HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รางวัลจากโปรโมชั่น MAJOR SURPRISE เชียงใหม่

 • 9,897
 • 05 พ.ย. 2014
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากโปรโมชั่น MAJOR SURPRISE
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ แจกทอง และบัตรชมภาพยนตร์ฟรี

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง  จำนวนรวม 10 รางวัล

ผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 1. พัชริดา  อรอินทร์
 2. ศรัญญา  ตาแสงร้อย
 3. ปราญ  ได้เปี่ยม
 4. ธนพร  ทองตัน
 5. ปิยรัตน์  สุวรรณเขตนิคม

ผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

 1. คุณรัชฎาพร   จรัสพันธุ์กุล
 2. คุณทิพธัญญา  ต๊ะเสาร์
 3. คุณเมษา  เกียรติชื่น
 4. คุณพุทธรักษ์   แฝงลาภ
 5. คุณอรดา  จินดาสวรรค์

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง  จำนวนรวม 200 รางวัล

ผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 1. บัณฑิต  ตุ่นแก้ว
 2. กชกร  มูลอ้าย
 3. พัชราภรณ์  ทั่งจันทร์
 4. ภควันต์  จิยะพงศ์
 5. ธนารัตน์  แก้วเทศา
 6. ทันรบ  สุ่มประดิษฐ์
 7. วิจิตรา  บุญปั๋น
 8. นัทธมน  ขันธราช
 9. ณัฐพล  มสิดารา
 10. ธัญญารัตน์  กองใจ
 11. รัญติฌา  ชุ่มใจ
 12. นริศรา  แก้วมงคล
 13. ศริยา  อังศุวิทยาธร
 14. พัชรสกนธ์  โพธิ์
 15. ธีรนุช  งามโฉมจันทร์
 16. รุ่งนภา  ธัญญ์เรืองนิธิ
 17. กิตติมา  เจ้าเจ็ด
 18. นิธินาถ  ผุสดี
 19. ปาณิสรา  จิตธรรม
 20. Blandin  Esic
 21. ณัฐวุฒิ  สุรอินดี้
 22. ธารดา  สิริธานากุล
 23. ศุภทรัพย์  อนุมัติ
 24. กนกกร  สอนส่งกลิ่น
 25. กฤษฎา  วณิชชานัย
 26. ฉัตรชัย  เพ็ชรรัตน์
 27. ธันย์ชนก  สุขเกษม
 28. พิมพ์พร  เสนอิ่น
 29. สุดารัตน์  ยะกูล
 30. กมลชนก  นวลเมือง
 31. วานิฐพล  เทพอด
 32. อนุดา  จิตพรมา
 33. จิรชัย  นรเดชานันท์
 34. สุพิชา  วิบูลย์สทธิโชค
 35. สุระ  อินตามูล
 36. นฤนาช  แสงคำ
 37. พิมพ์พิศา  ตียเกษม
 38. จงรักษ์  ชุมปูเปอะ
 39. กวินตรา  ฉัตรเจิน
 40. ปราณี  เสรีรัฐ
 41. วัชระ  ตัจฉนีกุล
 42. ปฐมชัย  กรเลิศ
 43. กันตพัฒน์  ปิยวัชรวิจิตร
 44. สุชาดา  ยศเมืองใจ
 45. รัตติกาล  ณวิชัย
 46. กฤตทัศน์  วินัยวัฒน์
 47. ธเนศพล  ธงลอย
 48. ณัชชา  พัสอ๋อง
 49. ไอยรา  มาลารักษ์
 50. สุมิทธิ์  วองประสพสุข
 51. จิตติภา  จิตรบุตร
 52. สุทธิพร  จันทร์แก้ว
 53. ธนาภรณ์  กำแพงแก้ว
 54. ปฏิวัติ  ใหม่ตั้ง
 55. ปุณิกา  เกษมจิตต์
 56. ไพจิตร  ทันตานนท์
 57. สมัย  สีอุธิน
 58. ปรามนาร์  ณ ลำพูน
 59. อภิญญา  บุญเจริญ
 60. วิชญ์พล  วิชัย
 61. สายชล  ศิลป์สร้างสรรค์
 62. อุเทน  โลพาถ
 63. ณัฐพงษ์  มีงาม
 64. กชกร  วงศ์ทรายคำ
 65. จรรยา  กิตยาธิวัฒน์
 66. กฤษณ์ชญาภา  คุณยศยิ่ง
 67. จุฑาธุช  วิชัยธนพัฒน์
 68. สุทธิไกร  บุญเลิศ
 69. สิทธิพิเศษ  ต้นคำ
 70. สิทธิชัย  ผาทอง
 71. จิรพรรณ  ปัญโญยอด
 72. วริทธ์  เหลืองหิรัญ
 73. อัฐพงษ์  ต๊ะวิจิตร
 74. ทศพล  อุคนิวงศ์
 75. วาสนา  สมศรี
 76. พรพรรณ อินต๊ะเหล็ก
 77. นงนุช  อัดงพงษนา
 78. มาลี  ศิริจรรยา
 79. ภูวนัตถ์  งามสกุลเดิม
 80. วิจิตรา  กันธิใจ
 81. ศิริยา  อังศุวิทยาธร
 82. เอกชัย ภุมิสิทธิโชค
 83. สุภาพร  เขียวต่าย
 84. ศศิธร  ถิ่นวงศ์ญวน
 85. ศริรัชน์  สวัสดิ์อารี
 86. ปุญญพัฒน์  ลามาบดี
 87. จารุวรรณ  ไร่แก้ว
 88. วรัญญา  เที่ยงไชย
 89. ปภัสสร  ปาสาริกา
 90. กิตติพันธ์  มณีรัตย์
 91. พิมพ์มาดา  นิติกิจไพบูลย์
 92. ธีราวรรณ  สิทธิกำจร
 93. นินนาท  ดาวรัตนหงษ์
 94. ณิชกมลธรณ์  ไชยรัตน์รักษ์
 95. รัตนา  ธรรมดวงตา
 96. ตรีชฎา  สิทธิกัน
 97. องอาจ  กำเนิดศุภผล
 98. กัญญาณัฐ ธะฮอน
 99. ปาฎิหาร  วัพงษ์
 100. มลธิชา  วิไชยเดช

ผู้โชคดีจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต

 1. คุณสุพรรณ  ปอนใจชม
 2. พ.ต.ท เพิ่มศักดิ์  สุทธิพงษ์
 3. คุณนิโลบล  มโนเพช็ร
 4. คุณภูเบศ  บุปพะโก
 5. คุณกฤษฏา  ศรีสุข
 6. คุณLaw  gao
 7. คุณDanusorn  Winya
 8. คุณนายอัครเดช  ปรัญญานิลกุล
 9. คุณปรัชญา  เลิศศรีมงคล
 10. คุณรุ้งลาวรรณ  ณ คำตัน
 11. คุณศิริพัฒน์   เจริญจิตต์
 12. คุณศิริพร  ชาญศิริวิริกุล
 13. คุณอโน  เอ็ค
 14. คุณอรสา  ธัญญาสถาพร
 15. คุณณัฐกิจ  ภูหลัก
 16. คุณสุพิชา  พูลสวัสดิ์
 17. คุณดรุณี  ชีวาเกียรติยิ่งยง
 18. คุณชวิศา  บ้านคุ้ม
 19. คุณนิรัชพร  ต๊ะนันกลาง
 20. คุณปัณทัต  ปิงบุญทา
 21. คุณเฉลิมพร   จิระปัญญาเลิศ
 22. คุณพุทธพล  สิทธิวัง
 23. คุณเบญจมาศ  ฟองจันทร์
 24. คุณวสุภัทร  ไชยเหล็ก
 25. คุณธีรภัทร์  ศรีริทิพย์
 26. คุณวีรพงศ์  เตชะเวชเจริญ
 27. คุณพันธศักดิ์  บุญรัตน์
 28. คุณอชิรญาณ์  ไชยาคำ
 29. คุณอภิรดี  มิตรวงษา
 30. คุณเชิดศิริ  เชิดชูณรงค์
 31. คุณสโรชินี  ศิลปานันทกุล
 32. คุณปริศรา  กาวิละ
 33. คุณรัฐเขตต์  พุ่มน้อย
 34. คุณจุฑามาศ  เณรรอด
 35. คุณศรัณย์พร  เจียมจันทร์
 36. คุณณัฐนันท์  จรัตน์
 37. คุณอักษราภัค  วุฒิกิจ
 38. คุณนพพร  สุภากร
 39. คุณนัทที  บวรธรรมปิติ
 40. คุณศุภกิตต์  คำใจ
 41. คุณณัฐชยา  ใจกล้า
 42. คุณวินัย  พฤกษาพันธ์ทวี
 43. ร.ต. พีรวัส  มัทรา
 44. คุณกมนชนก  ธัญหมอ
 45. คุณธนิต  นาดี
 46. คุณธีรเดช  ไชยช่วย
 47. คุณคมกริช  ไชยวัฒน์
 48. คุณไอลดา  เกิดนาค
 49. คุณดนัย  แก้วจงประสิทธิ์
 50. คุณนฤมล  วงศ์ซาว
 51. คุณธนากร  ชัยโย
 52. คุณพศิน  แตบุญ
 53. คุณหนึ่งฤทัย  กันทะลัน
 54. คุณจีรพงศ์  จันสิน
 55. คุณนัทธิชา  คำมูล
 56. คุณกฤษฎา  มหาครอง
 57. คุณระพีพรรณ  โยทะสอน
 58. คุณจารุวรรณ  ริดจันทร์
 59. คุณสราวุธ  คำมา
 60. คุณสุดารัตน์  สำเภาทอง
 61. คุณพนิดา  ยศแผ่น
 62. คุณมุกประดับ  ประดับมุข
 63. คุณดารารัตน์ อารีประเสริฐสุข
 64. คุณสมภพ  สุคนธสรรพ์
 65. คุณอรรวรรณ  กวาวประเสริฐ
 66. คุณวรัมพา  พรมรินทร์
 67. คุณศิริรัตน์  ปานอุทัย
 68. คุณปวรุตม์  เปี่ยมแก้ว
 69. คุณชมนรดา  โอภาสฐิติยศ
 70. คุณพิรญาณ์  ณ ถลาง
 71. คุณวิศรุต  เสาร์กาศ
 72. คุณสารัช โพธิ์กลีบ
 73. คุณกานต์พิชชา  การชำนาญ
 74. คุณณกรณ์  รุ่งราตรี
 75. คุณภาพตะวัน  รัตนา
 76. คุณเพราผกา  คำมามูล
 77. คุณพรชัย  ซานุ
 78. คุณอนัญญา  คำภักดี
 79. คุณพิสิษฐ์  มาลาศรี
 80. คุณนพพร  เจริญธนวงศ์
 81. คุณพงศ์รวี  ยุทธสิทธิพงศ์
 82. คุณอริยาภรณ์  วุฒิวงศ์โชติกุล
 83. คุณสุดาพร  เกียรติประชา
 84. คุณภูวนาถ  นิลประยูร
 85. คุณทักษ์พงศ์  จันติยะกิตน์
 86. คุณณัชาวดี  แสนพูก
 87. คุณอัจฉราทรณ์  เศล
 88. คุณธัญวรัตม์  เข็มทอง
 89. คุณสมภพ  สุคนธสรรพ์
 90. คุณสมจิรา  รุ้งแจ้ง
 91. คุณสุณิสา  อ่อนสะอาด
 92. คุณอำนาจ  โชติ
 93. คุณณัฐนรี  ณ บางช้าง
 94. คุณนิตยา  อิมะนันท์
 95. คุณชนินท์  ชมภูแสน
 96. คุณจีตราภรณ์  จันทร์สม
 97. คุณณัฐธิต  ศรีวิลัย
 98. ส.ท. สุรัตน์  สายปัญญา
 99. คุณฑิมัมพร  ชัยสิทธิกุล
 100. คุณชัยวัฒน์  ขวัญศรี

  จับรางวัลเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 57  ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล และสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต โดยแบ่งจับรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 สลึง สาขาละ 5 รางวัล, รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง  สาขาละ 100  รางวัล * รางวัลสร้อยคอทองคำทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ติดต่อแจ้งผู้โชคดีทั้ง 10 ท่าน โดยจะมีการรับมอบรางวัลจากผู้บริหารห้างทองอินทรีทอง ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 พ.ย.นี้ เวลา 14.00 น. วิธีการติดต่อรับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ - ผู้โชคดีนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์  สาขาที่ระบุรายชื่อผู้โชคดี - ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 15  พ.ย. - 15 ธ.ค. 57  (หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์)