน
 76. วทัญญู โครตประทุม
 77. วีระยุทธ จินา
 78. สาธิดา ชมพูพล
 79. วัลลภา สาว
 80. ศิริพรรณ พจน์เพริศ
 81. สุกัญญา ดาวคิด
 82. วันเฉลิม ไพโรนจ์
 83. ธนชาติ สุขสำราญ
 84. อุทัย สันติอรุโณทัย
 85. สุชานันท์ ยอดชมภู
 86. ภานุพงค์ แม่ลี้
 87. วิรัญชนา สว่างรุ่งเรืองกุล
 88. มณีรัตน์ พิพิธชัยธีรัช
 89. Siricak Kleepthajsong
 90. ชาติชาย ฤทธิ์แก้ว
 91. สายสมร บัวขาว
 92. ผกาวลี เพทเทตต์
 93. ณัฐปักข์ สามธร
 94. โชคชัย กาจนกูล
 95. นภัสนันท์ คณะเลท
 96. สิทธิกร จันตระ
 97.  ปิยภัทร ชัยชมพู
 98. รัชชสิทธิ์ เปี่ยมโรจนภัทร
 99. กรรณิการ์ สมิทธิเศษฐ
 100. ถชพร ธาราพันธ์
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของที่ระลึกจากรูบี้ทราเวล จำนวน  10 รางวัล และบัตรชมภาพยนตร์ระบบดิจิตอล  จำนวน 50 รางวัล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ระบบ IMAX  จำนวน 50 รางวัล และบัตรเล่นไอซ์สเก็ตฟรี จำนวน 100 รางวัล ติดต่อรับของรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ * ติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - 15 มิ.ย. 57 เท่านั้น  ตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ * กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมอบให้เจ้าหน้าที่ก่อนรับของรางวัล สำหรับรางวัลแพ็คเกจทัวร์เกาหลีผู้บริหารจากทางรูบี้ทราเวล จะทำการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีคือคุณสุทธิดา  ไกลถิ่น ในวันพุธที่ 30 เมษายนนี้  ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ซึ่งจะมีผู้จัดการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมแสดงความยินดีค่ะ