HIGHLIGHT CONTENT

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR THANKS เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์

 • 7,798
 • 27 ธ.ค. 2013

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีโปรโมชั่น MAJOR THANKS ดูหนังที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์ ลุ้นเป็นเจ้าของ.... รางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA FINO จำนวน 1 คัน โดย บ.ไทยจักรกรุ๊ป จำกัด

รางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ) ซึ่งผู้บริหาร บ.ไทยจักรกรุ๊ป จำกัด และผู้บริหารจากเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ทำการจับรางวัลเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค.56 ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาวีแสควร์ นครสวรรค์

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ YAMAHA FINO จำนวน 1 คัน โดยบ.ไทยจักรกรุ๊ป จำกัด

คุณจิติมา ชนะปัทม์

** ทำการมอบรางวัลให้แก่คุณจิติมา ชนะปัทม์ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.56 เรียบร้อยแล้ว **

ผู้โชดดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 100 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ฟรี ขอให้นำหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อรับรางวัลได้ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาวีแสควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.56 ถึงวันที่ 31 ม.ค. 57 หากเกินกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 1. คุณกรณิกา    สินมา
 2. คุณภรกฤษ    ราชวัลลภานุสิษฐ์
 3. คุณณัฐวุฒิ    ชมเย็น
 4. คุณสมประสงค์    บุญยิ้ม
 5. คุณวรางค์ฉัตร    อารายะตระกูลลิขิต
 6. คุณกัลญารัตน์     สมเกตุ
 7. คุณศรายุทธ    ภู่พันธ์
 8. คุณประสิทธิ์    แต้ประยูร
 9. คุณสิริภัทร    ประมูลชัย
 10. คุณพีรวัช    รักษายศ
 11. คุณสุภัสสร    ใต้สว่าง
 12. คุณกฤต    โฆษิตวรกิจกุล
 13. คุณรัชพล    จันมณี
 14. คุณมณทิชา    เพ็ชร์สัมฤทธิ์
 15. คุณสุภะกรณ์    เข็มเพ็ชรโต
 16. คุณศรินทิพย์    แถมพยัคฆ์
 17. คุณกมลชนก    เพ็งสอน
 18. คุณประจักร    รังผึ้ง
 19. คุณอุดม    ชูสงค์
 20. คุณปราณี    เกลี้ยวกมล
 21. คุณเพชรรัตน์    ปานทรัพย์
 22. คุณเทพปัญญา    ม่วงมนตรี
 23. คุณเอกชัย    บัวทอง
 24. คุณนุชา    บัวโภชน์
 25. คุณณัฐิญา    ประสพทรัพย์
 26.  คุณธีรวัตร    แสนคำ
 27.  คุณภาคภูมิ    โกศลยุทธกูล
 28.  คุณวันชัย    อรุณเจริญยิ่ง
 29.  คุณจรัญ    เทพเทพา
 30.  คุณกาญจนา    ป้อมสา
 31.  คุณอานนท์    ด่านจิรกุล
 32.  คุณอิทธิพร    จ้อนแจง
 33.  คุณน้ำริน    สุนทวีฒโรดม
 34.  คุณธีรเดช    แจ้งแสง
 35.  คุณสายัญ    ภุมรินทร์
 36.  คุณณัฐนันท์    จันทบัติ
 37.  คุณฐิติมา     ไชยสุ้ย
 38.  คุณธนพร    ยิ้มเจริญ
 39.  คุณอรพรรณ    พรมพา
 40.  คุณนพนิรันดร์    น้ำจันทร์
 41.  คุณมนัสนันท์    สุทพิสิฏฐ์
 42.  คุณศิริพร    ชำนิเขตรการณ์
 43.  คุณวรรณนิศา    เพ็ชรสันทัด
 44.  คุณจักรพันธ์    นุชโพธา
 45.  คุณรันชาติ    โตตระการ
 46.  คุณจิรวัฒน์    สัมจีน
 47.  คุณพัชรี    ทองดี
 48.  คุณชิษณุพงศ์    สุขจิตร์
 49.  คุณภัทราวดี    บางสมบุญ
 50.  คุณสันทัด    ขันแขง
 51.  คุณอภิชัย    เพ็งกรูด
 52.  คุณวีรินทร์    คงใหม่
 53.  คุณณัฐพล    เจริญทิ
 54.  คุณพีรณัฐ    มานะไพศาลวรกุล
 55.  คุณดาริกา    วังสาร
 56.  คุณดวงเดือน    เถื่อนศรี
 57.  คุณนเรนทร์    เรืองไทย
 58.  คุณสุธีรดา    วิทยกิจ
 59.  คุณพิมพา    อินทริบุตร
 60.  คุณทิพาพร    สมัครกสิกิจ
 61.  คุณเฉลิมคุณ    คณนานนทรรรม
 62.  คุณณัฐนรี    บรรจงรักษ์
 63.  คุณอำนาจ    เอกพัฒนวงศ์
 64.  คุณกันนิกา    จันทร์ไทย
 65.  คุณเบ็ญจวรรณ    โตตระการ
 66.  คุณพรนรงค์    คงอรุณ
 67.  คุณยุทธภูมิ    กล้าจักษ์กรรม
 68.  คุณอิสระพงศ์    แก้วสะแสน
 69.  คุณรัชพล    ฤทธิสร
 70.  คุณสุกัญญา    นิ่มพันธุ์
 71.  คุณปพิชญา    เครือบคนโท
 72.  คุณวารินทร์    พุฒหอม
 73.  คุณปิยะวัจน์    ทูบขุนทด
 74.  คุณกิตตินันท์    มาลินันท์
 75.  คุณปรัชพร    กองถวิล
 76.  คุณอริย์สร    อัครพาณิชย์กุล
 77.  คุณธนเดช    ศุภสิริมงคล
 78.  คุณกำไร    แสงสร้อย
 79.  คุณวิจิตรา    เขียวแก้ว
 80.  คุณยุพดี    ปัทมเศรษฐ
 81.  คุณพีรวัธ    รักษายศ
 82.  คุณดารารัตน์    แก้วบัวดี
 83.  คุณอสมาภรณ์    ศรีศักดี
 84.  คุณวิรัตน์    เฉยดิษฐ์
 85.  คุณณัฏฐวี    ต๋นตน
 86.  คุณนิษิศ    จัทร์แก้ว
 87.  คุณปิยฉัตร    ซอยชนะวัฒนา
 88.  คุณพีรวัช    รักษายศ
 89.  คุณกันยากร    พีระพิฤกษ์
 90.  คุณสมพงษ์    ถึงสุข
 91.  คุณฑีฆพล    เสถียรพัฒนากูล
 92.  คุณอติเทพ    โรจนะศิลปะ
 93.  คุณน้ำเพชร    ศรีสุจริตธรรม
 94.  คุณกฤษฎา    รอตด้วง
 95.  คุณธนัช     จิโรจนนุกุล
 96.  คุณบัณฑิตา    ยาลังสี
 97.  คุณประวิทย์   เวียงจันทร์
 98.  คุณพิมชนก  เตือนอุดมศล
 99.  คุณณัฐชา  พัดดำ
 100.  คุณกมลชนก  เพ็งสอน